Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 429 din 26 iunie 2013

Privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Energie

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 4 alin. (3) - (3^6) si al art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Departamentul pentru Energie se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, în cadrul Ministerului Economiei, care aplica strategia si programul de guvernare în domeniul energiei în concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.

(2) Departamentul pentru Energie are sediul principal în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, si îsi poate desfasura activitatea si în alte sedii în conditiile legii.

 

ART. 2

 

(1) Departamentul pentru Energie îndeplineste urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cresterii economice în domeniul energiei;

b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul energiei si din alte domenii conexe: conservarea energiei, recuperarea instalatiilor, reciclarea materialelor si gestionarea resurselor materiale, restructurarea si, dupa caz, privatizarea operatorilor economici care functioneaza sub autoritatea sa;

c) de reprezentare, prin care se asigura, în conditiile legii, în numele statului român si al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul sau de activitate;

d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeana pentru domeniul energiei;

e) de autoritate de stat:

1. prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale în domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care îsi desfasoara activitatea sub autoritatea sa;

2. în domeniul energie, prin care se asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor legale în vigoare;

f) de autoritate competenta pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;

g) de autoritate competenta pentru coordonarea, constituirea, mentinerea, controlul si supravegherea stocurilor minime de titei si produse petroliere;

h) de administrare a proprietatii publice din domeniul resurselor minerale energetice, al transportului, productiei si distributiei energiei, al transportului si stocarii titeiului si gazelor naturale, prin operatorii economici care functioneaza sub autoritatea sa;

i) de coordonare la nivel national, în colaborare cu celelalte autoritati interesate, a activitatilor referitoare la relatiile economice internationale, fluxurile comerciale si cooperarea economica, pe domeniul coordonat; asigurarea participarii în cadrul comisiilor interguvernamentale de colaborare economica cu alte state si elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului si Guvernului pe domeniul coordonat;

j) de absorbtie a fondurilor acordate de Uniunea Europeana în domeniul energiei aflate în responsabilitatea sa.

(2) Principiile care stau la baza activitatii Departamentului pentru Energie sunt urmatoarele:

a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea în domeniul energiei;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene;

c) întarirea autoritatii institutiei;

d) perfectionarea managementului fondurilor publice;

e) transparenta activitatii în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui climat concurential pe piata energiei si resurselor energetice.

 

ART. 3

 

(1) În realizarea functiilor sale, Departamentul pentru Energie exercita, în principal, urmatoarele atributii, în conformitate cu reglementarile în vigoare:

1. elaboreaza în domeniul energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reforma energetica, referitoare la evolutia sectorului energetic, respectiv energie electrica si termica, hidro, nucleara, petrol, gaze, resurse minerale energetice;

2. asigura punerea în aplicare a masurilor prevazute în Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European si al Consiliului;

3. elaboreaza politici publice în domeniul energiei;

4. asigura coordonarea metodologica si functionala a Dispecerului Energetic National si a Dispeceratului National de Gaze Naturale, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entitatii publice care exercita, în numele statului, calitatea de actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias;

5. initiaza si avizeaza proiectele de acte normative, împreuna cu ministrul economiei, respectiv contrasemneaza actele normative adoptate potrivit legii, corespunzator domeniilor pentru care a fost învestit;

6. asigura coordonarea si controlul aplicarii actelor normative în domeniul energetic si avizeaza propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu impact în domeniile pentru care a fost învestit;

7. participa la fundamentarea si la elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamenteaza, promoveaza si asigura aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul energiei;

8. cu aprobarea autoritatilor competente, în conditiile legii, initiaza, negociaza sau participa la negocierea tratatelor internationale în domeniul energetic, respectiv initiaza promovarea procedurilor de exprimare a consimtamântului de a deveni parte la tratatele internationale în domeniul energetic;

9. asigura armonizarea reglementarilor legislative nationale din domeniul energetic cu cele ale Uniunii Europene;

10. elaboreaza legislatia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din domeniul energetic, cu avizul Consiliului Concurentei;

11. reprezinta interesele statului în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si conventiile la care România este parte si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale ce intereseaza domeniul energiei;

12. elaboreaza studii si sinteze referitoare la evolutia si la ajustarea structurala a industriei energetice, precum si la orientarea fortei de munca si urmareste implementarea lor;

13. asigura administrarea proprietatii publice din domeniul resurselor minerale energetice, precum si valorificarea produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;

14. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, reorganizarea si, dupa caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate si, în aceasta calitate:

a) administreaza participatiile statului la societatile/companiile nationale si societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentantii sai în adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru cresterea competitivitatii si eficientei economice a acestor societati si companii, pentru restructurarea si pregatirea acestora pentru privatizare;

b) desfasoara activitati de privatizare potrivit legii, activitati de monitorizare a îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare în cadrul activitatii de postprivatizare;

c) initiaza, dupa caz, lichidarea societatilor reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, neprofitabile;

15. asigura informarea, consultarea si instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabila, productia si consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeana;

16. urmareste realizarea sarcinilor ce îi revin din planul national de gestiune a deseurilor, referitoare la gestionarea deseurilor generate de industria energetica;

17. monitorizeaza piata pentru produsele industriale energetice importate de România din tari din afara Uniunii Europene;

18. monitorizeaza implementarea directivelor europene transpuse în legislatia nationala, în domeniul energetic;

19. asigura dialogul permanent cu patronatele si asociatiile sindicale din domeniul energetic, cu mass-media si cu societatea civila, în scopul informarii reciproce si al perfectionarii cadrului legislativ aferent;

20. asigura relatia cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social si cu alti exponenti ai societatii civile în problemele specifice domeniului energetic;

21. participa în comisiile de control al exporturilor si importurilor strategice care vizeaza domeniul energetic;

22. stabileste si asigura aplicarea masurilor de management al situatiilor de urgenta si de protectie civila în domeniul energetic, precum si de identificare, desemnare si protectie a obiectivelor de infrastructura critica nationale si europene din domeniul energetic, în conditiile legii;

23. întocmeste si prezinta informari, rapoarte si propuneri de activitati Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, specifice domeniului energetic;

24. participa în comisiile si grupurile de lucru interministeriale si interguvernamentale privind apararea si securitatea nationala, managementul situatiilor de urgenta, de protectie civila si de protectie a infrastructurii critice nationale din domeniul energetic;

25. fundamenteaza propuneri privind proiectul de buget si urmareste executia bugetului pentru activitatile din domeniul energetic; urmareste proiectarea si realizarea investitiilor;

26. gestioneaza mijloacele financiare în domeniul energetic si controleaza modul de utilizare a acestora de catre unitatile din subordine;

27. elaboreaza reglementari, implementeaza si controleaza politica de eficienta energetica, de securitate a instalatiilor din industria energetica, de reciclare a materialelor;

28. coordoneaza activitatea de producere, transport si de distributie a energiei electrice si monitorizarea pietei de energie;

29. elaboreaza programul energetic de iarna si urmareste asigurarea necesarului de combustibil;

30. urmareste situatia stocurilor de siguranta ale sistemului electroenergetic al sistemului national la resursele primare de energie, carbune, hidrocarburi, iar împreuna cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice situatia volumului de apa din lacurile de acumulare;

31. coordoneaza activitatile sistemului national de transport al energiei electrice si al gazelor naturale;

32. colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul energetic;

33. coordoneaza procesul de realizare a sarcinilor României privind piata regionala de electricitate si gaze naturale;

34. elaboreaza strategia sectorului minier - producator de energie si al producatorului de uraniu;

35. sprijina mediul economic în scopul diminuarii efectelor crizelor economice si în vederea dezvoltarii, în mod sustenabil, a operatorilor economici din sistemul energetic;

36. organizeaza efectuarea controlului aplicarii actelor normative în vigoare de catre operatorii economici cu activitati în domeniul energetic;

37. participa la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economica internationala, care se desfasoara în tara sau în strainatate, conform programului aprobat de Guvern;

38. urmareste mediatizarea si aplicarea în practica a acordurilor guvernamentale în care sunt prevazute actiuni de cooperare economica internationala la care ministerul este parte;

39. initiaza actiuni de cooperare internationala si de colaborare economica externa, în plan bilateral sau pe terte piete;

40. îndeplineste atributiile prevazute în Planul national de investitii prin atragerea institutiilor financiare internationale, a unor investitori straini si români, pentru realizarea unor proiecte si programe nationale, regionale sau internationale de interes pentru România, din domeniul energiei;

41. asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale în domeniul energetic, la care România este parte;

42. îndeplineste atributiile de organism intermediar în domeniul energiei, conform acordului de delegare încheiat prin acordul partilor cu Autoritatea de Management pentru Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice";

43. initiaza masuri pentru stimularea cooperarii economice internationale în domeniul energiei;

44. asigura îndeplinirea obligatiilor care îi revin din dispozitiile reglementarilor europene, precum si desfasurarea activitatilor de catre partea româna în cadrul institutiilor Uniunii Europene, în domeniul energiei;

45. asigura implementarea masurilor din domeniul de interventie "energie" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice";

46. asigura întâlniri periodice cu reprezentantii organelor administratiei publice locale si cu operatori economici din domeniul energetic, cu privire la aplicarea prevederilor legale din acest domeniu;

47. elaboreaza raspunsuri la petitiile aferente domeniului energiei si acorda informatii de interes public, care se înscriu în sfera sa de competenta, în conformitate cu prevederile legale;

48. realizeaza si editeaza materiale promotionale, materiale informative, buletine si jurnale de informare comerciala si de afaceri, în domeniile sale de activitate.

(2) Departamentul pentru Energie îndeplineste orice alte atributii prevazute de alte acte normative în vigoare.

 

ART. 4

 

În exercitarea atributiilor sale, Departamentul pentru Energie colaboreaza, în conditiile legii, cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte organisme si institutii publice.

 

ART. 5

 

În îndeplinirea atributiilor sale, pe domeniul coordonat, Departamentul pentru Energie este autorizat:

a) sa dea unitatilor aflate sub autoritatea sa, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii;

b) sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege în competenta sa;

c) sa încheie protocoale de schimb de informatii si documente, precum si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;

d) sa emita, sa anuleze, sa revoce, sa suspende, dupa caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în conditiile legii, acte administrative sub forma atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitantilor organizarea si/sau desfasurarea unei anumite activitati;

e) sa initieze si sa supuna aprobarii Guvernului, în conditiile legii, strategiile de privatizare, restructurare si/sau lichidare ale operatorilor economici aflati sub autoritatea sa;

f) sa initieze si sa supuna aprobarii Guvernului, în conditiile legii, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici aflati sub autoritatea sa;

g) sa stabileasca orice alte masuri, în conditiile prevazute de lege.

 

ART. 6

 

Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Departamentul pentru Energie poate solicita, pe baza de protocol, de la celelalte autoritati ale administratiei publice, institutii publice si operatori economici, de la institutii de credit si de la alte persoane, în conditiile legii, datele si informatiile necesare în vederea realizarii atributiilor, cu pastrarea confidentialitatii acestora.

 

ART. 7

 

(1) Structura organizatorica a Departamentului pentru Energie este prevazuta în anexa nr. 1.

(2) Structura organizatorica la nivel de servicii si birouri, numarul posturilor de conducere, precum si alocarea personalului în directii, servicii, birouri sunt stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru energie, emis în temeiul si pentru executarea prezentei hotarâri.

(3) Personalul Departamentului pentru Energie este compus din demnitari si asimilati ai acestora, functionari publici, cu functii publice generale sau specifice, precum si din personal contractual.

(4) Numarul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Departamentului pentru Energie este de 210, inclusiv demnitarii si cabinetele demnitarilor.

 

ART. 8

 

(1) Atributiile, sarcinile si responsabilitatile structurilor din cadrul aparatului propriu al Departamentului pentru Energie se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorica prevazuta în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare al Departamentului pentru Energie, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

(2) Atributiile, sarcinile si responsabilitatile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al Departamentului pentru Energie se stabilesc prin fisa postului, întocmita conform legii.

(3) Statul de functii, structura posturilor pe directii generale, directii, servicii si compartimente pentru aparatul propriu al Departamentului pentru Energie, precum si încadrarea personalului se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

 

ART. 9

 

(1) Conducerea Departamentului pentru Energie se asigura de catre ministrul delegat pentru energie.

(2) Ministrul delegat pentru energie reprezinta si angajeaza Departamentul pentru Energie pe domeniul coordonat în raporturile cu celelalte autoritati publice, cu alte persoane fizice si juridice din tara sau din strainatate, precum si în justitie si în raporturile cu celelalte organe jurisdictionale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau persoanelor din subordine.

(3) În fata autoritatilor jurisdictionale, Departamentul pentru Energie este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauza în parte, conform competentei stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

(4) Ministrul delegat pentru energie îndeplineste atributiile ordonatorului principal de credite, precum si atributiile generale delegate prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, conform domeniului în care a fost învestit.

(5) Ministrul delegat pentru energie îsi îndeplineste atributiile specifice care îi revin pe domeniul coordonat, folosind structurile proprii ale Departamentului pentru Energie, precum si prin intermediul unitatilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei.

(6) Pe lânga ministrul delegat pentru energie functioneaza Colegiul Departamentului. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului Departamentului se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

(7) În exercitarea atributiilor sale, ministrul delegat pentru energie emite ordine si instructiuni, în conditiile legii, în domeniul pentru care a fost învestit.

(8) Prin ordin al ministrului delegat pentru energie pot fi delegate atributii.

(9) În cazul în care ministrul delegat pentru energie nu îsi poate exercita atributiile, poate numi un înlocuitor dintre secretarii de stat.

 

ART. 10

 

(1) Ministrul delegat pentru energie este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat si un subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului, precum si de secretarul general, numit în conditiile legii.

(2) Secretarii de stat si subsecretarul de stat exercita atributiile delegate prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

(3) Secretarul general al Departamentului pentru Energie îndeplineste atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta poate îndeplini si alte atributii prevazute de regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Economiei ori încredintate de ministrul delegat pentru energie, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Secretarul general asigura stabilitatea functionarii Departamentului pentru Energie, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile acestuia.

 

ART. 11

 

(1) Companiile nationale, societatile nationale si societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care Departamentul pentru Energie îndeplineste atributiile de institutie publica implicata în domeniul privatizarii prin Directia generala privatizare si administrarea participatiilor statului în energie sunt prevazute în anexa nr. 2A.

(2) Unitatile din administrarea Ministerului Economiei prin care Departamentul pentru Energie urmeaza sa îsi exercite atributiile sunt prevazute în anexa nr. 2B.

 

ART. 12

 

Departamentul pentru Energie are în dotare un parc auto, iar pentru activitati specifice, numarul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevazute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 13

 

Departamentul pentru Energie si toate unitatile aflate sub autoritatea acestuia pot utiliza spatii pentru necesitati proprii, în conditiile legii.

 

ART. 14

 

Patrimoniul Departamentului pentru Energie se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul Ministerului Economiei, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 15 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. 15

 

(1) La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Departamentul pentru Energie, prin Directia generala privatizare si administrare a participatiilor statului în energie organizata pe directii de specialitate în domeniul administrarii, privatizarii, atragerii de investitii, postprivatizarii, relatii institutionale si cu investitorii, preia si exercita toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind administrarea, restructurarea si, dupa caz, lichidarea societatilor si companiilor nationale si a celorlalte societati comerciale din domeniile coordonate de Departamentul pentru Energie, în limitele competentelor aprobate de ministrul delegat pentru energie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Departamentul pentru Energie preia din cadrul Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii în Industrie (denumit în continuare O.P.S.P.I.), cu pastrarea tuturor drepturilor si obligatiilor stabilite prin contractele individuale de munca, personalul de specialitate în domeniul administrarii, privatizarii, atragerii de investitii, postprivatizarii, relatii institutionale si cu investitorii, inclusiv personalul de specialitate juridica si economica, necesar pentru desfasurarea activitatilor în cadrul Directiei generale privatizare si administrare a participatiilor statului în energie.

(3) Reîncadrarea în Directia generala privatizare si administrare a participatiilor statului în energie din cadrul Departamentului pentru Energie a personalului preluat de la O.P.S.P.I. se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru functiile de director general, director general adjunct care nu au corespondent în statul de functii al O.P.S.P.I. se aplica un nivel de salarizare situat între nivelul de salarizare al sefului O.P.S.P.I. si nivelul de salarizare maxim al functiei de director în cadrul O.P.S.P.I.

 

ART. 16

 

Încadrarea personalului în numarul maxim de posturi aprobat si în noua structura organizatorica se face în termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

ART. 17

 

Anexele nr. 1, 2A, 2B si 3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Nita
 
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf