Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 396 din 19 iunie 2013

Pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Hotarârea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata în unitatile sanitare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 26 august 1991, cu completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

Asistenta medicala cu plata se acorda la cererea populatiei, în conditiile prezentei hotarâri, prin policlinici cu plata."

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 2

(1) Asistenta medicala ambulatorie cu plata se organizeaza de Ministerul Sanatatii prin policlinici cu plata.

(2) Policlinicile cu plata sunt institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral din venituri proprii.

(3) Policlinicile cu plata pot avea în structura lor cabinete medicale de toate specialitatile pentru consultatii, laboratoare medicale pentru investigatii, diagnostic si tratament, farmacie proprie."

3. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 9

(1) Activitatea policlinicilor cu plata se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli.

(2) Finantarea activitatii policlinicilor cu plata se realizeaza integral din venituri proprii care se constituie din:

a) încasarile realizate din serviciile medicale prevazute la art. 3;

b) donatii si sponsorizari;

c) dobânzi încasate, în conditiile legii, la disponibilitatile banesti si la depozitele constituite din veniturile prevazute la lit. a) si b).

(3) Din veniturile proprii prevazute la alin. (2) se finanteaza integral cheltuielile curente si de capital ale unitatilor.

(4) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reporteaza în anul urmator si se utilizeaza cu aceleasi destinatii."

4. Litera B, alcatuita din articolele 12 si 13, se abroga.

5. Articolul 15 se abroga.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf