Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 380 din 19 iunie 2013

Privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A. Bucuresti

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Hotarârea Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A. Bucuresti, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) acordarea dreptului de preferinta de subscriere la pretul de vânzare al actiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice primare de actiuni actionarilor privati existenti ai Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A. Bucuresti asupra unui pachet de actiuni nou-emise, reprezentând 1,077% din capitalul social existent, proportional cu cota detinuta anterior majorarii capitalului social. Actiunile nesubscrise ca urmare a neexercitarii dreptului de preferinta vor fi anulate, prin derogare de la prevederile art. 192 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii existenti la achizitionarea de actiuni nou-emise nu se va întocmi un prospect de oferta publica potrivit prevederilor specifice pietei de capital. Actionarii privati existenti îsi vor putea exercita dreptul de preferinta la achizitionarea de actiuni nou-emise în intervalul perioadei de oferta;".

2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

(1) În virtutea dreptului de preferinta prevazut de lege, actionarilor privati existenti ai Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A. Bucuresti li se aloca un numar de actiuni reprezentând 1,077% din capitalul social al societatii.

(2) Oferta publica primara cu privire la un numar de actiuni reprezentând 10% din capitalul social al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A. Bucuresti va fi structurata în 3 transe dupa cum urmeaza:

a) transa investitorilor institutionali este acea transa în care sunt acceptate exclusiv subscrieri ale investitorilor institutionali si careia îi sunt alocate un numar de actiuni reprezentând 85% din numarul total al actiunilor care fac obiectul ofertei publice primare. Categoria investitorilor institutionali include: institutii de credit, firme de investitii, organisme de plasament colectiv - fonduri de investitii, societati de investitii si/sau societati de administrare a investitiilor; societati de asigurare, fonduri de pensii si societati de administrare a respectivelor fonduri de pensii; traderi si companii fiduciare;

b) transa subscrierilor mari este acea transa în care sunt acceptate subscrieri mai mari de 15.001 actiuni ale investitorilor care nu sunt investitori institutionali în conditiile stabilite la lit. a) si careia îi sunt alocate un numar de actiuni reprezentând 5% din numarul total al actiunilor care fac obiectul ofertei publice primare;

c) transa subscrierilor mici este acea transa în care sunt acceptate subscrieri mai mici sau egale cu 15.000 de actiuni si mai mari de 100 de actiuni ale investitorilor care nu sunt investitori institutionali în conditiile stabilite la lit. a) si careia îi sunt alocate un numar de actiuni reprezentând 10% din numarul total al actiunilor care fac obiectul ofertei publice primare.

(3) Daca este cazul, ofertantul decide, împreuna cu comisia pentru coordonarea procesului de privatizare, constituita potrivit art. 6 alin. (1), si la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea actiunilor între cele 3 transe, astfel cum sunt prevazute la alin. (2), potrivit prevederilor prospectului de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara."

3. Dupa articolul 5 se introduc cinci noi articole, articolele 5^1 - 5^5, cu urmatorul cuprins:

"ART. 5^1

(1) În transa investitorilor institutionali, subscrierile pot fi efectuate de catre investitorii institutionali la orice pret cuprins în intervalul având limita inferioara de 11,20 lei/actiune si limita superioara de 15,00 lei/actiune, inclusiv capetele intervalului.

(2) Pretul de vânzare al actiunilor în cadrul transei investitorilor institutionali este stabilit dupa cum urmeaza:

a) în cazul în care numarul total de actiuni subscrise în transa investitorilor institutionali va reprezenta mai putin de 150% din numarul de actiuni alocat acestei transe conform art. 5 alin. (2) lit. a), pretul de vânzare este stabilit la nivelul celui mai mic pret de subscriere înregistrat în transa investitorilor institutionali si rezultat prin eliminarea extremelor;

b) în cazul în care numarul total de actiuni subscrise în transa investitorilor institutionali va reprezenta 150% sau mai mult din numarul de actiuni alocat pentru aceasta transa potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a), pretul de vânzare este egal cu pretul la care transa investitorilor institutionali este subscrisa 150% sau, daca un astfel de pret nu exista, pretul de vânzare este egal cu pretul la care transa investitorilor institutionali este subscrisa la nivelul de subscriere imediat superior celui de 150 %.

(3) Pretul stabilit potrivit prevederilor alin. (2) se aplica tuturor investitorilor institutionali care dobândesc actiuni în cadrul transei investitorilor institutionali, potrivit prevederilor prospectului de oferta.

(4) Alocarea actiunilor în cadrul transei investitorilor institutionali se realizeaza de catre comisia pentru coordonarea procesului de privatizare, cu luarea în considerare a criteriilor calitative mentionate în prospectul de oferta, la recomandarea si împreuna cu intermediarii ofertei, selectati cu respectarea prevederilor art. 4.

ART. 5^2

(1) Pentru transa subscrierilor mari toate subscrierile se realizeaza la pretul de 15,00 lei/actiune, reprezentând limita superioara a intervalului de pret prevazut la art. 5^1 alin. (1).

(2) Pretul de vânzare al actiunilor în cadrul transei subscrierilor mari este egal cu pretul la care se vând actiunile în cadrul transei investitorilor institutionali determinat potrivit prevederilor art. 5^1 alin. (2).

(3) Alocarea actiunilor în cadrul transei subscrierilor mari se realizeaza prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile prospectului de oferta.

ART. 5^3

(1) Pentru transa subscrierilor mici toate subscrierile se realizeaza la pretul de 15,00 lei/actiune, reprezentând limita superioara a intervalului de pret prevazut la art. 5^1 alin. (1).

(2) Pretul de vânzare al actiunilor în cadrul transei subscrierilor mici este stabilit dupa cum urmeaza:

a) pentru oricare investitori, inclusiv salariati, care au subscris în primele 3 zile lucratoare din cadrul perioadei de oferta, pretul de vânzare reprezinta 92% din pretul stabilit potrivit prevederilor art. 5^1 alin. (2);

b) pentru oricare investitori, inclusiv salariati, care au subscris începând cu cea de-a patra zi lucratoare din cadrul perioadei de oferta, pretul de vânzare reprezinta 97% din pretul stabilit potrivit prevederilor art. 5^1 alin. (2).

(3) Pretul de vânzare al actiunilor în cadrul transei subscrierilor mici determinat potrivit prevederilor alin. (2) poate fi mai mic decât limita inferioara a intervalului de pret stabilit potrivit prevederilor art. 5^1 alin. (1) si cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4).

(4) Alocarea actiunilor în cadrul transei subscrierilor mici se realizeaza prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor prospectului de oferta.

ART. 5^4

(1) Pretul de vânzare în cazul actionarilor privati existenti este egal cu pretul la care se vând actiunile în cadrul transei investitorilor institutionali, determinat potrivit prevederilor art. 5^1 alin. (2).

(2) Subscrierea actionarilor privati existenti este realizata la pretul prevazut la alin. (1), în termen de 3 zile lucratoare de la data închiderii perioadei de derulare a ofertei publice primare.

ART. 5^5

(1) Durata ofertei publice primare este stabilita, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniul pietei de capital si reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare/Autoritatii de Supraveghere Financiara, si va fi înscrisa în prospectul de oferta.

(2) Derularea ofertei publice primare se realizeaza potrivit termenilor si conditiilor stabilite în prospectul de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara."

4. La articolul 6 alineatul (4), dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:

"h) decide, daca este cazul, împreuna cu ofertantul si la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea actiunilor între transele prevazute la art. 5 alin. (2), potrivit prevederilor prospectului de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara;

i) realizeaza, la recomandarea si împreuna cu intermediarii ofertei, alocarea actiunilor în cadrul transei investitorilor institutionali, potrivit prevederilor prospectului de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Nita
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf