Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 39 din 6 februarie 2013

Privind aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informatii si cooperarea in domeniul reglementarii activitatilor nucleare desfasurate in scopuri pasnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Memorandumul de întelegere dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România si Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informatii si cooperarea în domeniul reglementarii activitatilor nucleare desfasurate în scopuri pasnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
 
Presedintele Comisiei Nationale
pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
Constantin Popescu
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean

 


 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România si Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informatii si cooperarea în domeniul reglementarii activitatilor nucleare desfasurate în scopuri pasnice

 

1.0 Preambul

România (ca stat membru al Uniunii Europene si parte, inter alia, la Tratatul stabilind Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica) si India, adoptând tehnologia PHWR (reactoare cu apa grea sub presiune) de producere a energiei electrice utilizând uraniul natural, recunosc importanta schimbului de informatii si a cooperarii în domeniul reglementarii activitatilor nucleare desfasurate în scopuri pasnice.

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) din România si Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice (AERB) din India (denumite în continuare parti) au responsabilitatea de a aplica cerintele de reglementare aferente tehnologiei PHWR în tarile lor, astfel:

CNCAN, înfiintata de catre Parlamentul României (având ca obiectiv reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare din România asa cum a fost stipulat prin Legea privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare din 1996, republicata), si

AERB, constituit de catre Guvernul Indiei (pentru a îndeplini anumite functii de reglementare si de securitate nucleara a instalatiilor nucleare si radiologice din India, precum si de a aplica regulile si notificarile emise în baza Legii pentru Energia Atomica din 1962).

Si astfel partile au decis sa încheie prezentul Memorandum de întelegere (MDI) în scopul:

- schimbului de informatii privind procesul de reglementare al reactoarelor cu apa grea sub presiune, derulat în avantajul reciproc;

- schimbului de informatii privind aplicatiile radiatiilor în industrie, medicina, agricultura si cercetare, în beneficiul societatii si

- cooperarii reciproce în domeniul reglementarii activitatilor de securitate nucleara si radiologica desfasurate în scopuri pasnice.

 

2.0 Scopul Memorandumului de întelegere (MDI)

2.1 În masura în care le este permis sa faca acest lucru în conformitate cu legile, reglementarile si orientarile politice ale statelor acestora, partile vor face, de comun acord, schimb de informatii în urmatoarele domenii:

A. Cadrul legal de reglementare a activitatilor nucleare si radiologice desfasurate în scopuri pasnice, inclusiv procedurile si practicile si standardele de reglementare utilizate pentru autorizarea si reglementarea instalatiilor nucleare si radiologice

B. Reglementarile de securitate a centralelor nuclearo-electrice (CNE), inclusiv pozitiile si practicile de reglementare pe probleme importante de securitate în domeniile privind amplasarea, proiectarea, constructia, punerea în functiune si exploatarea CNE

C. Cerintele de reglementare si procedurile pentru protectia radiologica în domeniul aplicatiilor surselor de radiatii în medicina si industrie si pentru pregatirea si gestionarea urgentelor nucleare si radiologice

D. Experienta în exploatare a CNE si a instalatiilor radiologice, incluzând rapoartele privind incidentele de securitate.

2.2 Cooperarea între parti se va baza de asemenea pe:

A. schimb de lectori si experti pentru cursuri de instruire si seminare, pe baza de reciprocitate;

B. sustinerea, în conditii precizate, de seminare si cursuri comune, în vederea îmbunatatirii capabilitatilor personalului partilor;

C. stabilirea de grupuri de lucru comune pentru a realiza studii si proiecte specifice pe problematica securitatii nucleare si radiologice, care sunt de interes reciproc;

D. alte forme de cooperare asa cum sunt stabilite de catre parti.

 

3.0 Administrarea

3.1 Cooperarea în cadrul prezentului MDI se va realiza prin schimbul de informatii prin scrisori, rapoarte si alte documente si prin sustinerea de seminare, întâlniri si conferinte comune.

3.2 Fiecare parte va desemna un administrator/coordonator pentru a coordona activitatile aflate în sfera de competenta a MDI. Administratorul/Coordonatorul va fi destinatarul tuturor documentelor transmise în cadrul schimbului de informatii, incluzând copii ale tuturor scrisorilor, în situatia în care nu se convine altfel.

3.3 Solicitarea ori utilizarea oricaror informatii schimbate sau transferate între parti în cadrul prezentului MDI va fi responsabilitatea partii care le primeste, iar partea care le transmite nu este raspunzatoare pentru orice utilizare ori solicitare a acestei informatii, în alt scop decât în care a fost transmisa.

3.4 Recunoscând ca anumite informatii de tipul celor acoperite de prezentul MDI nu sunt disponibile partilor la prezentul MDI, dar sunt disponibile din partea altor autoritati ale guvernelor partilor, fiecare parte îi va acorda celeilalte parti tot sprijinul posibil, prin organizarea vizitelor si directionarea solicitarilor privind astfel de informatii catre autoritatile abilitate ale guvernului implicat. Cele mentionate mai sus nu vor constitui un angajament al altor autoritati de a furniza asemenea informatii sau de a primi astfel de vizite.

 

4.0 Schimbul si utilizarea informatiilor

4.1 Toate informatiile schimbate si întâlnirile organizate în cadrul prezentului MDI vor fi în limba engleza.

4.2 În general, informatiile primite de catre fiecare parte în cadrul prezentului MDI pot fi diseminate liber, fara permisiunea suplimentara a celeilalte parti, în conditiile necesitatii de protejare a informatiilor proprietare ori a altor informatii confidentiale sau privilegiate, asa cum se poate conveni în conformitate cu cele de mai jos.

4.3 Fiecare parte va respecta confidentialitatea cu privire la orice informatie primita de la cealalta parte sau de la organizatia autorizata în acest sens, în cazul în care aceasta a fost identificata în timpul transferului. Publicarea sau orice alte mijloace de diseminare a informatiilor, precum si transferul catre o terta parte poate avea loc numai daca este convenit de comun acord, în scris, pentru fiecare caz particular.

4.4 Partea care primeste un document ce contine informatii proprietare în conformitate cu prezentul MDI trebuie sa respecte caracterul privilegiat al acestora, cu conditia ca aceste informatii proprietare sa fie clar marcate cu o legenda restrictiva.

Aceasta legenda restrictiva va fi respectata de catre partea care primeste informatiile, iar informatiile proprietare purtând aceasta legenda nu vor fi utilizate în scopuri comerciale, nu vor fi facute publice ori diseminate în conditii care nu sunt stipulate sau care încalca termenii prezentului MDI fara consimtamântul partii care le transmite.

 

5.0 Aspecte financiare

5.1 Toate documentele/procedurile/informatiile vor fi transmise între parti, gratuit.

5.2 În timpul organizarii de întâlniri/seminare comune sau schimb de experti, cheltuielile pentru transportul international si cazarea la hotel în tara gazda vor fi suportate de catre organizatia delegatilor/expertilor. Tara gazda va asigura costurile locale, care vor include cheltuielile de transport local si cele pentru organizarea de întâlniri/seminare/vizite tehnice, dupa caz.

5.3 Daca este cazul, conditiile de finantare a anumitor activitati specifice în cadrul prezentului MDI pot fi decise de catre parti prin consultari comune.

 

6.0 Solutionarea diferendelor

Cooperarea în cadrul prezentului MDI va fi guvernata de legile si reglementarile tarilor respective si de obligatiile acestora în baza dreptului international. Orice diferend sau nelamurire între parti cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului MDI, aparut pe durata MDI, se va solutiona în spiritul întelegerii reciproce si al cooperarii între parti.

 

7.0 Forta majora

În cazul aparitiei oricaror situatii care ar putea împiedica îndeplinirea de catre oricare dintre parti a obligatiilor acestora în cadrul prezentului MDI, partile vor organiza consultari si vor conveni asupra masurilor care trebuie sa fie luate pentru solutionarea problemei.

 

8.0 Durata MDI

8.1 Prezentul MDI va intra în vigoare la data ultimei notificari scrise, prin canale diplomatice, prin care partile se informeaza reciproc asupra îndeplinirii tuturor procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a MDI. Prezentul MDI va ramâne în vigoare timp de 5 ani, cu exceptia cazului în care acesta este prelungit pe o perioada de timp suplimentara, asa cum se poate conveni de comun acord, în scris.

8.2 MDI poate fi amendat de comun acord între parti.

8.3 Oricare parte poate termina prezentul MDI, dupa transmiterea unei notificari scrise catre cealalta parte. În acest caz, MDI este considerat a fi terminat la sfârsitul perioadei de 3 luni de la data primirii unei astfel de notificari.

Semnat la Viena, la 19 septembrie 2012, în doua exemplare originale, fiecare în limbile româna, hindusa si engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleza va prevala.

 

Pentru Comisia Nationala pentru Controlul

Activitatilor Nucleare din România,

dr. ing. Constantin Popescu,

presedinte

 

Pentru Consiliul de Reglementare

a Energiei Atomice din India,

Satinder Singh Bajaj,

presedinte

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf