Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 482 din 10 iulie 2013

Pentru modificarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 218/2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Articolul 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 218/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 23 martie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 7

(1) Limitele admise pentru depasirile prevazute la art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba de catre ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale.

(2) Verificarea de catre fiecare autoritate de management a respectarii prevederilor alin. (1) se face prin transformarea în euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele de finantare încheiate, luându-se în considerare cursul InforEuro din luna în care s-a solicitat aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.

(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevazute la art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile de management vor stabili valoarea fondurilor ramase neutilizate în urma atribuirii si/sau finalizarii contractelor de achizitie publica aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, în vederea contractarii ulterioare, în ordinea prioritatilor, ce urmeaza a fi stabilita prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, cu consultarea Ministerului Fondurilor Europene, pâna la atingerea plafonului stabilit.

(4) Pentru angajarea ulterioara a sumelor rezultate din creantele bugetare, din reducerile procentuale si din rezilierea contractelor de finantare, autoritatile de management vor stabili valoarea acestora si vor reconsidera sumele aferente procentelor de finantare pe surse, asa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finantare, în vederea contractarii ulterioare, în ordinea prioritatilor, ce urmeaza a fi stabilita prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, cu consultarea Ministerului Fondurilor Europene, pâna la atingerea limitelor aprobate conform alin. 1."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
 
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
p. Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Georgeta Bratu,
secretar de stat
 
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf