Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 443 din 4 iulie 2013

Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.233/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Reabilitare DN 24 limita de judet Galati/Vaslui pana la Crasna (km 51 + 000 - km 105 + 070) si DN 24B Crasna - Albita (DN 24B km 0 + 000 - km 47 + 881)"

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 5 alin. (1) si art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 798/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Reabilitare DN 24 limita de judet Galati/Vaslui pâna la Crasna (km 51 + 000 - km 105 + 070) si DN 24B Crasna - Albita (DN 24B km 0 + 000 - km 47 + 881)",

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Hotarârea Guvernului nr. 1.233/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Reabilitare DN 24 limita de judet Galati/Vaslui pâna la Crasna (km 51 + 000 - km 105 + 070) si DN 24B Crasna - Albita (DN 24B km 0 + 000 - km 47 + 881)", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Se aproba completarea amplasamentului lucrarii de utilitate publica prevazut la art. 1 cu anexa nr. 1*), care face parte integranta din prezenta hotarâre.

*) Anexa nr. 1 se comunica persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hartii topografice fiind determinata de impedimente de natura tehnico-redactionala.

2. Dupa articolul 3^1 se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu urmatorul cuprins:

"ART. 3^2

Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localitatilor Banca, Costesti, Albesti, Husi, Duda Epureni si Drânceni din judetul Vaslui, proprietarii sau detinatorii acestora, precum si sumele individuale aferente despagubirilor este prevazuta în anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarâre."

3. Dupa anexa nr. 2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 3, având cuprinsul prevazut în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 7

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarâre."

 

ART. II

 

(1) Se aproba declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Reabilitare DN 24 limita de judet Galati/Vaslui pâna la Crasna (km 51 + 000 - km 105 + 070) si DN 24B Crasna - Albita (DN 24B km 0 + 000 - km 47 + 881)", completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localitatilor Banca, Costesti, Albesti, Husi, Duda Epureni si Drânceni din judetul Vaslui, proprietarii sau detinatorii acestora, precum si sumele individuale aferente despagubirilor este prevazuta în anexa nr. 2.

 

ART. III

 

Sumele individuale estimate de catre expropriator aferente despagubirilor pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul completat al lucrarii de utilitate publica prevazut la art. I pct. 1, aflate pe raza localitatii Banca, Costesti, Albesti, Husi, Duda Epureni si Drânceni din judetul Vaslui, sunt în cuantum total 70 mii lei si sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) Postaderare", articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)".

 

ART. IV

 

Sumele individuale prevazute la art. III se vireaza de catre Secretariatul General al Guvernului, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitarii acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. la dispozitia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publica prevazuta la art. I pct. 1, în vederea efectuarii despagubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

 

ART. V

 

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., raspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum si de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotarâri.

 

ART. VI

 

Planul cu amplasamentul lucrarii, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul consiliului local respectiv si prin afisarea pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul delegat pentru proiecte de
infrastructura de interes national si
investitii straine,
Alexandru Nastase,
secretar de stat
 
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
 
p. Viceprim-ministru, ministrul finantelor
publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf