Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 38 din 18 decembrie 2012

Privind aprobarea Normei nr. 19/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) si ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 79 alin. (4), art. 87 alin. (1) lit. i) si ale art. 90 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (2), art. 36 si ale art. 37 din Legea nr. 187/2011 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în baza Notei de fundamentare a Directiei reglementare si autorizare, înregistrata la Directia secretariat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu numarul 358 din 14 decembrie 2012, privind proiectul Normei pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 21^1, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

în urma deliberarilor din cadrul sedintei din data de 18 decembrie 2012,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adopta urmatoarea hotarâre:

 

ART. 1

 

Se aproba Norma nr. 19/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

Prezenta hotarâre si norma mentionata la art. 1 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private,
Ion Giurescu

 

ANEXA 1

 

NORMA Nr. 19/2012

pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) si ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 79 alin. (4), art. 87 alin. (1) lit. i) si ale art. 90 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 19 alin. (2), art. 36 si 37 din Legea nr. 187/2011 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 21^1, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite prezenta norma.

 

ART. I

 

Norma nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"c) fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, înfiintat în baza Legii nr. 187/2011 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private."

2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

"e) Legea nr. 187/2011 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumita în continuare Legea nr. 187/2011."

3. La articolul 2 alineatul (2), literele e), h), k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"e) OPCVM tranzactionabil - exchange traded fund (ETF) - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat în conformitate cu reglementarile comunitare în vigoare, care emite unitati de fond sau actiuni tranzactionate continuu în timpul sedintei de tranzactionare pe cel putin o piata reglementata si care are cel putin un formator de piata (market maker) care întreprinde actiunile necesare pentru a asigura ca valoarea de piata nu variaza semnificativ fata de valoarea activului net al respectivului OPCVM;

..........................................................................

h) persoana relevanta în raport cu administratorul - oricare dintre urmatoarele persoane:

(i) un conducator sau echivalent al administratorului;

(ii) un angajat al administratorului, precum si orice alta persoana fizica ce îsi ofera serviciile la dispozitia si sub controlul administratorului si care este implicata în desfasurarea de catre administrator a activitatii de administrare a fondului de pensii private;

(iii) persoana fizica/juridica direct implicata în prestarea de servicii catre administrator în baza unui contract în vederea desfasurarii activitatii de administrare a fondului de pensii private, conform actelor normative aplicabile;

..........................................................................

k) abaterea pasiva de la cerintele de rating - scaderea ratingului fata de cerintele de rating ale unei emisiuni sau emitent aparuta la un instrument financiar aflat în portofoliul unui fond de pensii private;

l) exchange traded commodities (ETC) - entitati admise la tranzactionare pe o piata reglementata din România, din state membre ale Uniunii Europene, din state apartinând Spatiului Economic European sau din Statele Unite ale Americii, special create pentru a urmari performanta unui indice referitor la marfuri sau a pretului uneia sau al mai multor marfuri si pentru care exista cel putin un formator de piata (market maker) a carui responsabilitate consta în a se asigura ca pretul instrumentelor financiare emise de ETC urmareste evolutia indicelui sau a marfii/marfurilor respective;".

4. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera q) se introduc patru noi litere, literele r), s), t) si u), cu urmatorul cuprins:

"r) Directiva MiFID - Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 145 din 30 aprilie 2004;

s) ISDA - International Swap and Derivatives Association;

t) piata reglementata - piata autorizata în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Directiva MiFID si prezenta în lista publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu art. 47 din Directiva MiFID;

u) piata primara - piata aferenta emiterii, subscrierii si distributiei instrumentelor financiare, direct sau printr-un intermediar."

5. La articolul 6, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 6

Procedurile interne ale administratorului cu privire la activitatea directiei responsabile cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor, prevazute în Norma nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si în Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aprobate de organul statutar competent si se vor referi, fara a se limita, la:".

6. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 11

Administratorul investeste activele fondului de pensii private în instrumente tranzactionate pe piata primara, pe piata reglementata si pe piata secundara bancara."

7. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 12

(1) Activele fondului de pensii private sunt investite în instrumentele financiare prevazute de art. 25 alin. (1) lit. a) - h) din Legea nr. 411/2004 si de art. 87 alin. (1) lit. a) - h) din Legea nr. 204/2006 si de prezenta norma, cu respectarea urmatoarelor limite maxime pentru fiecare instrument:

a) 20% din activele fondului de pensii private pot fi investite în instrumente ale pietei monetare, cu respectarea urmatoarelor sublimite:

(i) conturi în lei sau în valuta liber convertibila la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European - 5%;

(ii) depozite în lei sau în valuta liber convertibila la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European - 20%;

(iii) certificate de trezorerie admise la tranzactionare si care se tranzactioneaza pe o piata reglementata sau tranzactionate pe o piata secundara bancara din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European - 20%;

(iv) acorduri reverse repo încheiate cu institutii bancare - 5%;

b) 70% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri de stat, inclusiv certificatele de trezorerie mentionate la lit. a) pct. (iii), din România, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;

c) 30% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritati ale administratiei publice locale din România, state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, admise la tranzactionare si care se tranzactioneaza pe o piata reglementata din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European;

d) 50% din activele fondului de pensii private pot fi investite în valori mobiliare admise la tranzactionare si care se tranzactioneaza pe o piata reglementata din România, state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, cu respectarea urmatoarelor sublimite:

(i) actiuni si drepturi admise la tranzactionare si care se tranzactioneaza pe o piata reglementata din România, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European - 50%;

(ii) obligatiuni corporatiste, cu exceptia obligatiunilor care presupun sau încorporeaza un instrument derivat - 30%;

e) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri emise de state terte, admise la tranzactionare si care se tranzactioneaza pe o piata reglementata din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European;

f) 10% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritati ale administratiei publice locale din state terte, admise la tranzactionare si care se tranzactioneaza pe o piata reglementata din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European;

g) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligatiuni emise de Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii, admise la tranzactionare si care se tranzactioneaza pe o piata reglementata din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European;

h) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale, altele decât cele mentionate la lit. g), admise la tranzactionare si care se tranzactioneaza pe o piata reglementata din România sau din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinând Spatiului Economic European;

i) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri de participare emise de OPCVM, inclusiv ETF, din România sau din state membre ale Uniunii Europene;

j) 3% din activele fondului de pensii private pot fi investite în ETC si titluri de participare emise de AOPC înfiintate ca fonduri de investitii închise, admise la tranzactionare si care se tranzactioneaza pe o piata reglementata din România, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), 10% din activele fondului de pensii facultative pot fi alocate investitiilor private de capital - private equity, cu urmatoarele sublimite:

a) actiuni la companii din România, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European - 5%;

b) fonduri de investitii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinând Spatiului Economic European - 10%."

8. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 12^1

Resursele financiare prevazute în Legea nr. 187/2011 si aflate la dispozitia Fondului de garantare pot fi investite în:

a) instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite în lei la o institutie de credit persoana juridica sau o sucursala a unei institutii de credit straine autorizate sa functioneze pe teritoriul României, care nu se afla în procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala;

b) titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European."

9. La articolul 13, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Un fond de pensii private nu poate detine mai mult de:

a) 10% din numarul total de actiuni emise de un emitent, urmând ca în calculul acestui procent sa intre atât actiunile ordinare, cât si actiunile preferentiale;

b) 10% din actiunile preferentiale ale unui emitent;

c) 25% din titlurile de participare emise de un OPCVM, ETF, AOPC de tip fond închis de investitii sau ETC;

d) 10% din obligatiunile unui emitent, cu exceptia titlurilor de stat."

10. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 13^1

(1) Administratorul trebuie sa se asigure ca, pentru fiecare tranzactie cu instrumente financiare, se efectueaza fara întârziere o înregistrare care sa cuprinda informatii suficiente pentru a permite reconstituirea detaliilor acesteia.

(2) Înregistrarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa includa cel putin:

a) numele fondului de pensii private si al persoanei care actioneaza în contul sau;

b) detaliile necesare pentru identificarea instrumentului financiar în cauza;

c) cantitatea instrumentului financiar tranzactionat;

d) tipul tranzactiei;

e) pretul instrumentului financiar tranzactionat;

f) contrapartea sau intermediarul locului executarii;

g) contul bancar prin care a fost decontata tranzactia.

(3) Administratorul trebuie sa detina o evidenta electronica a tranzactiilor prevazute la alin. (1) pentru o perioada de minimum 5 ani, care sa îndeplineasca urmatoarele criterii:

a) posibilitatea accesarii rapide a informatiilor si posibilitatea reconstituirii fiecarei etape a procesarii fiecarei tranzactii;

b) posibilitatea constatarii facile a oricaror corectii sau a altor modificari, precum si a continutului înregistrarilor înainte de corectiile si modificarile respective;

c) înregistrarile sa poata fi modificate numai cu respectarea prevederilor lit. b).

(4) La solicitarea Comisiei, administratorul furnizeaza informatii suplimentare în legatura cu ordinele de tranzactionare aferente tranzactiilor prevazute la alin. (1), inclusiv data si ora transmiterii ordinului, numele persoanei care transmite ordinul si numele persoanei careia i-a fost transmis ordinul."

11. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 15

Administratorul poate tranzactiona pe alte piete, cu exceptia celor prevazute la art. 11, numai în urmatoarele cazuri:

a) tranzactionarea implica instrumente financiare derivate de tipul forward si swap prevazute la art. 20 alin. (3);

b) tranzactionarea implica titluri de participare emise de OPCVM care nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;

c) tranzactionarea implica investitii private de capital."

12. La articolul 17, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 17

(1) Administratorul poate investi activele fondurilor de pensii private numai în obligatiuni ori în alte titluri de creanta ale emitentilor din state apartinând Uniunii Europene sau Spatiului Economic European ori din state terte, care au calificativul investment grade, cu exceptia:

a) titlurilor de stat emise de statul român si a obligatiunilor emise de autoritati ale administratiei publice locale;

b) obligatiunilor corporatiste ale emitentilor din România care au garantia explicita si integrala a statului român;

c) obligatiunilor corporatiste ale emitentilor din România care îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

(i) au un rating minim cu o treapta sub ratingul României;

(ii) niciunul din calificativele de performanta acordate de catre Fitch, Standard & Poor' s sau Moody's nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3.

..........................................................................

(3) Administratorii încheie tranzactii de tip forward si swap numai cu banci care au primit calificativul investment grade sau a caror societate-mama a primit acest calificativ."

13. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica exclusiv obligatiunilor sau titlurilor de creanta achizitionate dupa data intrarii în vigoare a prezentei norme."

14. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 18

(1) Administratorul are obligatia de a se asigura ca pe toata perioada de detinere a instrumentelor financiare acestea respecta prevederile art. 17.

(2) În cazul unei abateri pasive de la cerintele de rating, în 360 de zile calendaristice de la data depasirii limitei, administratorul corecteaza, inclusiv prin masuri active, abaterea de la cerinta privind calificativul emitentului sau al emisiunii respective.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), cresterea ratingului României nu reprezinta o abatere pasiva de la cerintele de rating pentru obligatiunile prevazute la art. 17 alin. (1) lit. c) si aflate în portofoliile fondurilor de pensii private la data cresterii ratingului.

(4) Administratorul are obligatia de a elabora si implementa, în baza prevederilor art. 6 lit. c), o procedura referitoare la abaterile pasive de la cerintele de rating, care sa asigure minimizarea numarului de abateri pasive si a impactului lor asupra portofoliului fondului de pensii private."

15. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 19

(1) În cazul în care în procesul de investire sunt depasite în mod pasiv limitele prevazute la art. 12 si 13, în 30 de zile calendaristice de la data depasirii limitei, administratorul fondului de pensii private are obligatia sa corecteze, inclusiv prin masuri active, abaterea de la limitele investitionale prevazute de actele normative aplicabile si în prospectul schemei de pensii, cu exceptia limitelor prevazute la art. 13 alin. (5) lit. d), pentru care termenul este de 360 de zile calendaristice.

(2) Abaterea de la limitele prevazute la art. 12 si 13 ca urmare a convertirii contributiilor, a transferurilor participantilor sau a platii activului personal al participantilor nu reprezinta abatere pasiva, iar administratorul are obligatia sa corecteze aceste abateri în maximum o zi lucratoare."

16. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 20

(1) Administratorul poate proteja portofoliul de investitii al fondului de pensii private exclusiv împotriva riscului valutar prin tranzactii cu instrumente financiare derivate de tipul contracte futures si optiuni realizate numai pe piete reglementate.

(2) Marimea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare prevazute la alin. (1) si (3) pe o anumita valuta nu poate depasi pe toata perioada detinerii lor valoarea expunerii portofoliului fondului de pensii private fata de valuta respectiva.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), administratorul poate proteja portofoliul de investitii al fondului de pensii private împotriva riscului valutar prin intermediul instrumentelor financiare derivate de tipul forward si swap negociate în afara pietei reglementate sub conditia respectarii prevederilor alin. (5) în oricare dintre urmatoarele situatii:

a) pentru scadente mai mici de 30 de zile calendaristice pentru care contractele standard nu sunt disponibile, cu conditia ca acestea sa fie folosite în completarea unui instrument financiar prevazut la alin. (1);

b) protejarea portofoliului în conformitate cu prevederile alin. (1) nu este posibila prin realizarea de tranzactii cu instrumente financiare derivate prin intermediul pietei reglementate în conditii în care piata reglementata respectiva nu este suficient de lichida pentru a asigura posibilitatea initierii sau lichidarii la orice moment a unor pozitii pe instrumente financiare derivate.

(4) Instrumentele financiare derivate negociate în afara pietei reglementate trebuie sa poata face obiectul unei evaluari zilnice, de încredere si verificabile si sa poata, la initiativa administratorului, sa fie vândute, lichidate sau închise în orice moment la justa lor valoare, cu aceeasi contrapartida cu care a fost încheiata tranzactia initiala.

(5) În cazul în care protejarea portofoliului împotriva riscului valutar se realizeaza prin intermediul instrumentelor financiare derivate negociate în afara unei piete reglementate, administratorul are obligatia de a utiliza contractele-cadru ISDA (ISDA Master Agreement) ajustate la cadrul normativ aplicabil în România si sa se asigure ca acestea includ cel putin:

a) posibilitatea si conditiile compensarii obligatiilor reciproce ale partilor;

b) conditii care sa asigure respectarea prevederilor alin. (4), inclusiv obligativitatea contrapartidei de a furniza evaluari zilnice ale pozitiilor deschise si dreptul administratorului de a initia în orice moment vânzarea, lichidarea sau închiderea pozitiilor deschise."

17. Dupa articolul 21 se introduc doua noi articole, articolele 21^1 si 21^2, cu urmatorul cuprins:

"ART. 21^1

(1) Administratorul are obligatia de a depune documentatia necesara în vederea încasarii dividendelor, în termen de 30 de zile de la data începerii platii acestora.

(2) Obligatia administratorului prevazuta la alin. (1) poate fi delegata depozitarului prin intermediul contractului de depozitare.

(3) În cazul fondurilor de pensii administrate privat comisioanele aferente încasarii dividendelor, care nu pot fi recuperate de la emitent, sunt suportate de catre administrator prin deducerea acestora din comisionul de administrare.

ART. 21^2

În cazul schimburilor valutare, în care contraparte este depozitarul fondului de pensii, administratorul are obligatia de a obtine pentru fondul de pensii private un tratament echivalent cu cel obtinut prin aplicarea prevederilor referitoare la cea mai buna executie din Directiva MiFID, asa cum a fost aceasta implementata în legislatia nationala."

18. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 22

(1) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii pe care îl administreaza în instrumente financiare pentru care societatea-mama a administratorului, grupul din care administratorul face parte sau orice alta persoana afiliata sau aflata în mod direct sau indirect în pozitie de control fata de administrator se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:

a) entitatile mentionate au emis instrumentul financiar respectiv;

b) entitatile mentionate administreaza sau controleaza în mod direct sau indirect emitentul instrumentului financiar respectiv;

c) entitatile mentionate sunt contrapartea tranzactiei respective.

(2) Administratorul nu poate transmite ordine de tranzactionare în numele fondului de pensii private pe care îl administreaza entitatilor prevazute la alin. (1), cu exceptia ofertelor publice de vânzare sau cumparare, inclusiv a tranzactiilor pe piata primara a titlurilor de stat.

(3) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii pe care îl administreaza în instrumente financiare pentru care depozitarul, societatea-mama a depozitarului, grupul din care depozitarul face parte sau orice alta persoana afiliata sau aflata în mod direct sau indirect în pozitie de control fata de depozitar este contrapartea tranzactiei respective, cu exceptia:

a) cazurilor în care acest lucru nu este cunoscut la momentul încheierii tranzactiei;

b) schimburilor valutare si a depozitelor la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.

(4) Administratorul nu poate transmite ordine de tranzactionare în numele fondului de pensii private pe care îl administreaza entitatilor prevazute la alin. (3), cu exceptia ofertelor publice de vânzare sau cumparare, inclusiv a tranzactiilor pe piata primara a titlurilor de stat.

(5) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii private pe care îl administreaza în active care nu pot fi identificate sau a caror evaluare este incerta.

(6) Administratorul nu poate initia pentru fondul de pensii pe care îl administreaza operatiuni de vânzare în lipsa sau de împrumut cu valori mobiliare admise la tranzactionare."

19. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 25

(1) Este interzisa investirea activelor fondurilor de pensii private în:

a) societati care desfasoara cu preponderenta, respectiv peste 50% din cifra de afaceri, activitati în domeniul producerii si/sau comercializarii de produse din tutun si alcool;

b) societati care desfasoara, în orice procent, activitati în domeniul jocurilor de noroc, producerii si/sau comercializarii de armament.

(2) Este interzisa investirea în orice alte active care nu sunt prevazute expres de prezenta norma."

20. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 25^1

(1) Este interzisa investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat în:

a) valori mobiliare emise de societati care desfasoara activitati de dezvoltare si promovare imobiliara, cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii, închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, agentii imobiliare, administrarea imobilelor pe baza de tarife ori contract sau orice alta activitate asimilata în mod direct ori indirect sectorului imobiliar;

b) instrumente financiare securitizate emise în baza Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor sau în baza legislatiei echivalente din state terte.

(2) În aplicarea alin. (1) lit. a), tranzactionarea, detinerea sau închirierea unui activ imobiliar folosit în procesul de productie, furnizarea de bunuri, prestarea de servicii ori în scopuri administrative nu este considerata o activitate legata în mod direct sau indirect de sectorul imobiliar.

(3) Pentru instrumentele financiare aflate în portofoliul fondului de pensii administrat privat la data intrarii în vigoare a prezentei norme, administratorul are obligatia de a asigura conformitatea cu restrictiile prevazute la alin. (2) pâna la data de 31 decembrie 2013."

21. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 28

Instrumentele financiare prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii) si lit. e) - h) se evalueaza la pretul brut, definit conform art. 29."

22. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 30

(1) Actiunile tranzactionate pe piete reglementate si care nu au avut tranzactii pentru o perioada de 180 de zile calendaristice sunt evaluate la cea mai mica valoare dintre pretul de achizitie, ultimul pret de închidere al sectiunii principale a pietei respective si valoarea contabila a valorii mobiliare respective, calculata conform art. 46 alin. (2).

(2) Instrumentele financiare prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii) si lit. e) - h) care nu au avut tranzactii sau cotatii bid, conform art. 31 alin. (2), pe o perioada de 180 de zile calendaristice sunt evaluate utilizând ca pret net cea mai mica valoare dintre pretul net de achizitie si ultimul pret net de închidere al sectiunii principale a pietei respective la care se adauga dobânda acumulata pâna la momentul evaluarii."

23. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 31

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 26, instrumentele financiare prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii) si lit. e) - h) sunt evaluate dupa cum urmeaza:

a) folosind cotatia bid afisata de furnizorii de cotatii Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters S.A. pentru ziua respectiva;

b) în lipsa cotatiei prevazute la lit. a), folosind pretul de închidere conform art. 26.

(2) În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile preturile de închidere sau cotatii pentru instrumentele financiare prevazute la alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 26 si alin. (1), acestea sunt evaluate utilizând cel mai recent pret de închidere sau cea mai recenta cotatie folosita la calculul activului.

(3) Administratorul are obligatia sa notifice Comisiei lista si ordinea în care utilizeaza cotatiile furnizorilor mentionati la alin. (1).

(4) În cazul în care primul furnizor de cotatii din lista nu poate furniza datele solicitate, administratorul utilizeaza pentru evaluarea activelor cotatia urmatorului furnizor de cotatii stabilit conform alin. (3).

(5) Administratorul utilizeaza pentru evaluarea activelor prevazute la alin. (1) cotatiile furnizorilor mentionati în lista prevazuta la alin. (3) pentru o perioada de 1 an de la data notificarii, respectând prevederile alin. (4).

(6) Cu 30 de zile lucratoare înainte de expirarea termenului de la alin. (5), administratorul transmite Comisiei o noua notificare privind lista si ordinea în care utilizeaza cotatiile furnizorilor mentionati la alin. (1)."

24. La articolul 41, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Titlurile de participare ale unui OPCVM, inclusiv ETF, AOPC sau ETC pentru care nu exista un pret de închidere conform art. 26, sunt evaluate la minimul dintre ultimul pret de închidere disponibil si ultima valoare unitara a activului net publicata si certificata de depozitar."

25. Articolul 41, alineatul (4) se abroga.

26. Articolul 45 se abroga.

27. La articolul 46, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) În cazul în care administratorii care utilizeaza evaluarea prevazuta la alin. (1) lit. a) nu obtin situatiile financiare anuale respective, în termen de 60 de zile calendaristice de la data-limita de depunere a acestora la organele competente, actiunile societatilor de tip investitii private de capital - private equity se includ în activul fondului de pensii facultative la valoarea zero."

28. La articolul 50, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) În functie de gradul de risc total, un fond de pensii private poate fi încadrat într-una dintre urmatoarele categorii:

a) fond de pensii private cu grad de risc scazut: grad de risc sub 10% inclusiv;

b) fond de pensii private cu grad de risc mediu: grad de risc între 10% exclusiv si 25% inclusiv;

c) fond de pensii private cu grad de risc ridicat: grad de risc între 25% exclusiv si 50% inclusiv."

29. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 51

(1) Ponderarea activelor se face dupa cum urmeaza:

a) ponderea 100% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii) si lit. b) emise de statul român;

2. activelor prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii) si lit. b), cu exceptia celor emise de statul român, si la art. 12 lit. e), g) si h) care au calificativul investment grade;

3. activelor prevazute la art. 12 având garantia explicita si integrala a statului român;

4. activelor prevazute la art. 12 având garantia explicita si integrala a statului, având calificativul investment grade;

b) ponderea 75% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. a) pct. (i) si (ii) constituite la banci care au primit calificativul investment grade sau a caror societate-mama a primit acest calificativ;

2. activelor prevazute la art. 12 lit. c) emise de autoritatile publice locale din România care au calificativul investment grade;

3. activelor prevazute la art. 12 lit. c), cu exceptia celor emise de autoritatile publice locale din România, si la art. 12 lit. f) care au calificativul investment grade;

4. activelor prevazute la art. 12 lit. i), clasificate drept fonduri monetare, conform ghidului Comitetului European al Reglementatorilor de Valori Mobiliare CESR/10-049;

5. valorii acordurilor reverse repo;

c) ponderea 50% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. d) pct. (ii) ale emitentilor din România care au calificativul investment grade;

2. activelor prevazute la art. 12 lit. d) pct. (ii), cu exceptia emitentilor din România, care au calificativul investment grade;

3. activelor prevazute la art. 12 lit. i), clasificate drept fonduri de obligatiuni, conform clasificarii Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA;

d) ponderea 25% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. d) pct. (i);

2. activelor prevazute la art. 12 lit. i), inclusiv ETF, cu exceptia fondurilor monetare si de obligatiuni conform clasificarii Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA;

3. activelor prevazute la art. 12 lit. j);

e) ponderea 0% se aplica celorlalte active si cazuri neacoperite de prevederile lit. a) - d).

(2) Ponderile aplicabile activelor fondurilor de pensii private prevazute la alin. (1) sunt prezentate în anexele A si B, care fac parte integranta din prezenta norma."

30. La articolul 54, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Contributiile participantilor regasite în contul colector nu intra în calculul valorii totale a activelor pâna la data convertirii acestora în unitati de fond."

31. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 57

(1) Erorile identificate în calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportarii acestor valori catre Comisie, se vor corecta si se vor regulariza numai la data constatarii lor.

(2) Administratorul, anexat raportarii zilnice a valorii unitare a activului net din data la care se efectueaza corectia, transmite Comisiei o nota explicativa, sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau persoanelor împuternicite, în care prezinta detaliat cauzele care au determinat erorile prevazute la alin. (1) si efectele acestora."

32. La articolul 61, literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"d) sa efectueze analize prealabile investirii cel putin asupra:

(i) riscului de investitie;

(ii) lichiditatii fiecarui instrument financiar în cauza, cel putin prin intermediul urmatorilor indicatori:

1. procentul mediu de instrumente financiare tranzactionate într-o sedinta de tranzactionare raportat la numarul total de instrumente financiare emise;

2. numarul de sedinte de tranzactionare necesare lichidarii pozitiei respective în conditii normale de piata;

(iii) costurilor implicate;

e) sa asigure dezvoltarea de politici si proceduri adecvate privind analiza oportunitatilor investitionale si a plasarii activelor, inclusiv în legatura cu analizele prealabile investirii prevazute la lit. d)."

33. Dupa articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 62^1

Prevederile art. 26, 28, 30, 31, art. 33 - 35, 37, 49 si 63, aplicabile administratorilor, se aplica corespunzator Fondului de garantare."

34. Articolul 63 se abroga.

35. La articolul 65 alineatul (1), literele h), i) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"h) nerespectarea obligatiei administratorului de a corecta abaterile pasive de la cerintele de rating în termenul prevazut la art. 18 alin. (2) sau, dupa caz, a obligatiei de corectare a abaterilor de la limitele investitionale si de la gradul de risc prevazute la art. 19, respectiv art. 51;

i) încheierea de tranzactii cu instrumente financiare derivate fara respectarea conditiilor prevazute la art. 20 alin. (2) - (5);

..........................................................................

k) nerespectarea interdictiilor privind desfasurarea activitatii de investire a activelor fondurilor de pensii private, prevazute la art. 22 - 25^1;".

36. Dupa articolul 65 se introduc doua noi articole, articolele 65^1 si 65^2, cu urmatorul cuprins:

"ART. 65^1

Comisia poate adopta orice masuri, inclusiv de natura administrativa si financiara, împotriva Fondului de garantare si a persoanelor fizice responsabile, dupa caz, în scopul prevenirii sau remedierii oricaror situatii care sunt de natura sa prejudicieze drepturile participantilor si ale beneficiarilor garantate conform Legii nr. 187/2011.

ART. 65^2

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei norme de catre Fondul de garantare constituie contraventie, daca nu a fost savârsita în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune.

(2) Contraventiile savârsite de catre persoana fizica responsabila sau Fondul de garantare se sanctioneaza în functie de gravitatea faptelor cu:

a) avertisment scris;

b) amenda contraventionala între 1.000 lei si 100.000 lei.

(3) Daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

(4) Constatarea contraventiilor se face de catre personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei.

(5) Amenzile contraventionale se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

 

ART. II

 

(1) Prezenta norma intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), prevederile art. I pct. 10 si 34 intra în vigoare la 1 iulie 2013.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf