Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 36 din 6 februarie 2013

Pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 457/2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre:

 

ART. I

 

Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din învatamântul superior, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 457/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 26 mai 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11 alineatul (5), litera b) se abroga.

2. La articolul 13 alineatul (1), litera g) va avea urmatorul cuprins:

"g) rezumatul în limba româna si într-o limba de circulatie internationala a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba;".

3. La articolul 13 alineatul (1), litera i) se abroga.

4. La articolul 15, litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) lista celor maximum 10 lucrari considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar si care se pot regasi si în celelalte categorii de lucrari prevazute de prezentul articol;".

5. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Candidatii la posturile de profesor universitar sau cercetator stiintific gradul I trebuie sa includa în dosarul de concurs cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalitati din domeniul respectiv din strainatate, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitatile profesionale ale candidatului."

6. La articolul 20, litera g) va avea urmatorul cuprins:

"g) experienta profesionala a candidatului în alte institutii decât institutia care a scos postul la concurs."

7. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 21

Competentele profesionale ale candidatului se evalueaza de catre comisia de concurs pe baza dosarului de concurs si, aditional, prin una sau mai multe probe de concurs, incluzând prelegeri, sustinerea unor cursuri ori altele asemenea, potrivit metodologiei proprii. Institutia de învatamânt superior anunta pe pagina web a concursului ziua, ora si locul desfasurarii probelor de concurs."

8. La articolul 23, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara institutiei de învatamânt superior, din tara sau din strainatate."

9. La articolul 23, alineatul (7) se abroga.

 

ART. II

 

Dispozitiile prezentei hotarâri se aplica si concursurilor aflate în desfasurare la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
 
Ministrul delegat pentru învatamânt
superior, cercetare stiintifica
si dezvoltare tehnologica,
Mihnea Cosmin Costoiu
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf