Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 411 din 26 iunie 2013

Privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I - VII

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 20 si 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

(1) Se aproba tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, partile I - VII, valabile pentru anul 2013, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezinta 2.000 de semne, inclusiv spatiile.

(3) Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, partile I - VII, vor avea un continut lizibil tehnoredactat la un rând si jumatate, cu corp 12 Times New Roman, fara stersaturi sau adaugari nedactilografiate, care fac de neînteles textul acestora.

(4) Tarifele contin taxa pe valoarea adaugata.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat

 

 

ANEXA 1

 

TARIFE

pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, partile I - VII, valabile pentru anul 2013

 

1. Monitorul Oficial al României, Partea I

 

1.1. Publicarea actelor normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenţei lor conferite prin lege73 lei/pagina de manuscris
1.2. Publicarea actelor normative ale autorităţilor administrative autonome şi ale altor autorităţi publice, potrivit competenţei lor conferite prin lege73 lei/pagina de manuscris
1.3. Publicarea actelor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii73 lei/pagina de manuscris
1.4. Publicarea deciziilor pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie73 lei/pagina de manuscris
1.5. Publicarea actelor normative adoptate de persoane juridice, altele decât autorităţile publice, care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi73 lei/pagina de manuscris
1.6. Publicarea altor acte care, potrivit unor dispoziţii legale, se publică în această parte a Monitorului Oficial al României73 lei/pagina de manuscris
 
2. Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba maghiară

 

2.1. Publicare acte140 lei/pagina de manuscris
 
3. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a

 

3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 lit. D din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată54 lei/pagina de manuscris

 

4. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a

 

4.1. Pierderi acte, schimbări nume21 lei/anunţ
4.2. Acte ale instanţelor judecătoreşti a căror publicare este prevăzută de lege:
- citaţii la care numărul persoanelor este mai mare de 1;
- citaţii emise de instanţele judecătoreşti;
- ordonanţa judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei şi a biletului la ordin;
- ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instanţei judecătoreşti, prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;
- alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege.
73 lei/pagina de manuscris
4.3. Hotărâri judecătoreşti irevocabile, care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii73 lei/pagina de manuscris
4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul superior şi a posturilor vacante de funcţionari publici, precum şi alte concursuri prevăzute de lege73 lei/pagina de manuscris
4.5. Acte a căror publicare este prevăzută de lege:
- raportul periodic de activitate al autorităţilor/instituţiilor publice;
- raportul Consiliului Superior al Magistraturii şi raportul privind starea justiţiei;
- declaraţii de avere;
- bilanţuri de ocupare a forţei de muncă pe judeţe şi la nivel naţional;
- alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.
62 lei/pagina de manuscris

 

5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 

5.1. Publicarea integrală sau în extras a rezoluţiilor directorului general al oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind autorizarea/respingerea constituirii societăţilor comerciale şi de înmatriculare a acestora, precum şi publicarea încheierilor de rectificare, în extras31,5 lei/pagina de manuscris
5.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare104 lei/pagina de manuscris
5.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege104 lei/pagina de manuscris

 

6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a

 

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramură, a convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a altor acte stabilite prin dispoziţii legale104 lei/pagina de manuscris
 
7. Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a

 

7.1. Publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare57 lei/pagina de manuscris
7.2. Publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/200757 lei/pagina de manuscris
7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege57 lei/pagina de manuscris

 

8. Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a

 

8.1. Publicarea rezoluţiilor directorului general al oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind înmatricularea societăţii cooperative31,5 lei/pagina de manuscris
8.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare104 lei/pagina de manuscris
8.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege104 lei/pagina de manuscris

 

NOTA: Preturile contin TVA.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf