Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 36 din 17 iunie 2013

Cu privire la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbarile climatice COM (2013) 216 final

În temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicata, si Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul comun al Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/423 din 12 iunie 2013 si al Comisiei pentru administratie publica, organizarea teritoriului si protectia mediului nr. XXX/159 din 12 iunie 2013,

Senatul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Senatul apreciaza ca pozitiva interventia Comisiei Europene în acest domeniu si sustine urmatoarele:

a) Având în vedere complexitatea procesului de adaptare la efectele schimbarilor climatice, actiunea la nivel national este esentiala, fiind respectat principiul subsidiaritatii. Planurile si strategiile nationale pentru adaptare sunt instrumentele-cheie în ceea ce priveste înregistrarea unor progrese reale, iar, în acest sens, strategia Uniunii Europene constituie un suport pentru completarea si sustinerea masurilor la nivel national.

b) Pentru România sunt extrem de importante actiunile de sprijin care permit finantarea masurilor privind adaptarea incluse în componenta LIFE+, care vor permite implementarea Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice (2013 - 2020), în care componenta de adaptare la efectele schimbarilor climatice detine un rol important.

c) Este oportuna includerea masurilor de adaptare în cadrul financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020. Fondurile europene vor actiona ca un catalizator pentru obtinerea unor investitii si vor facilita implementarea masurilor de la nivel national.

d) Implementarea unei politici eficiente de adaptare, precum si adoptarea si aplicarea masurilor necesare pentru reducerea efectelor generate de schimbarile climatice implica utilizarea unor resurse financiare, tehnice si umane considerabile si un grad ridicat de risc.

e) Platforma Europeana de Adaptare la efectele schimbarilor climatice (CLIMATE-ADAPT) constituie un pas important catre un sistem de schimb eficient de informatii la nivelul statelor membre.

 

ART. 2

 

Opinia cuprinsa în prezenta hotarâre se transmite catre institutiile europene si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senatul României în sedinta din 17 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf