Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 431 din 26 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Hotarârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Ministerul Economiei se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale neenergetice, comertului, în concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici."

2. La articolul 2 alineatul (1), literele a), b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul economiei, comertului, precum si elaborarea strategiilor si a programelor privind cresterea economica în industrie, resurse minerale neenergetice, industria de aparare si securitate, promovarea exportului, dezvoltarea pietei interne, precum si a politicilor din domeniul economic;

b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic, politica industriala, competitivitate, comert si din celelalte domenii conexe: recuperarea instalatiilor, reciclarea materialelor si gestionarea resurselor materiale, restructurarea si, dupa caz, privatizarea operatorilor economici care functioneaza sub autoritatea sa;

..........................................................................

e) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeana pentru domeniul economiei, politicii industriale, competitivitatii si comertului;".

3. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se abroga.

4. La articolul 2 alineatul (1) litera f), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2. în domeniile economie si comert, prin care se asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor legale în vigoare, precum si de autoritate de management pentru Programul operational sectorial «Cresterea competitivitatii economice»;".

5. La articolul 2 alineatul (1) litera f), punctul 3 se abroga.

6. La articolul 2 alineatul (1), literele g) si h) se abroga.

7. La articolul 2 alineatul (1), literele i) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"i) de administrare a proprietatii publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, comertului sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publica, prin operatorii economici care functioneaza în subordinea si sub autoritatea sa;

..........................................................................

k) de absorbtie a fondurilor acordate de Uniunea Europeana în domeniul economie, comert, aflate în responsabilitatea sa."

8. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea în domeniul economiei, politicii industriale, competitivitatii, industriei de aparare si comertului;".

9. La articolul 2 alineatul (2), litera g) se abroga.

10. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"51. elaboreaza reglementari, implementeaza si controleaza politica de securitate a instalatiilor din industrie si de reciclare a materialelor;".

11. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctele 12, 14, 52, 53 si 56 se abroga.

12. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera A se introduce o noua litera, litera A^1, cu urmatorul cuprins:

"A^1. În domeniul resurselor minerale si al dezvoltarii durabile:

1. elaboreaza în domeniul resurselor minerale strategii de dezvoltare durabila pe termen mediu si lung si solutii de reforma privind evolutia sectorului minier si atragerea investitorilor;

2. centralizeaza si prelucreaza datele necesare pentru întocmirea rapoartelor catre Uniunea Europeana, Banca Mondiala si alti finantatori, din domeniul resurselor minerale si al regenerarii socioeconomice;

3. elaboreaza politici publice privind cresterea economica din domeniul resurselor minerale;

4. initiaza, elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, coordoneaza si controleaza aplicarea acestora din domeniul resurselor minerale si al dezvoltarii durabile a zonelor industriale;

5. participa la fundamentarea si la elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamenteaza, promoveaza si asigura aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul resurselor minerale;

6. initiaza, negociaza si participa, din împuternicirea Guvernului, în conditiile legii, la încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale de natura economica sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste conventii ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale si al dezvoltarii durabile a zonelor industriale;

7. asigura armonizarea reglementarilor nationale în domeniul resurselor minerale cu cele ale Uniunii Europene;

8. elaboreaza legislatia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din domeniul resurselor minerale si al regenerarii socioeconomice din zonele industriale;

9. reprezinta interesele statului în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si conventiile la care România este parte si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale ce intereseaza domeniul resurselor minerale si al dezvoltarii durabile;

10. asigura monitorizarea administrarii proprietatii publice din domeniul resurselor minerale, precum si a valorificarii produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea si, dupa caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul resurselor minerale în aceasta calitate:

a) administreaza participatiile la societatile comerciale (societatile/companiile nationale), împuternicindu-i pe reprezentantii sai în adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru cresterea competitivitatii si eficientei economice a acestor societati si companii, pentru restructurarea si pregatirea acestora pentru privatizare;

b) desfasoara activitatile de privatizare, potrivit legii, activitati de urmarire a contractelor de privatizare, precum si activitati postprivatizare;

c) initiaza, dupa caz, lichidarea societatilor neprofitabile;

12. avizeaza documentatia pentru obtinerea licentelor în domeniul resurselor minerale, potrivit legislatiei în vigoare;

13. asigura dialogul permanent cu patronatele si cu asociatiile sindicale din domeniul resurselor minerale, cu autoritatile publice locale pentru dezvoltarea durabila a zonelor industriale, cu mass-media si cu societatea civila, în scopul informarii reciproce si al perfectionarii cadrului legislativ aferent;

14. asigura relatia cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social si exponenti ai societatii civile, în problemele specifice domeniului resurselor minerale si al dezvoltarii durabile a zonelor industriale;

15. dezvolta sistemul informatic în domeniul resurselor minerale si al dezvoltarii durabile a zonelor industriale;

16. întocmeste si prezinta informari, rapoarte si propuneri de activitati Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, specifice domeniului resurselor minerale;

17. participa în comisiile si grupurile de lucru interministeriale si interguvernamentale privind apararea si securitatea nationala, managementul situatiilor de urgenta, de protectie civila si de protectie a infrastructurii critice nationale din domeniul resurselor minerale;

18. organizeaza, desfasoara si coordoneaza activitatea de asigurare a protectiei informatiilor clasificate în domeniul resurselor minerale, potrivit prevederilor legale;

19. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational din domeniul resurselor minerale, participând la sistemul informational national si international;

20. fundamenteaza propuneri privind proiectul de buget si urmareste executia bugetului pentru activitatile din domeniul resurselor minerale si al dezvoltarii durabile a zonelor industriale, urmareste proiectarea si realizarea investitiilor;

21. gestioneaza mijloacele financiare în domeniul resurselor minerale si controleaza modul de utilizare a acestora de catre unitatile din subordine;

22. initiaza sau avizeaza programe de refacere ecologica a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmarind realizarea masurilor de protectie a mediului, si programe de regenerare socioeconomica a zonelor industriale si dezvoltarea durabila a comunitatilor;

23. asigura implementarea si managementul programelor de refacere ecologica si regenerare socioeconomica pentru dezvoltarea durabila a zonelor afectate;

24. coordoneaza activitatea de monitorizare postimplementare a programelor: Infrastructura municipala, Schema de granturi mici, Stimulente financiare, Centre de afaceri, Schema de dezvoltare sociala a comunitatilor miniere, Cresterea capacitatii comunitatilor, programe aferente componentei de proiect Regenerare socioeconomica, din Proiectul de închidere a minelor, refacerea mediului si regenerare socioeconomica;

25. coordoneaza activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor, programe aferente componentei de proiect Închiderea minelor si refacerea mediului, din Proiectul de închidere a minelor, refacerea mediului si regenerare socioeconomica;

26. sprijina mediul economic în scopul diminuarii efectelor crizelor economice si în vederea dezvoltarii, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenti si a comunitatilor afectate de restructurarea industriala;

27. initiaza si dezvolta noi proiecte prin utilizarea dotarilor industriale ale operatorilor economici aflati în portofoliul ministerului, din domeniul resurselor minerale;

28. impune accelerarea elaborarii si implementarii proiectelor finantate din fonduri structurale prin sprijinirea autoritatilor publice locale din zonele afectate;

29. solicita informatii economice si sociale din zonele afectate, necesare Ministerului Economiei la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale si al dezvoltarii durabile a zonelor industriale;

30. realizeaza activitati de control operativ la operatorii economici din domeniul resurselor minerale, în vederea asigurarii respectarii prevederilor legale;

31. colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale;

32. organizeaza seminare si cursuri de pregatire profesionala de specialitate în domeniul resurselor minerale;

33. acorda asistenta de specialitate, organizeaza seminare si consultari în domeniul dezvoltarii durabile a zonelor industriale;

34. participa la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economica internationala, în domeniul resurselor minerale si al dezvoltarii durabile a zonelor industriale, care se desfasoara în tara sau în strainatate, conform programului aprobat de Guvern;

35. urmareste mediatizarea si aplicarea în practica a acordurilor guvernamentale, în domeniul resurselor minerale, în care sunt prevazute actiuni de cooperare economica internationala la care ministerul este parte;

36. initiaza actiuni de cooperare internationala si de colaborare economica externa, în plan bilateral;

37. actioneaza pentru atragerea institutiilor financiare internationale, a unor investitori straini si români, pentru realizarea unor proiecte si programe nationale, regionale sau internationale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale si al dezvoltarii durabile a zonelor industriale;

38. asigura implementarea si managementul proiectelor si programelor nationale, regionale sau internationale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale si al dezvoltarii durabile a zonelor industriale;

39. urmareste evolutia politicilor Uniunii Europene în domeniul resurselor minerale si propune masuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;

40. coordoneaza elaborarea sau, dupa caz, participa la elaborarea strategiilor si programelor nationale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul resurselor minerale, monitorizeaza implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;

41. asigura îndeplinirea obligatiilor care îi revin din reglementarile europene, precum si activitatile desfasurate de partea româna în cadrul institutiilor Uniunii Europene, în domeniul resurselor minerale;

42. aproba editarea publicatiilor "Revista minelor" si "Buletinul de resurse minerale";

43. elaboreaza si monitorizeaza procesul de solutionare a petitiilor, precum si a solicitarilor de informatii publice, care se înscriu în sfera sa de competenta, în conformitate cu prevederile legale;

44. initiaza sau avizeaza împreuna cu autoritatea competenta în domeniul mediului acte normative, ordine, instructiuni referitoare la protectia mediului în domeniul resurselor minerale;

45. avizeaza studiile de fezabilitate si planurile de dezvoltare a companiilor/societatilor nationale miniere, precum si încetarea definitiva sau temporara a activitatii de exploatare;

46. avizeaza planul de închidere si ecologizare a minelor care sunt propuse la închidere, precum si proiectele tehnice de executie a lucrarilor de conservare, închidere a minelor si reabilitare a mediului, pentru minele apartinând companiilor/societatilor nationale miniere;

47. angajeaza executarea lucrarilor de conservare, închidere a minelor, reabilitare a mediului si monitorizare postînchidere pentru minele închise prin hotarâri de Guvern."

13. La articolul 3 alineatul (1) litera B, punctul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"28. gestioneaza si dezvolta baze de date cu exportatorii si importatorii din România, precum si baze de date statistice de comert exterior si realizeaza lucrari de sinteza privind evolutia relatiilor comerciale ale României pe plan international."

14. La articolul 3 alineatul (1) litera B, punctul 29 se abroga.

15. La articolul 3 alineatul (1), literele D si E se abroga.

16. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 7

(1) Structura organizatorica a Ministerului Economiei este prevazuta în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, se pot organiza directii, servicii, birouri, compartimente, programe si colective temporare, fara a se modifica anexa nr. 1, si se pot stabili numarul total al posturilor, numarul posturilor de conducere si numarul posturilor de executie, în conditiile legii."

17. La articolul 7, alineatul (2) se abroga.

18. La articolul 7, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 439 de posturi finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului economiei. Din numarul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizeaza pentru reteaua de promovare comercial-economica externa."

19. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Ministrul economiei reprezinta si angajeaza ministerul în raporturile cu celelalte autoritati publice, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara sau din strainatate, precum si în justitie si în raporturile cu celelalte organe jurisdictionale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine."

20. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 10

(1) Ministrul economiei este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului, precum si de secretarul general si de 2 secretari generali adjuncti, numiti în conditiile legii."

21. Dupa articolul 10 se introduc doua noi articole, articolele 10^1 si 10^2, cu urmatorul cuprins:

"ART. 10^1

(1) Departamentul pentru Energie, organ de specialitate cu personalitate juridica, înfiintat în cadrul Ministerului Economiei, cu atributii în coordonarea la nivel national a domeniilor energetic si resurselor energetice, este condus de catre ministrul delegat pentru energie.

(2) Ministrul delegat pentru energie este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat si de un subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului.

ART. 10^2

(1) Departamentul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, organ de specialitate cu personalitate juridica, înfiintat în cadrul Ministerului Economiei, cu atributii în coordonarea la nivel national a domeniilor întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, este condus de catre ministrul delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism.

(2) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului."

22. Articolul 14 se abroga.

23. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 17

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarâre."

24. Anexele nr. 1 - 3 se modifica si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 3 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

25. La anexa nr. 4, punctele 5 si 7 se abroga.

26. Anexa nr. 5 se abroga.

 

ART. II

 

Hotarârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf