Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 369 din 12 iunie 2013

Pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 361 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Metodologia privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
 
Ministrul delegat pentru învatamânt superior,
cercetare stiintifica si
dezvoltare tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

 

 

ANEXA 1

 

METODOLOGIE

privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate

 

ART. 1

(1) Institutiile de învatamânt superior acreditate pot organiza studii universitare de master în domeniile prevazute de hotarârile anuale ale Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de învatamânt superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învatamânt si limba de predare.

(2) Institutiile de învatamânt superior acreditate care scolarizeaza studenti la programe de studii universitare de master acreditate de Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior, denumita în continuare ARACIS, si aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale se considera institutii de învatamânt superior acreditate pentru domeniile de studii de master în care acestea se încadreaza.

(3) În anul universitar 2013 - 2014 domeniile de studii universitare de master acreditate se constituie din programele de studii universitare de master acreditate de ARACIS pâna la data de 30 iunie 2013, în conditiile prevazute la art. 138 alin. (2) si (3) si art. 140 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) În fiecare institutie de învatamânt superior acreditata care scolarizeaza studenti la programe de studii universitare de master acreditate de ARACIS, senatul universitar si/sau consiliul de administratie, dupa caz, stabilesc încadrarea fiecarui program de studiu de master în unul dintre domeniile de studii universitare de master acreditate conform alin. (1) - (3). Lista domeniilor universitare de master, încadrarea programelor de studii de master acreditate, forma de învatamânt, locatia geografica de desfasurare si limba de predare se vor transmite pentru confirmare la ARACIS, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

(5) În institutiile de învatamânt superior acreditate care scolarizeaza studenti la programe de studii universitare de master interdisciplinare acreditate de ARACIS, senatele universitare si/sau consiliile de administratie, dupa caz, stabilesc domeniul de studii universitare de master acreditat conform alin. (1) - (3) în care se încadreaza programul de studii de master, precum si celelalte domenii care asigura interdisciplinaritatea si le transmit pentru confirmare la ARACIS, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

(6) Lista domeniilor universitare de master acreditate pentru institutiile de învatamânt superior se aproba prin hotarâri anuale ale Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de învatamânt superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învatamânt si limba de predare, iar lista programelor de studii de master aferente acestora se aproba anual prin ordin al ministrului educatiei nationale, la propunerea ARACIS, cu 6 luni înainte de începerea anului universitar.

(7) Institutiile de învatamânt superior care organizeaza începând cu anul universitar 2013 - 2014 programe de studii universitare de master în domenii noi de studii universitare de master, sunt obligate sa acrediteze cel putin un program de studii universitare de master în acel domeniu. Programele de studii universitare de master nou promovate se acrediteaza de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate, înregistrata în Registrul european pentru asigurarea calitatii în învatamântul superior (EQAR), în conditiile prevazute la art. 138 alin. (2) si (3) si art. 140 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa acreditarea programului de studiu de master, domeniul de studii universitare de master al institutiei de învatamânt superior se considera acreditat.

(8) În cadrul unui domeniu acreditat pentru studii universitare de master, programele de studii de master promovate de o institutie de învatamânt superior sunt stabilite anual de catre senatul universitar si/sau de catre consiliul de administratie si comunicate la Ministerul Educatiei Nationale pâna la data de 1 februarie a fiecarui an, pentru a fi publicate centralizat. Planurile de învatamânt ale programelor noi se valideaza de ARACIS sub aspectul încadrarii în domeniul de studii universitare de master si al respectarii standardelor de calitate cu privire la continuturi, ponderi de discipline, numar de ore.

ART. 2

(1) Stabilirea numarului maxim al studentilor care pot fi scolarizati pentru fiecare domeniu de studii universitare de master si carora li se poate acorda diploma de absolvire se realizeaza în urma evaluarii externe realizate de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate, înregistrata în EQAR si se aproba prin hotarâre a Guvernului pentru aprobarea domeniilor de studii universitare de master, conform legislatiei în vigoare.

(2) La stabilirea numarului maxim al studentilor care pot fi scolarizati pentru fiecare domeniu de studii universitare de master se iau în considerare domeniile, standardele si criteriile de calitate prevazute de legislatia în vigoare. Numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati pentru fiecare program de master nu va fi mai mare de 75.

(3) Pentru anul universitar 2013 - 2014 stabilirea numarului maxim al studentilor care pot fi scolarizati pentru fiecare domeniu de studii universitare de master se face, la propunerea ARACIS, prin hotarâre a Guvernului, pe baza capacitatii de scolarizare pentru programele de studii universitare de master acreditate si aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale privind domeniile si programele de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior organizate în cadrul institutiilor de învatamânt superior.

ART. 3

(1) Programele de studii universitare de master acreditate, care au depasit termenul de evaluare periodica de 5 ani si care au fost incluse în domeniile de master acreditate conform art. 1 alin. (1) - (3), vor fi reevaluate odata cu derularea procedurilor de evaluare externa în vederea acreditarii domeniului de studii universitare de master din care acestea fac parte, în baza unei proceduri specifice elaborate de ARACIS în termen de o luna de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

(2) Evaluarea externa a domeniilor universitare de master prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate, înregistrata în EQAR în baza procedurii specifice avizate de Ministerul Educatiei Nationale si aprobate prin ordin al ministrului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf