Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 403 din 19 iunie 2013

Pentru aprobarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. II alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 333/2009,

Guvernul României aproba prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba Strategia privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 1.213/2009 pentru aprobarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 26 octombrie 2009, cu modificarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul pentru societatea informationala,
Dan Nica
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean

 


 

ANEXA 1

 

STRATEGIE

privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national

 

CAPITOLUL I

Cadrul general

 

1. În conformitate cu obligatiile asumate ca stat membru al Uniunii Europene, raportat si la angajamentul pe care România si l-a asumat ca tara semnatara a Actelor finale ale Conferintei Regionale de Radiocomunicatii de la Geneva 2006 (RRC-06), organizata de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor (UIT), Guvernul României decide, prin prezentul document de strategie, implementarea serviciilor de televiziune digitala terestra la nivel national si finalizarea procesului de încetare a serviciilor de televiziune analogica terestra pâna la 17 iunie 2015. Aceasta actiune nu va implica doar schimbari tehnice, ci va presupune modernizarea peisajului audiovizual, aducând cu sine introducerea pas cu pas a noilor reglementari menite sa asigure o utilizare eficienta a spectrului radio, realizata prin migrarea spre televiziunea digitala, precum si campanii de informare ce vor facilita întelegerea a ceea ce presupune tranzitia si ulterior realizarea acesteia.

2. Conversia televiziunii terestre de la transmisia analogica la cea digitala este parte componenta a tranzitiei generale spre oportunitatile oferite de retelele de comunicatii electronice cu performanta superioara care permit transmiterea pe lânga serviciile terestre de televiziune si a serviciilor de date catre terminale.

3. Procesul de tranzitie trebuie sa ia în considerare un cumul de factori esentiali, în corelatie cu structura si caracteristicile populatiei, dar si cu mediile si modalitatile de acces la serviciile de televiziune.

 

CAPITOLUL II

Obiective strategice

 

Având în vedere necesitatile de dezvoltare a societatii românesti, precum si angajamentele asumate în cadrul organizatiilor internationale în care România este parte, s-au conturat urmatoarele obiective fundamentale ale Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, denumita în continuare Strategia:

2.1. realizarea tranzitiei complete si efective de la serviciile de televiziune analogice terestre la serviciile de televiziune terestre în format digital si încetarea completa a emisiilor analogice pâna la data de 17 iunie 2015;

2.2. dezvoltarea echilibrata a infrastructurii pentru furnizarea de servicii de televiziune în format digital, prin intermediul transmisiilor terestre, pe teritoriul întregii tari;

2.3. stabilirea solutiilor optime de tranzitie pentru evitarea interferentelor prejudiciabile în conditiile în care transmisiile analogice si cele în format digital vor fi difuzate o perioada de timp simultan, iar spectrul radio va fi supraaglomerat;

2.4. optimizarea utilizarii resurselor spectrale, concomitent cu stabilirea unor conditii tehnice specifice, care sa permita implementarea tehnologiilor în format digital, în conformitate cu planul digital stabilit în cadrul RRC-06, cu modificarile ulterioare;

2.5. stabilirea principiilor generale pentru dezvoltarea unui mediu concurential si propice investitiilor pe piata serviciilor de televiziune în format digital, cu asigurarea respectarii exprimarii pluraliste de idei si de opinii în cadrul continutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflati sub jurisdictia României, a pluralismului surselor de informare a publicului si a unui raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire nationala si serviciile locale, regionale ori tematice;

2.6. implementarea flexibila a noilor servicii de televiziune în format digital utilizând tehnologii avansate de transmisie si permitând dezvoltarea de viitoare tehnologii, în functie de cererile pietei pentru astfel de servicii;

2.7. diminuarea efectelor negative ale tranzitiei de la furnizarea de servicii de televiziune în sistem analogic la furnizarea de servicii de televiziune în sistem digital, având în vedere necesitatea asigurarii continuitatii serviciilor publice de televiziune si în acelasi timp pastrarea unei competitivitati loiale pe piata;

2.8. structurarea planului national de frecvente radio adoptat la RRC-06 (Planul RRC-06), în vederea implementarii multiplexelor digitale nationale, precum si a unor multiplexe digitale suplimentare la nivel local/regional, în functie de posibilitatile tehnice si în conformitate cu actele finale ale RRC-06, precum si cu actele finale ale conferintelor mondiale de radiocomunicatii (WRC) ale UIT si cu deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL III

Plan de masuri pentru implementarea Strategiei

 

În vederea realizarii obiectivelor strategice prevazute la pct. 2.1 - 2.8, România poate implementa la nivel national 4 multiplexe digitale terestre în banda UHF si unul în banda VHF, ramânând ca la nivel regional/local sa existe posibilitatea alocarii unor multiplexe digitale terestre suplimentare în functie de posibilitatile tehnice si în limitele Planului RRC-06, cu modificarile ulterioare.

Pentru a putea pune în practica obiectivele stabilite si pentru a mentine coerenta si controlul procesului de tranzitie se stabileste urmatorul plan de masuri:

 

3.1. Masuri de implementat

3.1.1. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevazute la pct. 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 si 2.8 se vor acorda 4 multiplexe digitale nationale pentru televiziune digitala terestra în banda UHF (ultra high frequency) si unul în banda VHF (very high frequency); furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru atât pe multiplexele prevazute în Planul RRC-06, cu modificarile ulterioare (4 în banda UHF si 1 în banda VHF), cât si pe multiplexele regionale/locale se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

3.1.2. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevazute la pct. 2.4 si 2.8, cele 5 multiplexe digitale nationale vor avea conditii de compatibilitate cu Planul RRC-06, cu actele finale ale RRC-06 si ale conferintelor mondiale de radiocomunicatii ale UIT si cu deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene referitoare la implementarea dividendului digital.

3.1.3. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevazute la pct. 2.1, 2.2, 2.3 si 2.7, un multiplex din cele 4 disponibile în banda UHF se va acorda cu impunerea unor conditii de acoperire teritoriala si de populatie, respectiv de preluare si transmisie "free to air", în conditii transparente, concurentiale si nediscriminatorii, pentru posturile publice de televiziune, precum si pentru posturile private de televiziune care transmit analogic terestru, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin "free to air" se întelege transmisia necriptata a programelor, respectiv receptia libera a acestora.

3.1.4. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevazute la pct. 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 si 2.8, în functie de posibilitatile tehnice si în limitele Planului RRC-06, cu modificarile ulterioare, se vor identifica multiplexe regionale/locale.

3.1.5. Pentru realizarea obiectivului strategic prevazut la pct. 2.7, operatorul care transmite în prezent programele televiziunii publice în format analogic poate implementa, în conditiile art. 59^1 din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, un proiect de extindere la nivel national a experimentului existent de televiziune digitala în standard DVB-T. Proiectul-pilot va utiliza frecventele radio alocate pentru reteaua actuala de televiziune analogica TVR2 din UHF ce se regasesc în Planul RRC-06, cu impunerea unor conditii de preluare si transmisie "free to air", în conditii economice transparente si nediscriminatorii pentru programele publice de televiziune. Conditiile tehnice minimale pentru implementarea acestui proiect sunt:

a) standardul de transmisie DVB-T2;

b) acoperire în conditiile receptiei fixe de 40% din populatie pâna la data de 1 iulie 2014, respectiv 70% din populatie pâna la data de 17 iunie 2015;

c) posibilitatea utilizarii infrastructurii proprii.

Transmisia analogica pe cale radio terestra a programului public TVR2 va înceta treptat, pe regiuni, pe masura implementarii proiectului sus-mentionat, respectiv prin transmisia în sistem digital, dupa un calendar agreat de catre Consiliul National al Audiovizualului (CNA), Autoritatea Nationala de Administrare si Reglementare pentru Comunicatii (ANCOM) si operator. Întreruperea transmisiei programului public TVR2 necesara implementarii Strategiei nu va depasi 20 de zile calendaristice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.1.6. În vederea îndeplinirii conditiilor prevazute la pct. 3.1.5, operatorul poate beneficia, în conditiile art. 59^1 din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de un acord din partea ANCOM pentru extinderea proiectului-pilot actual de televiziune digitala terestra, în conditiile art. 3.1.5, pâna la data prevazuta pentru încetarea totala a transmisiilor analogice, respectiv 17 iunie 2015. De acelasi tip de acord pot beneficia, în aceleasi conditii transparente, concurentiale si nediscriminatorii, si alti operatori, în limitele tehnice permise de planurile de frecvente analogice/digitale.

3.1.7. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevazute la pct. 2.1, 2.5 si 2.7 se va lansa, cu începere de la data de 1 august 2013, o campanie de informare si mediatizare a procesului de tranzitie de la televiziunea terestra analogica la televiziunea terestra digitala.

3.1.8. Pentru realizarea obiectivului strategic prevazut la pct. 2.1, cel târziu la data de 17 iunie 2015 va înceta orice emisie analogica de televiziune terestra.

3.1.9. Pentru realizarea obiectivului prevazut la pct. 2.7, în perioada de tranzitie, pâna la data de 17 iunie 2015, se va asigura de catre operatorul actual si transmisia în paralel (simulcast) a programului public TVR1 în sistem analogic în banda VHF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

3.2. Acordarea multiplexelor digitale

3.2.1. Un multiplex digital national din cele 4 se va acorda, conform legii, prin procedura de selectie organizata de catre ANCOM în conditiile specificate la pct. 3.1.3. Acest multiplex va functiona în banda UHF, cu posibilitatea de transmitere a posturilor publice si private de televiziune dupa 17 iunie 2015 si va trebui sa asigure o acoperire în receptie fixa de 90% din populatie si 80% din teritoriu la 31 decembrie 2016.

3.2.2. Restul de 4 multiplexe digitale nationale, 3 multiplexe în banda UHF si 1 în banda VHF, vor fi acordate conform legii, prin procedura de selectie organizata de catre ANCOM, cu posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie a posturilor de televiziune dupa 17 iunie 2015.

3.2.3. Atât multiplexul digital national conditionat, cât si celelalte 4 multiplexe digitale nationale (3 în banda UHF si 1 în banda VHF) vor fi acordate simultan prin procedura de selectie organizata de ANCOM înaintea datei de 17 iunie 2015. Daca prin aceasta procedura unul sau mai multe multiplexe nu vor fi acordate, ANCOM poate repeta procedura de selectie pentru multiplexul/multiplexele ramas/ramase nealocat/nealocate.

3.2.4. Standardul de televiziune digitala terestra utilizat pentru transmisia celor 5 multiplexe va fi DVB-T2.

3.2.5. Multiplexele regionale/locale vor fi acordate prin procedura de selectie organizata de catre ANCOM.

 

CAPITOLUL IV

Modalitatile de aplicare a masurilor

 

4.1. În scopul coordonarii procesului de tranzitie de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra, ANCOM va avea urmatoarele responsabilitati specifice:

a) analizarea Planului RRC-06 si repartizarea frecventelor pe multiplexe, având în vedere actele finale ale conferintelor mondiale de radiocomunicatii ale UIT si deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene referitoare la implementarea dividendului digital, precum si rezultatele obtinute la coordonarea internationala a frecventelor;

b) elaborarea calendarului si a conditiilor tehnice pentru acordarea multiplexelor nationale de televiziune digitala si a multiplexelor regionale/locale;

c) coordonarea si monitorizarea procesului de tranzitie de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra;

d) identificarea acelor conditii ce conduc la desfasurarea în conditii optime a procesului de tranzitie de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra;

e) acordarea licentelor de utilizare a frecventelor în sistem digital terestru;

f) autorizarea tehnica a emisiilor digitale;

g) supravegherea si controlul respectarii obligatiilor prevazute în licentele de utilizare a frecventelor în sistem digital terestru.

4.2. În exercitarea atributiilor sale de coordonare a procesului de tranzitie la televiziunea digitala terestra, ANCOM va colabora cu CNA, care este responsabil de:

a) monitorizarea si asigurarea punerii în practica, împreuna cu Ministerul Culturii, a politicilor audiovizuale asumate de România, a campaniilor de informare si mediatizare a procesului de tranzitie de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra;

b) acordarea licentelor audiovizuale digitale în cadrul multiplexelor pentru serviciile media audiovizuale digitale, în conformitate cu responsabilitatile ce îi revin potrivit legii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf