Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 5 din 6 februarie 2013

Pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 2

(1) Înalta Curte de Casatie si Justitie este organizata în 4 sectii - Sectia I civila, Sectia a II-a civila, Sectia penala, Sectia de contencios administrativ si fiscal - si Sectiile Unite."

2. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) În cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Codul de procedura civila, precum si 4 complete de 5 judecatori."

3. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:

"e^1) Biroul juridic;".

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 4

(1) Înalta Curte de Casatie si Justitie se compune din: presedinte, 2 vicepresedinti, 4 presedinti de sectii si judecatori."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

Conducerea Înaltei Curti de Casatie si Justitie se exercita de presedinte, vicepresedinti si colegiul de conducere."

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie are calitatea de ordonator principal de credite, putând delega aceasta calitate oricaruia dintre vicepresedinti sau managerului economic."

7. La articolul 7, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) convoaca colegiul de conducere trimestrial, în sedinte ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în sedinte extraordinare;".

8. La articolul 8, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 8

(1) Presedintele exercita urmatoarele atributii privind activitatea Sectiilor Unite, a completelor pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, a completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conform Codului de procedura civila, a completelor de 5 judecatori, a sectiilor si a compartimentelor din cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie:".

9. La articolul 8 alineatul (1), literele a^1), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a^1) prezideaza completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila, si completele de 5 judecatori, iar în cadrul sectiilor orice complet, când participa la judecata;

b) ia masurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorti a judecatorilor care fac parte din completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, din completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila, precum si a judecatorilor care fac parte din completele de 5 judecatori. În lipsa presedintelui, unul dintre vicepresedinti ia masurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorti a judecatorilor care fac parte din completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, din completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila, precum si a judecatorilor care fac parte din completele de 5 judecatori;

c) programeaza sedintele completelor pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, ale completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila, si ale completelor de 5 judecatori;".

10. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele c^1) si c^2), cu urmatorul cuprins:

"c^1) asigura conducerea generala a Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica, a Departamentului economico-financiar si administrativ, a Biroului relatii internationale si a Compartimentului de audit public intern;

c^2) asigura conducerea Biroului juridic;".

11. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie poate exercita direct oricare dintre atributiile ce revin vicepresedintilor si presedintilor de sectii, potrivit prezentului regulament."

12. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 9^1

(1) Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie exercita actiunea disciplinara în cazul abaterilor savârsite de judecatori si de magistratii-asistenti, în conditiile prevazute de lege.

(2) Actiunea disciplinara exercitata de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie este sustinuta în fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii de catre presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie sau de un judecator desemnat de acesta.

(3) Sesizarile primite de catre presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie în legatura cu abaterile disciplinare savârsite de judecatori si de magistratii-asistenti se transmit Inspectiei Judiciare, conform art. 45 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, sub semnatura presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(4) Lucrarile privind transmiterea sesizarilor prevazute la alin. (3) catre Inspectia Judiciara si evidenta sesizarilor se asigura de prim-magistratul-asistent, conform dispozitiei presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, direct sau prin personalul repartizat la Sectiile Unite, desemnat în acest scop."

13. La articolul 10 alineatul (3), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"k) acorda grade, trepte, gradatii, indemnizatii de conducere, premii si alte drepturi ale personalului si rezolva contestatiile referitoare la stabilirea acestora, în cazurile si în conditiile prevazute de lege;".

14. La articolul 10 alineatul (3), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:

"n) aproba efectuarea concediilor anuale de odihna de catre judecatorii si magistratii-asistenti ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

15. Denumirea sectiunii 2 a capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 2

Vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie"

16. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 14

(1) Vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie exercita atributiile ce revin presedintelui, în lipsa acestuia, conform delegarii de atributii dispuse de presedinte, sau în baza dispozitiei presedintelui.

(2) Vicepresedintii prezideaza, în lipsa presedintelui, completele de 5 judecatori, completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul prevazut la art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila, si Sectiile Unite."

17. La articolul 15, partea introductiva si literele a) - d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 15

(1) Vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie exercita, conform repartizarii stabilite de presedinte, urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica si a Departamentului economico-financiar si administrativ;

b) asigura conducerea generala a Cancelariei si a Biroului de informare si relatii publice;

c) propun colegiului de conducere masurile necesare ce urmeaza a fi adoptate în procesul formarii si perfectionarii profesionale a judecatorilor si magistratilor-asistenti;

d) urmaresc dezbaterea problemelor de drept în cadrul sectiilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie;".

18. La articolul 15, litera h) se abroga.

19. La articolul 15 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie conduce structura de protectie a informatiilor clasificate a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, constituita prin ordin al presedintelui în vederea exercitarii atributiilor prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

20. La articolul 16, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 16

Vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie exercita, conform repartizarii stabilite de presedinte, urmatoarele atributii privind personalul Înaltei Curti de Casatie si Justitie:".

21. La articolul 16, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) aproba efectuarea concediilor anuale de odihna de catre personalul Înaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor si a magistratilor-asistenti."

22. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 17

(1) Presedintele, vicepresedintii si 9 judecatori, alesi pe o perioada de 3 ani în adunarea generala a judecatorilor, cu reprezentarea fiecarei sectii, constituie Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

23. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 18

(1) În adunarea generala a judecatorilor sunt alesi, ca membri, câte 2 judecatori propusi din cadrul fiecarei sectii, cel de-al noualea membru urmând sa fie propus din cadrul sectiei cu cel mai mare numar de judecatori prevazut în statul de functii. În cazul în care statul de functii prevede un numar egal de judecatori pentru sectiile cu cel mai mare numar de judecatori, cel de-al noualea membru este propus prin rotatie din cadrul acestor sectii."

24. La articolul 19, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:

"i^1) solutioneaza contestatiile privind modul de stabilire a drepturilor salariale, în cazurile si în conditiile prevazute de lege;".

25. Articolul 19^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 19^1

(1) La începutul fiecarui an, Colegiul de conducere, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, poate aproba înfiintarea de complete specializate în cadrul sectiilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în functie de numarul si natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecarei sectii, precum si de specializarea judecatorilor si necesitatea valorificarii experientei profesionale a acestora.

(2) Presedintele sau vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie propun Colegiului de conducere înfiintarea de complete specializate, pe baza propunerilor formulate, pentru fiecare sectie, de presedintele acesteia."

26. Dupa articolul 19^3 se introduce un nou articol, articolul 19^4, cu urmatorul cuprins:

"ART. 19^4

(1) În îndeplinirea atributiei prevazute la art. 19 lit. j), Colegiul de conducere poate adopta, pe baza propunerilor presedintilor de sectii, hotarâri privind:

a) circuitul dosarelor la nivelul sectiilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în functie de specificul fiecarei sectii;

b) circuitul actelor la nivelul sectiilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în functie de specificul fiecarei sectii.

(2) În îndeplinirea atributiei prevazute la art. 19 lit. j), Colegiul de conducere poate adopta, pe baza propunerilor presedintelui sau ale vicepresedintilor, hotarâri privind:

a) circuitul dosarelor la nivelul completelor de 5 judecatori;

b) circuitul actelor la nivelul completelor de 5 judecatori.

(3) În îndeplinirea atributiei prevazute la art. 19 lit. j), Colegiul de conducere poate adopta, pe baza propunerilor presedintelui, ale vicepresedintilor sau ale presedintilor de sectii, hotarâri privind:

a) reguli comune si reguli specifice privind repartizarea aleatorie a dosarelor, în aplicarea dispozitiilor din acest domeniu prevazute în lege, în prezentul regulament si în Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti;

b) reguli comune si reguli specifice privind organizarea arhivelor sectiilor, a completelor de 5 judecatori, a completelor pentru solutionarea recursurilor în interesul legii si a completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

c) reguli privind organizarea activitatii judecatorilor si a completelor de permanenta.

(4) Hotarârile prevazute la alin. (1) - (3) se publica pe pagina de internet a Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

27. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 20

(1) Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti."

28. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Sectiile Unite sunt prezidate de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti."

29. Denumirea capitolului III^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL III^1

Completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii"

30. Articolele 27^1 - 27^3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 27^1

(1) Recursul în interesul legii se judeca de un complet format din presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii de sectii din cadrul acesteia si un numar de 20 de judecatori, dintre care 14 judecatori din sectia/sectiile în a carei/caror competenta intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti si câte 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii.

(2) Completul este prezidat de presedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

ART. 27^2

(1) Dupa sesizarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie ia masurile necesare pentru desemnarea, prin tragere la sorti, a judecatorilor din sectia în a carei competenta intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti, precum si a judecatorilor din celelalte sectii ce intra în alcatuirea completului. În cazul în care, în cadrul sectiei în a carei competenta intra problema de drept, au fost înfiintate complete specializate, conform art. 19^1, desemnarea, prin tragere la sorti, se realizeaza cu prioritate dintre judecatorii care formeaza completele de judecata specializate în domeniul caruia i se circumscrie problema de drept.

(2) În cazul în care problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie stabileste sectiile interesate si numarul judecatorilor din cadrul acestora care intra în compunerea completului, dupa cum urmeaza:

a) daca problema de drept prezinta interes pentru doua sectii, completul se compune din câte 8 judecatori din cadrul sectiilor interesate si câte 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii;

b) daca problema de drept prezinta interes pentru 3 sectii, completul se compune din câte 6 judecatori din cadrul sectiilor interesate si 2 judecatori din cadrul celeilalte sectii;

c) daca problema de drept prezinta interes pentru toate sectiile Înaltei Curti de Casatie si Justitie, completul se compune din câte 5 judecatori din cadrul fiecarei sectii.

(3) Judecatorii ce intra în alcatuirea completului, în cazul în care problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, sunt desemnati potrivit dispozitiilor alin. (1).

(4) În cazul în care problema de drept nu intra în competenta niciunei sectii a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, prin tragere la sorti, câte 5 judecatori din cadrul fiecarei sectii.

ART. 27^3

La sedintele de judecata ale completelor pentru solutionarea recursurilor în interesul legii participa prim-magistratul-asistent sau un magistrat-asistent desemnat de presedintele ori, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii-asistenti repartizati la completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, în functie de problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti si de specializarea magistratului-asistent."

31. Dupa capitolul III^1 se introduce un nou capitol, capitolul III^2, cuprinzând articolele 27^4 - 27^6, cu urmatorul cuprins:

 

"CAPITOLUL III^2

Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 

ART. 27^4

(1) Sesizarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conform Codului de procedura civila, se judeca de un complet format din presedintele sectiei corespunzatoare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie sau un judecator desemnat de acesta si 8 judecatori din cadrul sectiei respective.

(2) Completul este prezidat de presedintele sectiei sau, în caz de imposibilitate, de judecatorul desemnat de acesta.

(3) Dupa repartizarea sesizarii la sectia corespunzatoare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sectiei sau, în caz de imposibilitate, judecatorul desemnat de acesta ia masurile necesare pentru desemnarea, prin tragere la sorti, a judecatorilor care intra în alcatuirea completului. În cazul în care, în cadrul sectiei, au fost înfiintate complete specializate, conform art. 19^1, desemnarea, prin tragere la sorti, se realizeaza cu prioritate dintre judecatorii care formeaza completele de judecata specializate în domeniul caruia îi apartine chestiunea de drept care constituie obiectul sesizarii.

ART. 27^5

(1) În cazul în care chestiunea de drept priveste activitatea mai multor sectii ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, sesizarea se judeca de un complet format din presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii sectiilor interesate în solutionarea chestiunii de drept si câte 5 judecatori din cadrul sectiilor respective.

(2) Completul este prezidat de presedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(3) Dupa transmiterea sesizarii presedintilor sectiilor interesate în solutionarea chestiunii de drept, presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, prin tragere la sorti, câte 5 judecatori din cadrul sectiilor interesate în solutionarea chestiunii de drept. În cazul în care în cadrul sectiilor au fost înfiintate complete specializate, conform art. 19^1, desemnarea, prin tragere la sorti, se realizeaza cu prioritate dintre judecatorii care formeaza completele de judecata specializate în domeniul caruia îi apartine chestiunea de drept care constituie obiectul sesizarii.

(4) Dispozitiile alin. (1) - (3) se aplica si în cazul în care la Înalta Curte de Casatie si Justitie nu exista o sectie corespunzatoare sectiei în cadrul careia functioneaza completul de judecata care a formulat sesizarea.

ART. 27^6

La sedintele de judecata ale completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept participa un magistrat-asistent, desemnat de presedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii-asistenti repartizati la completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, în functie de chestiunea de drept care constituie obiectul sesizarii si de specializarea magistratului-asistent."

32. La articolul 28, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) În lipsa presedintelui, completul este prezidat de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(5) În lipsa presedintelui si a vicepresedintilor, completul este prezidat de un presedinte de sectie desemnat în acest scop de presedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

33. La articolul 29, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 29

(1) În scopul stabilirii celor doua complete de 5 judecatori în materie penala, presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza anual, prin tragere la sorti, în prezenta membrilor colegiului de conducere si a presedintilor de sectii, câte 4 judecatori din cadrul Sectiei penale a Înaltei Curti de Casatie si Justitie pentru fiecare dintre cele doua complete.

(2) În scopul stabilirii celor doua complete de 5 judecatori în alte materii decât cea penala, presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, în conditiile prevazute la alin. (1), judecatorii din componenta acestor complete."

34. Articolul 29^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 29^1

(1) Schimbarea membrilor completelor de 5 judecatori se face în mod exceptional, în cazurile de incompatibilitate si de imposibilitate obiectiva a judecatorului de a participa la sedinta de judecata. În aceste cazuri, presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza judecatorul sau judecatorii supleant/supleanti.

(2) În cazul eliberarii din functie a unui judecator care face parte din completul de 5 judecatori, presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza un judecator supleant.

(3) Când completul de 5 judecatori judeca recursurile împotriva hotarârilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinara, din complet nu poate face parte judecatorul sanctionat disciplinar. În acest caz, presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza un judecator supleant."

35. La articolul 29^2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 29^2

(1) La sedintele de judecata ale completelor de 5 judecatori participa prim-magistratul-asistent, un magistrat-asistent-sef sau un alt magistrat-asistent, desemnat de presedintele ori, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii-asistenti repartizati la completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, în functie de specializarea magistratului-asistent."

36. La articolul 31 alineatul (2), literele a), c) - e) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) organizeaza, îndruma si controleaza activitatea sectiei în limitele prevazute de lege si de prezentul regulament, tinând seama de dispozitiile presedintelui si ale vicepresedintilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si de hotarârile Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

..........................................................................

c) asigura buna organizare si functionare a sistemului informatizat de repartizare aleatorie a cauzelor pe complete de judecata în cadrul sectiei;

d) îndeplinesc acte procedurale sau dispun îndeplinirea actelor procedurale, potrivit legii;

e) aproba programul de participare a magistratilor-asistenti si a grefierilor de sedinta la sedintele de judecata;

..........................................................................

h) duc la îndeplinire orice masura dispusa de Colegiul de conducere, precum si de presedintele si vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit legii si prezentului regulament."

37. La articolul 31, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5), cu urmatorul cuprins:

"(3) Presedintii de sectii pot propune Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie adoptarea hotarârilor prevazute la art. 19^4 alin. (1) si (3).

(4) Presedintele de sectie prezideaza completul de judecata din cadrul sectiei prin rotatie. Presedintele de sectie poate prezida orice complet de judecata din cadrul sectiei.

(5) Presedintele Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal:

a) ia masurile necesare pentru desemnarea, în conditiile art. 27^4, a judecatorilor sectiei care intra în compunerea completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

b) desemneaza, în caz de imposibilitate, judecatorul din cadrul sectiei care ia masurile necesare pentru desemnarea, în conditiile art. 27^4, a judecatorilor sectiei care intra în compunerea completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

c) prezideaza completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul în care chestiunea de drept priveste activitatea sectiei;

d) desemneaza, în caz de imposibilitate, judecatorul din cadrul sectiei care prezideaza completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în cazul în care chestiunea de drept priveste activitatea sectiei;

e) ia, prin rezolutie, masuri pentru stabilirea aleatorie a completelor formate din 3 judecatori, care pregatesc dosarele de recurs si decid asupra admisibilitatii în principiu a recursurilor, în conditiile prevazute în art. 493 alin. (1) din Codul de procedura civila sau desemneaza persoana din cadrul sectiei care ia, prin rezolutie, aceste masuri."

38. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 32

(1) Presedintii de sectii stabilesc judecatorii care compun completele de judecata din cadrul sectiilor, transmit spre aprobare Colegiului de conducere compunerea completelor de judecata din cadrul sectiilor si programeaza sedintele acestora.

(2) Daca numarul de judecatori necesar formarii completului de judecata nu poate fi asigurat, acesta se constituie cu judecatori de la celelalte sectii, desemnati de catre presedintele sau unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

39. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 32^1

Daca toti judecatorii unei sectii au devenit incompatibili sa judece o cauza:

a) cauza va fi repartizata aleatoriu între completele sectiei care judeca în aceeasi materie. Daca exista mai multe sectii care judeca în aceeasi materie, cauzele vor fi repartizate ciclic între sectiile respective;

b) în lipsa sectiilor prevazute la lit. a), cauza va fi repartizata aleatoriu între completele sectiei care judeca în cea mai apropiata materie. Daca exista mai multe sectii care judeca într-o materie apropiata, cauzele vor fi repartizate ciclic între sectiile respective;

c) în lipsa sectiilor prevazute la lit. a) si b), cauza va fi repartizata aleatoriu între completele celorlalte sectii ale instantei, în ordinea stabilita prin tragere la sorti de catre Colegiul de conducere, carora cauzele le vor fi repartizate în sistem ciclic."

40. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 40

În sedintele de judecata ale completelor pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, ale completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ale completelor de 5 judecatori si ale completelor sectiilor judecatorii poarta roba de culoare neagra, iar în sedintele de judecata ale Sectiilor Unite, roba de culoare mov."

41. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 42

În afara de activitatea de judecata, judecatorii duc la îndeplinire orice alte atributii stabilite de Colegiul de conducere, de presedintele si vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si de presedintii de sectii, potrivit legii si prezentului regulament."

42. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 44

Judecatorii prezideaza completul de judecata prin rotatie."

43. La articolul 45 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"1. anterior sedintelor de judecata:

a) ia masuri, personal sau prin magistratul-asistent, pentru efectuarea de catre grefierul de sedinta si arhiva a tuturor lucrarilor necesare bunei desfasurari a sedintei de judecata;

b) în cazul completelor de judecata ale Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, întocmeste raportul asupra admisibilitatii în principiu a recursului, în conditiile prevazute în art. 493 alin. (2) din Codul de procedura civila, sau desemneaza un alt membru al completului ori magistratul-asistent în acest scop;".

44. La articolul 45 alineatul (1), partea introductiva a punctului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2. în timpul sedintelor de judecata:".

45. La articolul 45 alineatul (1), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"3. dupa dezbateri:

a) asigura secretul deliberarii;

b) întocmeste minuta sau desemneaza un alt membru al completului în acest scop;

c) asigura pronuntarea hotarârilor în sedinta publica, la orele stabilite din timp, transmiterea sau comunicarea rezultatului deliberarii înainte de pronuntare fiind interzisa;".

46. La articolul 45 alineatul (1), litera b) a punctului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) noteaza în evidenta sectiei solutiile mai importante ori de principiu si temeiurile de drept ale acestora sau desemneaza un alt membru al completului ori magistratul-asistent în acest scop;".

47. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 48

(1) Repartizarea magistratilor-asistenti în sectii, la completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, precum si în alte compartimente se face de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Prim-magistratul-asistent, un magistrat-asistent-sef si magistratii-asistenti repartizati la completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori constituie un compartiment de specialitate, prevazut în statele de functii si de personal, care functioneaza în subordinea presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie si asigura participarea la sedintele de judecata ale Sectiilor Unite, completelor pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completelor de 5 judecatori, potrivit legii si prezentului regulament."

48. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 49

(1) Prim-magistratul-asistent este subordonat presedintelui si în coordonarea vicepresedintilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Prim-magistratul-asistent are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea magistratilor-asistenti din sectii, prin intermediul magistratilor-asistenti-sefi din cadrul sectiilor, a magistratilor-asistenti repartizati la completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, a personalului repartizat Sectiilor Unite si a personalului din Cancelaria Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

b) ia parte la sedintele Sectiilor Unite, ale completului pentru solutionarea recursului în interesul legii, conform desemnarii, si ale completului de 5 judecatori, ca instanta disciplinara, conform desemnarii si întocmeste, direct sau prin personalul stabilit, toate actele si lucrarile pregatitoare, precum si pe cele ulterioare sedintelor la care participa;

c) redacteaza hotarârile repartizate de presedintele completului de 5 judecatori, al completului pentru solutionarea recursului în interesul legii si al Sectiilor Unite, la care a participat;

d) asigura secretariatul Colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

e) asigura, direct sau prin personalul repartizat la Sectiile Unite, desemnat în acest scop, întocmirea lucrarilor privind transmiterea sesizarilor prevazute la art. 9^1 alin. (3) catre Inspectia Judiciara, conform dispozitiei presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si evidenta sesizarilor;

f) asigura si coordoneaza centralizarea datelor statistice si a oricaror altor date la nivelul Înaltei Curti de Casatie si Justitie si coordoneaza elaborarea lucrarilor de sinteza referitoare la activitatea Înaltei Curti de Casatie si Justitie, dispuse de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

g) întocmeste orice alte lucrari dispuse de presedintele si vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

49. La articolul 50 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) participa la sedintele de judecata ale sectiei si, în cazul în care sunt desemnati în acest scop, la sedintele de judecata ale completului de 5 judecatori si redacteaza hotarârile repartizate de presedintele completului;

b) programeaza participarea magistratilor-asistenti si a grefierilor de sedinta la sedintele de judecata;".

50. La articolul 50, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica în mod corespunzator magistratului-asistent-sef prevazut la art. 48 alin. (2)."

51. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 51

(1) Magistratii-asistenti din cadrul sectiilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie participa la sedintele de judecata ale sectiilor si duc la îndeplinire orice alte sarcini încredintate de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, de vicepresedinti sau de presedintele de sectie.

(2) Magistratii-asistenti repartizati la completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori participa, conform desemnarii, la sedintele de judecata ale completului pentru solutionarea recursului în interesul legii, ale completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si ale completului de 5 judecatori si dispun comunicarea actelor de procedura prevazute în art. 520 din Codul de procedura civila.

(3) Magistratii-asistenti care participa la sedintele de judecata au si urmatoarele atributii:

a) iau masuri, din dispozitia presedintelui completului de judecata, pentru efectuarea de catre grefierul de sedinta si arhiva a tuturor lucrarilor necesare bunei desfasurari a sedintei de judecata;

b) îndruma activitatea grefierului de sedinta;

c) în cazul magistratilor-asistenti ai Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, întocmesc raportul asupra admisibilitatii în principiu a recursului, în conditiile prevazute în art. 493 alin. (2) din Codul de procedura civila, conform desemnarii presedintelui completului de judecata;

d) în cazul magistratilor-asistenti ai Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, dispun comunicarea de catre grefierul de sedinta a raportului, conform art. 493 alin. (4) din Codul de procedura civila;

e) dupa deschiderea dezbaterilor, anunta cauzele în ordinea stabilita de presedintele completului de judecata, fac apelul partilor si al celorlalte persoane citate, refera asupra modului în care s-a efectuat procedura de citare si asupra îndeplinirii celorlalte masuri dispuse, refera, pe scurt, asupra obiectului cauzei si stadiului în care se afla judecata;

f) consemneaza, pentru fiecare dosar în parte, sustinerile orale ale partilor si ale procurorului, precum si masurile dispuse de instanta;

g) sub îndrumarea presedintelui completului de judecata, asigura, pentru deliberare, consultarea actelor normative necesare si informatii privitoare la jurisprudenta si doctrina;

h) redacteaza încheierile;

i) participa cu vot consultativ la deliberari;

j) în cazul magistratilor-asistenti ai Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile, Sectiei de contencios administrativ si fiscal, completelor de 5 judecatori în materie civila, completelor pentru solutionarea recursurilor în interesul legii în materie civila si completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, semneaza minuta;

k) în cazul magistratilor-asistenti ai Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, dispun comunicarea de catre grefierul de sedinta a deciziilor prevazute în art. 493 alin. (5) si (6) din Codul de procedura civila;

l) noteaza în evidenta sectiei solutiile importante sau de principiu si temeiurile de drept ale acestora, conform desemnarii presedintelui completului de judecata;

m) redacteaza hotarâri, conform repartizarii presedintelui completului de judecata, cu respectarea termenelor legale;

n) coordoneaza si verifica redactarea proiectelor actelor de procedura întocmite de catre grefierul de sedinta;

o) verifica înregistrarile în sistem informatic si asigura remedierea deficientelor constatate."

52. La articolul 52, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 52

(1) Dosarele si lista dosarelor aflate pe rol se prezinta magistratului-asistent de catre grefierul de sedinta cu cel putin 10 zile înainte de data fixata pentru termenul de judecata, în vederea verificarii listei dosarelor aflate pe rol din sedinta de judecata la care acestia sunt programati sa participe."

53. La articolul 52 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) transmiterea, prin intermediul grefierului de sedinta, a listei dosarelor aflate pe rol judecatorilor care compun completul de judecata si procurorului, de îndata ce a fost verificata;".

54. La articolul 52 alineatul (3), litera b) se abroga.

55. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 53

Grefierul de sedinta care a preluat din arhiva dosarele pentru sedinta de judecata restituie arhivei dosarele amânate, sub semnatura."

56. Dupa capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cuprinzând articolele 55^1 - 55^4, cu urmatorul cuprins:

 

"CAPITOLUL VII^1

Grefierii Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

ART. 55^1

În cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza un corp de grefieri, compus din prim-grefieri si grefieri, stabiliti prin statul de functii.

ART. 55^2

Repartizarea grefierilor în sectii, la Sectiile Unite, completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, precum si în alte compartimente se face de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

ART. 55^3

Prim-grefierii si grefierii exercita atributiile stabilite prin fisele posturilor, conform legii si prezentului regulament.

ART. 55^4

(1) Grefierii de sedinta au urmatoarele atributii:

1. anterior sedintelor de judecata:

a) preiau dosarele care au termen de judecata în sedinta pentru care au fost programati si le prezinta magistratului-asistent cu cel putin 10 zile înainte de data fixata pentru termenul de judecata;

b) calculeaza, sub îndrumarea magistratului-asistent, taxele judiciare de timbru si timbrul judiciar;

c) în cazul grefierilor Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, efectueaza comunicarile privitoare la pregatirea dosarului de recurs, din dispozitia completului, sub îndrumarea magistratului-asistent;

d) întocmesc citatiile;

e) verifica regularitatea îndeplinirii procedurii de citare, depunerea dovezii de achitare a taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, efectuarea comunicarii actelor de procedura si mentioneaza rezultatul verificarilor în cuprinsul listei de sedinta pe care o predau magistratului-asistent cu cel putin 10 zile înainte de data fixata pentru termenul de judecata;

f) urmaresc atasarea la dosar de catre arhiva a dovezilor de citare a partilor si de comunicare a actelor, a corespondentei, a memoriilor, a notelor scrise si a oricaror altor înscrisuri;

g) întocmesc lista dosarelor aflate pe rol;

h) asigura afisarea listei dosarelor aflate pe rol în arhiva, cu cel putin 5 zile înainte de termenul de judecata si la usa salii de sedinta, cu cel putin o ora înainte de începerea sedintei;

i) efectueaza lucrarile necesare bunei desfasurari a sedintei de judecata, sub îndrumarea magistratului-asistent;

j) în cazul grefierilor Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, comunica, din dispozitia magistratului-asistent, raportul, conform art. 493 alin. (4) din Codul de procedura civila;

k) verifica buna functionare a echipamentelor informatice, precum si a echipamentului de înregistrare din sala de sedinta si, în cazul în care constata neregularitati, le aduc de îndata la cunostinta magistratului-asistent si sesizeaza compartimentul de specialitate, în vederea remedierii în timp util a deficientelor constatate;

2. în timpul sedintelor de judecata:

a) primesc înscrisurile depuse în timpul sedintei de judecata, asigura consultarea acestora si le ataseaza la dosarul cauzei;

b) consemneaza în caietul grefierului, numerotat si semnat, pentru fiecare dosar în parte, datele necesare în vederea transcrierii sedintei;

c) realizeaza toate operatiunile de utilizare a mijloacelor de înregistrare a sedintei de judecata;

3. dupa sedintele de judecata:

a) în ziua urmatoare sedintei de judecata:

(i) completeaza în programul ECRIS, în integralitate - conform minutelor hotarârilor - solutiile pronuntate în dosarele în care a fost finalizata judecata, precum si termenele si masurile dispuse de instanta prin încheiere în cazul dosarelor în care nu a fost finalizata judecata;

(ii) imprima condica de sedinta pe care o semneaza pentru conformitate si o prezinta, spre verificare si semnare, magistratului-asistent;

b) transcriu înregistrarile audio sau stenogramele sedintelor de judecata, în conditiile legii;

c) efectueaza comunicarea actelor de procedura, conform legii;

d) în cazul grefierilor Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal, comunica, din dispozitia magistratului-asistent, deciziile prevazute la art. 493 alin. (5) si (6) din Codul de procedura civila;

e) introduc în sistemul ECRIS hotarârile pronuntate, ulterior obtinerii tuturor semnaturilor si transmiterii acestora în format electronic de catre tehnoredactor.

(2) Grefierii de sedinta întocmesc corespondenta în legatura cu dosarele, sub îndrumarea magistratului-asistent."

57. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 56

Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica functioneaza în subordinea presedintelui si în coordonarea unuia dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

58. La articolul 59, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"k) gestioneaza la nivelul Înaltei Curti de Casatie si Justitie sistemul software integrat pentru biblioteci."

59. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 61

Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica efectueaza toate lucrarile dispuse de presedintele si vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si îndeplineste orice alte sarcini încredintate de acestia."

60. La articolul 63, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 63

(1) Cancelaria Înaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza în subordinea unuia dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

61. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Personalul din Cancelaria Înaltei Curti de Casatie si Justitie este subordonat presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, vicepresedintilor si presedintilor de sectii si este coordonat de prim-magistratul-asistent, prin intermediul magistratilor-asistenti-sefi."

62. La articolul 65 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) primeste, înregistreaza si transmite la Sectiile Unite, la completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, la completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, la completele de 5 judecatori, la sectii si la celelalte compartimente dosarele si corespondenta;".

63. La articolul 66, alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 66

(1) Personalul repartizat la Sectiile Unite, la completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, la completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, la completele de 5 judecatori si la sectiile Înaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia grefierilor de sedinta, are urmatoarele atributii:".

64. La articolul 66 alineatul (1), dupa litera a) se introduce a noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:

"a^1) în cazul persoanelor desemnate cu repartizarea aleatorie a dosarelor, efectueaza operatiunile de repartizare aleatorie a dosarelor pe complete de judecata;".

65. La articolul 66 alineatul (1), literele b) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) întocmeste conceptele si citatiile pentru primul termen de judecata, conform dispozitiei presedintelui, a vicepresedintilor sau, dupa caz, a presedintilor de sectii, în cazul în care aceasta activitate nu este stabilita de presedinte, de vicepresedinti ori, dupa caz, de presedintii de sectii în atributiile grefierilor de sedinta;

..........................................................................

h) urmareste expedierea citatiilor si a corespondentei în legatura cu dosarele;".

66. La articolul 66, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Înregistrarile în registrele si condicile existente la nivelul fiecarei sectii si a completelor de 5 judecatori se tin, de regula, în sistem informatizat."

67. La articolul 66, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

"(3) Evidenta în sistem informatizat se pastreaza si pe suport hârtie, prin listarea periodica a înregistrarilor si legarea lor în mape distincte.

(4) În cazul în care nu este posibila mentionarea datelor în sistem informatizat, evidentele se tin pe suport hârtie, în registrele si condicile prevazute la art. 66^1."

68. Dupa articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 66^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 66^1

Pentru evidenta activitatii Înaltei Curti de Casatie si Justitie se întocmesc si se pastreaza urmatoarele registre:

1. Registrul general de dosare al Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

2. registrele generale de dosare ale sectiilor, completelor de 5 judecatori, completelor pentru solutionarea recursurilor în interesul legii si completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

3. opisul alfabetic pentru fiecare sectie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

4. Registrul informativ pentru fiecare sectie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completele de 5 judecatori;

5. Registrul de termene al arhivei pentru fiecare sectie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completele de 5 judecatori;

6. condica sedintelor de judecata pentru fiecare sectie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completele de 5 judecatori, completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii si completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

7. Registrul privind arestarea preventiva pentru Sectia penala a Înaltei Curti de Casatie si Justitie si completele de 5 judecatori în materie penala;

8. Registrul de evidenta a mandatelor de arestare preventiva emise în cursul judecatii pentru Sectia penala a Înaltei Curti de Casatie si Justitie si completele de 5 judecatori în materie penala;

9. Registrul de evidenta a sesizarilor privind autorizarea efectuarii perchezitiilor date de judecator în cursul urmaririi penale pentru Sectia penala a Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

10. Registrul de evidenta a sesizarilor privind confirmarea si autorizarea interceptarilor si înregistrarilor pe banda magnetica sau pe orice alt tip de suport;

11. Registrul de evidenta a cailor de atac declarate împotriva hotarârilor civile si penale pentru fiecare sectie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

12. Registrul de evidenta a redactarii hotarârilor pentru fiecare sectie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completele de 5 judecatori, completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si Sectiile Unite;

13. Registrul valorilor si corpurilor delicte pentru sectiile Înaltei Curti de Casatie si Justitie si pentru completele de 5 judecatori;

14. Registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative pentru fiecare sectie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completele de 5 judecatori, completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii si completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

15. Registrul de evidenta a petitiilor pentru Biroul de informare si relatii publice;

16. Registrul de evidenta pentru înregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public pentru Biroul de informare si relatii publice;

17. Registrul de control pentru fiecare sectie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru completele de 5 judecatori, completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii si completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

18. Registrul de evidenta a autorizatiilor emise în baza Legii nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice."

69. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 67

(1) Toate registrele si condicile se numeroteaza si se parafeaza, iar la sfârsitul fiecarui an se întocmesc procese-verbale de închidere, semnate de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si de prim-magistratul-asistent, în cazul registrelor Sectiilor Unite, ale completelor pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, ale completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ale completelor de 5 judecatori si ale Registraturii generale, si de presedintele de sectie si de magistratul-asistent-sef, în cazul registrelor sectiilor."

70. La articolul 68, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Corespondenta adresata personal sau confidential presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, vicepresedintilor, presedintilor de sectii, judecatorilor, magistratilor-asistenti si altor persoane cu functii de conducere este predata acestora cu plicul nedeschis."

71. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 69

Dosarele predate arhivei Sectiilor Unite, completelor pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, completelor de 5 judecatori si arhivelor sectiilor se prezinta fara întârziere presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, vicepresedintilor sau, dupa caz, presedintilor de sectii ori judecatorilor desemnati de acestia, pentru luarea masurilor prevazute de lege si de prezentul regulament."

72. La articolul 70, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 70

(1) Pe coperta fiecarui dosar se mentioneaza denumirea Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, completul pentru solutionarea recursului în interesul legii, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, completul de 5 judecatori sau sectia competenta -, numarul dat dosarului de catre Înalta Curte de Casatie si Justitie si alte date de identificare a cauzei si a dosarelor altor instante, pe care le cuprinde."

73. La articolul 71, alineatele (1^1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1^1) Dosarele si evidentele instantei privitoare la activitatea de judecata pot fi consultate de alte persoane decât cele prevazute la alin. (1), care justifica un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare si a conditiilor prevazute la alin. (1). Cererile, cu datele de identificare a solicitantului, se aproba de persoana care coordoneaza arhiva, iar cererile formulate de ziaristi si reprezentantii mijloacelor de comunicare în masa, inclusiv cererile privind eliberarea de fotocopii din dosare, se aproba de purtatorul de cuvânt sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul purtatorului de cuvânt, în cazul dosarelor aflate în curs de judecata, cu consultarea presedintelui completului de judecata.

(2) Programul de acces la arhive pentru persoanele prevazute la alin. (1) si (1^1) se aproba de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si se afiseaza la loc vizibil."

74. La articolul 71, alineatul (3) se abroga.

75. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 72

Dosarele se pastreaza în arhiva în ordine numerica sau pe termene de judecata, iar dosarele carora le sunt aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila se pastreaza în arhiva pe complete si termene de judecata."

76. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 75

La arhive se pastreaza, în original, câte un exemplar din hotarârile pronuntate la fiecare sectie, în mape speciale, în ordine numerica, pe ani. Încheierea în care s-au consemnat dezbaterile, în cazurile în care s-a amânat pronuntarea, precum si încheierile si hotarârile prevazute la art. 442, 443 si 444 din Codul de procedura civila, se alatura hotarârii."

77. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 76

Lucrarile si celelalte atributii prevazute în prezenta sectiune, care nu revin magistratului-asistent sau grefierului de sedinta, se duc la îndeplinire de personalul sectiei ori de personalul repartizat la Sectiile Unite, completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, potrivit fisei fiecarui post."

78. Articolul 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 77

Departamentul economico-financiar si administrativ functioneaza în subordinea presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie si este coordonat de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

79. La articolul 78, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Personalul din cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ este încadrat de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie pe baza de concurs sau proba practica, în conditiile legii."

80. La articolul 79 alineatul (2), literele k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"k) coordoneaza activitatea de administrare a sediilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, stabilind masuri pentru asigurarea conditiilor materiale în vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii acesteia. De asemenea, asigura ordinea, curatenia si paza bunurilor în sediile Înaltei Curti de Casatie si Justitie, inclusiv masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

l) îndeplineste orice alte sarcini în domeniul sau de activitate, dispuse de presedintele sau vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

81. La articolul 81, literele a) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) elaborarea proiectelor statelor de functii si de personal ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

..........................................................................

j) îndeplinirea oricaror altor sarcini dispuse de presedintele sau vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

82. La articolul 83, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Biroul de informare si relatii publice functioneaza în subordinea unuia dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

83. La articolul 85, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Biroul de informare si relatii publice efectueaza toate lucrarile privind accesul la informatiile de interes public si relatiile cu mijloacele de comunicare în masa dispuse de presedintele si vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si îndeplineste orice alte sarcini încredintate de acestia."

84. La articolul 88, literele b), h) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) duce la îndeplinire toate dispozitiile primite de la presedintele si vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie în domeniul cooperarii internationale;

..........................................................................

h) asigura primirea si însotirea delegatiilor straine si din tara în cadrul programului aprobat de presedintele sau vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

..........................................................................

j) efectueaza orice alte lucrari si îndeplineste toate sarcinile în domeniul relatiilor internationale, dispuse de presedintele si vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

85. La capitolul VIII, dupa sectiunea 5 se introduce o noua sectiune, sectiunea 5^1, cuprinzând articolele 88^1 - 88^4, cu urmatorul cuprins:

 

"SECTIUNEA 5^1

Biroul juridic

 

ART. 88^1

Biroul juridic functioneaza în subordinea presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

ART. 88^2

În cadrul Biroului juridic al Înaltei Curti de Casatie si Justitie îsi desfasoara activitatea consilieri juridici, care au calitatea de functionari publici.

ART. 88^3

Biroul juridic are urmatoarele atributii:

a) reprezinta Înalta Curte de Casatie si Justitie în fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale, pe baza delegatiei date de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, asigurând apararea;

b) redacteaza, în termenele procedurale, cererile de chemare în judecata, întâmpinarile, concluziile scrise si cererile privind exercitarea cailor de atac, în dosarele în care Înalta Curte de Casatie si Justitie este parte;

c) întocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea si apararea Înaltei Curti de Casatie si Justitie în fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale;

d) tine evidenta hotarârilor judecatoresti privind obligatiile stabilite în sarcina Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în dosarele având ca obiect actiuni promovate de personalul Înaltei Curti de Casatie si Justitie, informeaza presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la acestea si le transmite, în copie, spre executare Departamentului economico-financiar si administrativ;

e) participa în comisiile constituite la nivelul sau cu participarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie în vederea desfasurarii examenelor ori a concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în cazurile în care, potrivit legii, membrii comisiilor pot avea calitatea de functionari publici;

f) verifica si avizeaza, sub aspectul legalitatii, contractele de achizitie publica, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;

g) verifica, avizeaza sau întocmesc lucrarile în domeniul achizitiilor publice, care implica specializarea juridica, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;

h) participa în calitate de experti în comisiile constituite în temeiul legislatiei privind achizitiile publice;

i) avizeaza, sub aspectul legalitatii, ordinele emise de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, sub coordonarea Directiei legislatie, studii, documentare si informatica juridica;

j) efectueaza toate lucrarile dispuse de presedintele si vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si îndeplineste orice alte sarcini încredintate de acestia în domeniul sau de activitate.

ART. 88^4

Atributiile personalului Biroului juridic se stabilesc prin fisa fiecarui post."

86. La articolul 91, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 91

(1) Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pâna la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finantare externa;

b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) administrarea patrimoniului, precum si vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la încasarea acestora;

e) alocarea creditelor bugetare;

f) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

g) sistemul de luare a deciziilor;

h) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

i) sistemele informatice."

87. La articolul 93, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) în toate materiile, cauzele considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel de Înalta Curte de Casatie si Justitie prin hotarâre a Colegiului de conducere, adoptata pe baza propunerilor presedintelui, ale vicepresedintilor sau ale presedintilor de sectii si publicata pe pagina de internet a Înaltei Curti de Casatie si Justitie."

88. La articolul 94, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 94

(1) În timpul vacantei judecatoresti presedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie, împreuna cu presedintii de sectii, desemneaza un numar de judecatori si de magistrati-asistenti din fiecare sectie, necesar formarii completelor de judecata, iar desemnarea nominala a acestora se face, în caz de divergenta, prin tragere la sorti."

89. La articolul 95, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Concediile personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex din cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie se stabilesc prin Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, aprobat prin hotarâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Concediile anuale de odihna ale celorlalte categorii de personal al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, prevazute de lege, se efectueaza, de regula, în perioada vacantei judecatoresti. Pentru motive temeinice, unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie poate aproba efectuarea concediului de odihna si în alta perioada decât cea a vacantei judecatoresti."

90. La articolul 100, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru motive temeinice presedintele si vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie pot dispune prelungirea programului, în conditiile prevazute de lege."

91. La articolul 102, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Programul de acces la arhive se aproba de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completele pentru solutionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept si completele de 5 judecatori, de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si se afiseaza la loc vizibil."

92. La articolul 108, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 108

(1) Fisele posturilor pentru magistratii-asistenti, personalul auxiliar de specialitate si celelalte categorii de personal se întocmesc de conducatorul compartimentului, se aproba de unul dintre vicepresedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si se aduc la cunostinta personalului, sub semnatura."

93. La articolul 109, alineatul (3) se abroga.

 

ART. II

 

Prezenta hotarâre se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. III

 

Dispozitiile prezentei hotarâri se aplica începând cu data intrarii în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. IV

 

Dispozitiile referitoare la înregistrarea sedintelor de judecata la nivelul Sectiei I civile, Sectiei a II-a civile si Sectiei de contencios administrativ si fiscal se aplica începând cu data de 1 iulie 2013.

 

ART. V

 

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

 

Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,
Livia Doina Stanciu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf