Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 503 din 17 iulie 2013

Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Hotarârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Termenii program operational, axa prioritara, autoritate de management, organism intermediar, comitet de monitorizare, beneficiar, operatiune, proiect major, proiect generator de venituri au întelesul prevazut în Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 si în Regulamentul Consiliului nr. 1.828/2006."

2. La articolul 1 alineatul (4), dupa litera b^1) se introduc doua noi litere, literele b^2) si b^3), cu urmatorul cuprins:

"b^2) ordin de aprobare a proiectului major - ordin al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management prin care se aproba depunerea de cereri de rambursare pentru proiecte majore din domeniul transporturi, dupa stabilirea admisibilitatii de catre Comisia Europeana, proiecte care respecta criteriile aprobate de comitetul de monitorizare pentru programul respectiv, în vederea includerii pe declaratii de cheltuieli transmise catre Comisia Europeana, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunii anterior emiterii deciziei Comisiei Europene conform art. 41 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

b^3) admisibilitatea proiectelor majore de investitii - admiterea pentru evaluare tehnica si financiara de catre structurile de specialitate din cadrul Comisiei Europene pentru proiecte majore de investitii în vederea finantarii din instrumente structurale;".

3. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c), cheltuielile realizate în cadrul proiectelor majore din domeniul transporturi, pentru care s-a stabilit admisibilitatea de catre Comisia Europeana, dar pentru care nu s-a emis o decizie a Comisiei Europene în aplicarea art. 41 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 56 si 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, daca a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de catre beneficiari în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. b^2)."

4. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

"(5) Pentru implementarea prevederilor art. 2 alin. (4), Autoritatea de management elaboreaza în termen de 30 de zile metodologia de punere în aplicare prin ordin al ministrului coordonator al autoritatii de management."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul transporturilor, interimar,
Cristian Ghibu,
secretar de stat
 
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf