Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 379 din 12 iunie 2013

Privind organizarea si functionarea Sistemului national de gestionare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene si pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 12 alin. (4) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Prezenta hotarâre reglementeaza organizarea si functionarea Sistemului national de gestionare a afacerilor europene în vederea participarii României la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene, aflat în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.

 

ART. 2

 

În sensul prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) mandat - pozitia de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte ale Uniunii Europene obligatorii din punct de vedere juridic, precum si pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene;

b) mandat general - pozitia de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte ale Uniunii Europene obligatorii din punct de vedere juridic, precum si pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene, în cazul în care implicatiile economice, sociale sau de mediu ale acestora au o importanta majora sau privesc mai multe domenii sectoriale.

 

ART. 3

 

(1) Institutiile cu atributii în procesul de gestionare a afacerilor europene reglementat de prezenta hotarâre sunt Ministerul Afacerilor Externe, precum si celelalte ministere si organe de specialitate organizate în subordinea Guvernului sau a ministerelor, denumite în continuare organe de specialitate, în domeniile specifice sectoarelor lor de activitate.

(2) Ministerul Afacerilor Externe asigura consultarea autoritatilor administrative autonome pentru pregatirea mandatelor si a mandatelor generale pe temele aflate în aria de competenta a acestora. Ministerul Afacerilor Externe poate încheia protocoale de colaborare cu acestea, pentru a asigura o coordonare eficienta în domeniul afacerilor europene si promovarea unor pozitii coerente ale României la nivelul Uniunii Europene.

(3) Coordonarea procesului de luare a deciziilor si adoptare a pozitiilor României în ceea ce priveste problematica afacerilor europene se realizeaza la urmatoarele niveluri decizionale:

a) Guvernul României;

b) Comitetul de coordonare a Sistemului national de gestionare a afacerilor europene, denumit în continuare Comitet de coordonare;

c) Grupurile de lucru ale Sistemului national de gestionare a afacerilor europene, denumite în continuare grupuri de lucru.

 

ART. 4

 

(1) Ministerul Afacerilor Externe, prin structura care gestioneaza domeniul afacerilor europene, îndeplineste urmatoarele functii:

a) coordoneaza procesul de elaborare, adoptare si promovare a pozitiilor nationale care vor fi promovate în cadrul institutiilor Uniunii Europene si structurilor de lucru ale acestora;

b) transmite pozitiile României adoptate prin mandate sau mandate generale catre Reprezentanta permanenta a României pe lânga Uniunea Europeana;

c) prezideaza reuniunile si asigura activitatea executiva si de secretariat a Comitetului de coordonare, inclusiv stabilirea agendei de lucru, si urmareste îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta;

d) coordoneaza elaborarea documentelor necesare participarii la reuniunile Consiliului European;

e) monitorizeaza si informeaza institutiile cu atributii în procesul de gestionare a afacerilor europene cu privire la activitatea Parlamentului European, inclusiv din perspectiva pozitiilor nationale promovate la nivelul institutiilor europene;

f) colaboreaza cu Ministerul Fondurilor Europene în aspecte legate de impactul politicilor europene asupra procesului de gestionare a fondurilor europene;

g) sprijina activitatea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014 - 2020 prin corelarea fundamentarilor si solutiilor tehnice ale Consiliului cu directiile de politica externa si de politica generala europeana si nationala.

(2) Ministerul Afacerilor Externe, prin structura care gestioneaza domeniul afacerilor europene, prezinta periodic spre aprobare prim-ministrului:

a) propuneri privind prioritatile politice nationale ale României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, stabilite în cadrul Comitetului de coordonare, pe baza programului de guvernare, raportat la orientarile si prioritatile politice generale definite de Consiliul European, la prioritatile Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, la instrumentele de programare legislativa sau de strategie politica ale Comisiei Europene, precum si la prioritatile Parlamentului European;

b) propuneri sau optiuni pentru solutionarea aspectelor divergente nesolutionate la nivelul Comitetului de coordonare;

c) informari privind prioritatile Presedintiei Consiliului Uniunii Europene si relevanta acestora pentru România;

d) informari cu privire la îndeplinirea de catre România a obligatiilor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana;

e) rapoarte de monitorizare privind implementarea de catre România a angajamentelor asumate în contextul semestrului european (Strategia Europa 2020, Pactul Euro Plus, Pactul pentru crestere si ocupare);

f) propuneri de masuri necesare pentru aplicarea pe plan intern a regulamentelor, directivelor, deciziilor, recomandarilor si avizelor adoptate de catre institutiile Uniunii Europene;

g) propuneri de politici, programe nationale, planuri de actiune si masuri pentru derularea procesului de integrare europeana a României;

h) propuneri pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului national de comunicare în domeniul afacerilor europene si a sistemului informatic si de comunicatii aferent;

i) orice alte propuneri, masuri sau informari care necesita aprobarea prim-ministrului, în conditiile legii.

 

ART. 5

 

(1) În scopul asigurarii coordonarii interinstitutionale a procesului de luare a deciziilor si adoptare a pozitiilor României în ceea ce priveste problematica afacerilor europene se constituie Comitetul de coordonare a Sistemului national de gestionare a afacerilor europene, organism de lucru, fara personalitate juridica, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul structurii care gestioneaza domeniul afacerilor europene.

(2) Comitetul de coordonare are urmatoarele atributii:

a) asigura coordonarea interinstitutionala a procesului de elaborare a pozitiilor României în ceea ce priveste problematica afacerilor europene;

b) desemneaza, cu acordul institutiilor vizate, institutia responsabila de elaborarea si sustinerea mandatelor sau mandatelor generale;

c) evalueaza mandatele generale, stabileste si actualizeaza periodic lista acestora, care va fi transmisa spre aprobare prim-ministrului, prin intermediul structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestioneaza domeniul afacerilor europene;

d) pregateste mandatele pentru negocierea la nivelul Uniunii Europene, în cadrul Comitetului Reprezentantilor Permanenti ai guvernelor statelor membre (Coreper), denumit în continuare Coreper, si al Consiliului Uniunii Europene;

e) solutioneaza aspectele aflate în divergenta între ministere sau alte organe de specialitate, care nu au fost rezolvate la nivelul grupurilor de lucru;

f) urmareste si poate solicita îndeplinirea de catre ministerul, respectiv organul de specialitate care elaboreaza mandatele, respectiv mandatele generale, a obligatiei de a informa si consulta, dupa caz, autoritatile locale, organizatiile patronale, sindicale, civice sau alte organizatii active în domeniile acoperite de proiectele de acte ale Uniunii Europene, precum si propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii Europene;

g) analizeaza listele anuale ale proiectelor de acte ale Uniunii Europene pentru care cele doua Camere ale Parlamentului vor declansa procedura de examinare parlamentara si urmareste continutul avizelor motivate ale celor doua Camere;

h) urmareste îndeplinirea unor sarcini specifice ce decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene si agreeaza continutul planurilor de actiune, programelor nationale si rapoartelor de monitorizare aferente;

i) formuleaza propuneri sau optiuni pentru solutionarea aspectelor divergente nesolutionate la nivelul Comitetului de coordonare, inclusiv în ceea ce priveste mandatele sau mandatele generale. Acestea sunt transmise prim-ministrului spre aprobare sau, dupa caz, pentru adoptarea unei decizii, de catre Ministerul Afacerilor Externe, printr-o nota de informare.

(3) Comitetul de coordonare este format din reprezentanti ai ministerelor si ai altor organe de specialitate, cu functii de secretar de stat sau alte functii cu rang de secretar de stat, cu atributii în domeniul afacerilor europene. Acestia pot fi înlocuiti la reuniunile Comitetului de coordonare de catre persoanele cu functii de conducere din cadrul structurilor care gestioneaza afacerile europene, pe baza unei delegari de reprezentare.

(4) Comitetul de coordonare este prezidat de secretarul de stat pentru afaceri europene al Ministerului Afacerilor Externe sau, în absenta acestuia, de persoana cu functie de conducere desemnata de acesta.

(5) Reprezentantul permanent al României pe lânga Uniunea Europeana si Reprezentantul permanent adjunct al României pe lânga Uniunea Europeana pot fi invitati sa participe la reuniunile Comitetului de coordonare.

(6) Comitetul de coordonare se reuneste saptamânal.

(7) La activitatea Comitetului de coordonare pot fi invitati sa participe si specialisti din cadrul Academiei Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare stiintifica, din învatamântul superior, din cadrul organizatiilor neguvernamentale profesionale, experti independenti sau reprezentanti ai autoritatilor locale, ai organizatiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizatii active în domeniile gestionate.

(8) Rapoartele scrise ale reuniunilor Comitetului de coordonare se redacteaza în interiorul structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestioneaza domeniul afacerilor europene si sunt transmise tuturor ministerelor si organelor de specialitate participante, care pot exprima, în scris, în termen de doua zile lucratoare de la data primirii, observatii asupra continutului lor. Netransmiterea unui punct de vedere reprezinta acceptare tacita a continutului raportului. Rapoartele se transmit spre informare prim-ministrului.

 

ART. 6

 

(1) În scopul facilitarii procesului de decizie în cadrul Sistemului national de gestionare a afacerilor europene si pentru pregatirea lucrarilor Comitetului de coordonare se pot constitui grupuri de lucru la nivel de experti, care:

a) pregatesc documentele necesare în vederea îndeplinirii de catre Comitetul de coordonare a atributiilor prevazute la art. 5 alin. (2);

b) contribuie la elaborarea proiectelor de mandat general si de mandat care urmeaza a fi sustinute de catre reprezentantii români la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii Europene sau în cadrul comitetelor, constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie;

c) supun dezbaterii Comitetului de coordonare aspectele aflate în divergenta între ministere si/sau alte organe de specialitate.

(2) Constituirea grupurilor de lucru se realizeaza la initiativa Comitetului de coordonare sau a ministerului, respectiv a organului de specialitate cu principalele responsabilitati în domeniu, inclusiv pe baza listei grupurilor de pregatire ale Consiliului actualizata si publicata periodic de Secretariatul General al Consiliului.

(3) Grupurile de lucru sunt alcatuite, în functie de tematica abordata, din reprezentantii ministerelor si ai celorlalte organe de specialitate cu responsabilitati în domeniu, un reprezentant al structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestioneaza domeniul afacerilor europene, precum si expertul din cadrul Reprezentantei Permanente a României pe lânga Uniunea Europeana care gestioneaza domeniul respectiv.

(4) Coordonatorul grupului de lucru este reprezentantul ministerului, respectiv, al institutiei de specialitate a administratiei publice centrale cu principale responsabilitati în domeniu sau al Ministerului Afacerilor Externe, în functie de obiectivul si tematica acestuia.

(5) Modalitatea de lucru este stabilita de comun acord între membrii grupului, la initiativa coordonatorului acestuia sau a structurii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestioneaza domeniul afacerilor europene.

(6) La activitatea grupurilor de lucru pot fi invitati sa participe si specialisti din cadrul Academiei Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare stiintifica, din învatamântul superior, din cadrul organizatiilor neguvernamentale profesionale, experti independenti sau reprezentanti ai autoritatilor locale, ai organizatiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizatii active în domeniile gestionate.

 

ART. 7

 

Elaborarea, adoptarea si sustinerea pozitiei nationale a României în cadrul institutiilor europene si al structurilor de lucru ale acestora se realizeaza prin mandate sau, dupa caz, mandate generale, elaborate si adoptate în conditiile prezentei hotarâri si cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

 

ART. 8

 

(1) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt elaborate de catre ministerul sau de catre organul specialitate responsabil, respectiv participant la toate nivelurile de negociere în cadrul Uniunii Europene în care este dezbatut subiectul, inclusiv pe baza contributiilor ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate cu responsabilitati în domeniu, în functie de tematica abordata.

(2) În elaborarea proiectului de mandat, inclusiv de mandat general, ministerul, respectiv organul de specialitate, are obligatia de a informa si de a consulta, dupa caz, autoritatile locale, organizatiile patronale, sindicale, civice sau alte organizatii active în domeniile acoperite de proiectele de acte ale Uniunii Europene, precum si propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene.

(3) Ministerele sau organele de specialitate pot trimite Reprezentantei Permanente a României pe lânga Uniunea Europeana elemente de detaliere a mandatelor, respectiv a mandatelor generale, care nu pot fi în contradictie cu pozitia aprobata prin acestea, cu informarea Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, contin urmatoarele elemente:

a) descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului sau a comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;

b) prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate în vigoare la nivel european si a altor angajamente internationale asumate anterior de partea româna în domeniul respectiv;

c) impactul economic, social sau de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte ale Uniunii Europene, precum si în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte juridice obligatorii ale Uniunii Europene;

d) obiectivele României în raport cu tema aflata pe agenda Consiliului sau a comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;

e) limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere;

f) eventuale pozitii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene si ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;

g) lista actelor normative din legislatia româna care reglementeaza materia la care face referire proiectul de act al Uniunii Europene, precum si o analiza a modificarilor pe care le-ar determina adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene.

 

ART. 9

 

(1) Mandatul general este avizat de Ministrul Afacerilor Externe, aprobat de prim-ministru si promovat la toate nivelurile de negociere din cadrul Consiliului Uniunii Europene.

(2) Mandatele pentru negocierea la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii Europene sau la nivelul comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt asumate la un nivel de decizie corespunzator, potrivit reglementarilor interne ale fiecarei institutii din Sistemul national de gestionare a afacerilor europene, si avizate de structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestioneaza domeniul afacerilor europene.

(3) Mandatele pentru negocierea la nivelul Coreper, agreate în cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzator, potrivit reglementarilor interne ale fiecarei institutii din Sistemul national de gestionare a afacerilor europene, cel putin la nivel de secretar de stat, si transmise cu avizul secretarului de stat pentru afaceri europene al Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Mandatele pentru negocierea la nivelul celorlalte comitete instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentala, agreate în cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzator, potrivit reglementarilor interne ale fiecarei institutii din Sistemul national de gestionare a afacerilor europene, cel putin la nivel de secretar de stat, si transmise cu avizul secretarului de stat pentru afaceri europene al Ministerului Afacerilor Externe.

(5) Mandatele pentru negocierea la nivelul Consiliului Uniunii Europene sunt avizate de Ministrul Afacerilor Externe si aprobate de prim-ministru.

(6) Decizia prim-ministrului privind aspectele divergente nesolutionate la nivelul Comitetului de coordonare este comunicata de catre Ministerul Afacerilor Externe ministerului, respectiv organului de specialitate responsabil, care va proceda în consecinta.

(7) Finalizarea negocierii la nivelul Coreper, al celorlalte comitete instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentala ori al grupurilor de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene se consemneaza în raportul saptamânal al Comitetului de coordonare sau în mandatul pentru reuniunea Consiliului Uniunii Europene pe agenda caruia este inclusa tema respectiva, ca punct aprobat fara dezbatere.

(8) În situatii exceptionale, în cazul în care din evolutia negocierilor rezulta o situatie diferita de cea cuprinsa în mandat, reprezentantul României în Coreper poate sustine o noua pozitie, dupa consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisa a motivelor deciziei este transmisa ulterior catre conducerea institutiei respective si Ministerului Afacerilor Externe.

(9) În situatii exceptionale, în cazul în care din evolutia negocierilor rezulta o situatie diferita de cea cuprinsa în mandat, reprezentantul României în Consiliul Uniunii Europene poate sustine o noua pozitie, dupa consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisa a motivelor deciziei este transmisa ulterior catre prim-ministru si Ministerul Afacerilor Externe.

 

ART. 10

 

(1) La reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentala ori ale comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 participa reprezentanti desemnati de ministere, respectiv de catre organele de specialitate sau reprezentanti din cadrul Reprezentantei permanente a României pe lânga Uniunea Europeana, în functie de tipul reuniunii.

(2) Reprezentantul permanent al României pe lânga Uniunea Europeana participa la reuniunile Coreper II. Reprezentantul permanent adjunct pe lânga Uniunea Europeana participa la reuniunile Coreper I.

(3) La reuniunile Consiliului Uniunii Europene participa ministrul sau ministrul delegat responsabil pentru domeniul respectiv.

(4) În situatia în care, din motive obiective, ministrii sau ministrii delegati nu pot participa la reuniunile Consiliului Uniunii Europene, acestia supun spre aprobare prim-ministrului, în mod motivat, participarea unui alt demnitar, la nivel de secretar de stat, sau a Reprezentantului permanent al României pe lânga Uniunea Europeana ori a Reprezentantului permanent adjunct pe lânga Uniunea Europeana.

(5) Din delegatia româna poate face parte si un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, daca exista o solicitare expresa în acest sens a Ministerului Afacerilor Externe, cu informarea corespunzatoare a sefului de delegatie.

 

ART. 11

 

(1) Rapoartele participarii reprezentantilor desemnati de ministere, respectiv de catre organele de specialitate la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentala ori reuniunile comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redacteaza în termen de cel mult doua zile lucratoare de la desfasurarea acestora si se transmit Ministerului Afacerilor Externe, precum si Reprezentantei permanente a României pe lânga Uniunea Europeana.

(2) Rapoartele participarii expertilor din cadrul Reprezentantei permanente a României pe lânga Uniunea Europeana la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate ori prin decizie interguvernamentala sau reuniunile comitetelor constituite potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redacteaza în termen de cel mult doua zile lucratoare de la desfasurarea acestora si se transmit ministerelor, respectiv organelor de specialitate si Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Rapoartele participarii la reuniunile Coreper sunt redactate si transmise de catre Reprezentanta permanenta a României pe lânga Uniunea Europeana, în termen de cel mult doua zile lucratoare de la desfasurarea acestora, Ministerului Afacerilor Externe, ministerelor si organelor de specialitate cu atributii în domeniile abordate.

(4) Rapoartele participarii la reuniunile Consiliului Uniunii Europene se redacteaza de catre ministerele participante si se prezinta spre aprobare prim-ministrului, în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data desfasurarii acestora. Dupa aprobare, acestea se transmit spre informare Ministerului Afacerilor Externe.

 

ART. 12

 

Ministerul Afacerilor Externe elaboreaza documentele necesare participarii la Consiliul European, pe baza contributiilor ministerelor, respectiv ale organelor de specialitate, în functie de agenda, si informeaza cu privire la rezultatele reuniunii, pe baza raportului de participare redactat de catre Reprezentanta permanenta a României pe lânga Uniunea Europeana.

 

ART. 13

 

(1) Ministerul Afacerilor Externe asigura functionarea sistemelor informatice si de comunicatii conectate la institutiile Uniunii Europene, conform cerintelor directivelor tehnice si de securitate ale acestora, potrivit responsabilitatilor care îi revin în calitate de punct national de contact cu structurile Uniunii Europene pentru gestionarea informatiei clasificate a Uniunii Europene, în format electronic.

(2) Sistemul national de comunicare în domeniul afacerilor europene este format din structurile desemnate în acest sens din ministere si organele de specialitate.

(3) Structurile respective sunt reprezentate, dupa caz, de puncte de contact care se stabilesc la nivel de decizie corespunzator, în conformitate cu reglementarile ministerelor, respectiv ale organelor de specialitate.

(4) Fluxurile informationale între punctele de contact se asigura în format electronic prin sistemul informatic si de comunicatii EXTRANET RO si în format hârtie prin intermediul Componentelor Sistemului National de Registre (CSNR), corespunzator nivelului de clasificare al documentelor gestionate.

(5) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe functioneaza Autoritatea Operationala a Sistemului Informatic si de Comunicatii EXTRANET RO (AOSIC EXTRANET RO), formata din reprezentanti desemnati ai institutiilor conectate la sistem si destinata implementarii cerintelor tehnice si de securitate conform cadrului normativ national si standardelor de securitate ale Uniunii Europene.

 

ART. 14

 

La articolul 2 alineatul (1) din Hotarârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, dupa punctul 29 se introduc patru noi puncte, punctele 29^1 - 29^4, cu urmatorul cuprins:

"29^1. coordoneaza în plan national participarea României la actiunea externa a Uniunii Europene si aspectele legate de modificarea sau implementarea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, cu implicatiile institutionale care deriva din acestea;

29^2. participa la realizarea si implementarea politicii externe si de securitate comuna a Uniunii Europene si coordoneaza în plan national participarea României la politica de securitate si aparare comuna, precum si la misiunile civile si militare derulate sub egida Uniunii Europene;

29^3. asigura reprezentarea României la Consiliul Afaceri Externe si Consiliul Afaceri Generale;

29^4. asigura diseminarea în plan national a informatiilor Uniunii Europene clasificate, primite de la institutiile europene prin sisteme informatice sau în format hârtie, cu respectarea normelor de securitate ale Uniunii Europene si nationale;".

 

ART. 15

 

(1) La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 115/2008 privind instituirea sistemului national de coordonare a afacerilor europene în vederea participarii României la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 12 februarie 2008.

(2) Trimiterile la Hotarârea Guvernului nr. 115/2008 existente în actele normative în vigoare se vor considera facute la prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf