Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 362 din 12 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La punctul 4.1.a), b)2, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"5. Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, se aproba prin hotarâre a Guvernului. Emisiunile individuale si/sau emisiunile efectuate în cadrul Programului se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice sau al ministrului delegat pentru buget, conform legii;".

2. La punctul 4.1.a), b)2, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"9. Documentatia specifica tranzactiei/Programului se semneaza de catre ministrul finantelor publice sau de catre ministrul delegat pentru buget, conform legii, si anume: Acordul de subscriere/Acordul-cadru, Acordul privind descrierea procedurilor de lucru pentru initierea si finalizarea fiecarei tranzactii în parte, Acordul de agent fiscal si platitor, termenii si conditiile pro-forma care se aplica fiecarei emisiuni în cadrul Programului, nota globala, definitiva si altele asemenea;".

3. La punctul 4.1.a), b)2, dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu urmatorul cuprins:

"14. În functie de conditiile de piata si de necesitatile de finantare a deficitului bugetar si refinantare a datoriei publice guvernamentale, precum si pentru a beneficia de oportunitatile oferite de pietele internationale, în baza unei fundamentari în acest sens, în cadrul emisiunilor individuale si/sau al emisiunilor efectuate în cadrul Programului se pot emite, concomitent sau într-un interval de timp care nu va depasi 30 de zile de la data finalizarii emisiunii sau seriei anterioare de titluri de stat, doua sau mai multe serii de titluri de stat care pot avea caracteristici diferite (de exemplu, maturitati, valute, mod de calcul al ratei dobânzii, discont etc.), în baza unui singur ordin de aprobare a efectuarii emisiunii seriilor respective al ministrului finantelor publice sau, în conditiile legii, al ministrului delegat pentru buget. Lansarea acestor serii se va putea realiza în baza unei singure documentatii contractuale sau în baza unor documentatii diferite, în functie de necesitatile tranzactiei, conform pct. 9 de mai sus, si cu aceiasi administratori ai tranzactiei, cu exceptia cazului în care în ordinul de aprobare a emisiunii se prevede altfel."

4. Dupa punctul 4.1.c) se introduce un nou punct, pct. 4.1.c)^1, cu urmatorul cuprins:

"4.1.c)^1 Pentru mentinerea în permanenta a unui sold corespunzator în contul curent general al Trezoreriei Statului, Ministerul Finantelor Publice va avea în vedere urmatoarele criterii:

a) structura pe valute si în moneda nationala a serviciului datoriei publice scadent în intervalul urmator de 12 luni;

b) nivelul deficitului anual bugetar aprobat;

c) strategia de finantare a deficitului bugetar în valuta si în moneda nationala;

d) strategia de refinantare a datoriei publice în valuta si în moneda nationala scadenta în intervalul urmator de 12 luni;

e) evaluarea posibilelor socuri care se pot manifesta pe piata externa si interna;

f) constituirea si mentinerea unei rezerve financiare în valuta, cu scopul de a proteja finantele publice împotriva socurilor externe neprevazute, care sa acopere necesarul brut de finantare pentru o perioada de timp, definita ca un numar aproximativ de luni, aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice sau al ministrului delegat pentru buget, conform legii."

 

ART. II

 

Hotarârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarâre, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf