Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 373 din 12 iunie 2013

Pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru privind cooperarea in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul din Muntenegru privind cooperarea în domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

 

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul din Muntenegru în domeniul protectiei mediului si a dezvoltarii durabile

 

Guvernul României si Guvernul din Muntenegru (denumite în continuare parti),

recunoscând ca multe probleme de mediu sunt de natura transfrontaliera si necesita o cooperare internationala, atât bilaterala, cât si prin conventii internationale, precum si faptul ca cooperarea dintre autoritatile nationale de mediu poate fi un avantaj reciproc la nivel national, regional si global,

confirmând semnificatia dezvoltarii durabile pentru protectia si îmbunatatirea calitatii mediului, precum si pentru sanatatea si bunastarea generatiilor prezente si viitoare,

dorind întarirea cooperarii în cadrul conventiilor internationale specifice semnate de cele doua parti,

recunoscând faptul ca sprijinirea si conservarea mostenirii naturale a Europei este responsabilitatea comuna a tuturor statelor europene,

recunoscând importanta promovarii programelor si actiunilor pentru implementarea dezvoltarii durabile în cadrul creat de conventiile de mediu regionale si internationale,

admitând importanta protectiei mediului în procesul de aderare a statului Muntenegru la Uniunea Europeana si având convingerea ca România îi poate oferi sprijinul pe sectoare specifice în timpul acestui proces,

au convenit urmatoarele:

 

ART. 1

Partile, prin ministerele relevante, organismele si organizatiile guvernamentale, institutii si întreprinderi, vor mentine si vor spori cooperarea bilaterala în domeniul protectiei mediului pe baza egalitatii, reciprocitatii si beneficiului reciproc.

ART. 2

Partile vor coopera în urmatoarele domenii:

- armonizarea politicilor de protectie a mediului si a acquisului din Muntenegru cu cerintele specifice ale Uniunii Europene;

- schimbari climatice;

- reducerea, controlul si monitorizarea poluarii aerului;

- gestionarea deseurilor si a substantelor chimice;

- managementul apei;

- conservarea diversitatii biologice, managementul ariilor naturale protejate;

- politici si indicatori de dezvoltare durabila;

- evaluarea impactului asupra mediului si participarea publicului;

- utilizarea instrumentelor economice pentru implementarea obiectivelor strategiei de mediu la nivel national, regional si local;

- realizarea cadrului legal si institutional pentru implementarea legislatiei de mediu.

În acest sens vor fi realizate urmatoarele activitati:

- transfer de cunostinte si experienta stiintifica si tehnica;

- transfer de tehnologie;

- schimburi de experti, oameni de stiinta si cercetatori;

- organizarea de seminare, workshopuri, conferinte si expozitii;

- cursuri;

- proiecte care implica factorii interesati din ambele tari;

- orice alte forme de cooperare considerate necesare de ambele parti.

În cadrul institutional si legal existent între cele doua state, partile vor dezvolta programe si/sau proiecte care vor fi identificate în comun de catre Comisia mixta stabilita conform articolului 4.

ART. 3

Prezentul memorandum de întelegere nu va fi interpretat astfel încât sa aduca prejudicii drepturilor si obligatiilor partilor, rezultate din alte acorduri sau conventii în vigoare, încheiate de fiecare dintre cele doua parti ori de catre statele lor, sub spectrul dreptului international.

ART. 4

Pentru a asigura implementarea eficienta a cooperarii în baza prezentului memorandum de întelegere, partile vor constitui o Comisie mixta dupa cum urmeaza:

- partile se vor notifica reciproc, în termen de 3 luni de la semnarea prezentului memorandum de întelegere, asupra numelor reprezentantilor lor în cadrul Comisiei;

- 2 reprezentanti (unul pentru fiecare parte) vor conduce întâlnirile si vor supraveghea implementarea deciziilor.

ART. 5

Comisia mixta va întocmi un plan de actiune anual în care vor fi detailate actiuni concrete de cooperare.

Comisia mixta va include în planul de actiune urmatoarele obligatii:

- de a coordona implementarea cooperarii în domeniile mentionate în articolul 2;

- de a revizui sistematic activitatile si de a evalua stadiul si rezultatele cooperarii;

- de a activa ca un forum de discutii privind problematicile de mediu în sens larg si de interes comun;

- de a evalua principalele dificultati întâmpinate de parti în implementarea memorandumului de întelegere.

Comisia mixta se va întâlni în termen de 3 luni de la data înfiintarii ei.

Comisia mixta se va întâlni cel putin o data pe an, alternativ în România si Muntenegru.

ART. 6

Fiecare parte va suporta costurile de transport si cazare pentru expertii care vor participa la întâlniri. Aceste aranjamente pot fi modificate prin acordul comun al partilor în anumite cazuri specifice.

ART. 7

Trebuie sa constituie un scop comun al ambelor parti prezentarea proiectelor, identificate în interes comun, institutiilor financiare internationale, inter alia, Banca Mondiala, Fondul Global de Mediu, Fondurilor Uniunii Europene, în scopul de a obtine finantare pentru faza de implementare si diseminare.

ART. 8

Coordonarea generala a prezentului memorandum de întelegere va fi în responsabilitatea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice din România si a Ministerului Dezvoltarii Durabile si Turismului din Muntenegru.

Partile trebuie sa nominalizeze persoane de contact în domeniul protectiei mediului si sa întocmeasca programe de lucru în scopul implementarii prezentului memorandum de întelegere.

ART. 9

Orice disputa privind interpretarea si implementarea prezentului memorandum de întelegere va fi rezolvata prin consultari între cele doua parti.

ART. 10

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la o zi dupa primirea ultimei notificari scrise prin care partile se informeaza reciproc ca au fost îndeplinite cerintele legale nationale pentru intrarea în vigoare a prezentului memorandum de întelegere.

Prezentul memorandum de întelegere poate fi completat sau modificat prin consimtamântul reciproc al partilor. Aceste modificari vor intra în vigoare conform procedurii stabilite în primul paragraf al prezentului articol.

ART. 11

Memorandumul este semnat pentru o perioada de (5) cinci ani si va fi prelungit automat pentru perioade succesive de înca (5) cinci ani.

Fiecare parte va avea dreptul sa denunte memorandumul de întelegere în orice moment, printr-o notificare scrisa transmisa prin canale diplomatice. Memorandumul de întelegere îsi va înceta valabilitatea la 3 luni dupa primirea notei de denuntare.

Cu exceptia cazului în care este în mod expres specificat altfel de catre parti, anularea prezentului memorandum de întelegere nu va avea efecte asupra programelor si proiectelor de cooperare aflate în derulare.

 

Semnat la Bucuresti la data de 8 februarie 2013, în doua exemplare originale, în limba engleza.

 

Pentru Guvernul României,

Elena Dumitru,

secretar de stat în Ministerul Mediului

si Schimbarilor Climatice

 

Pentru Guvernul Muntenegrului,

Aleksandar Andrija Pejovic,

secretar de stat pentru Integrare Europeana

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf