Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 33 din 30 ianuarie 2013

Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate române si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Hotarârea Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri în transportul feroviar public de calatori, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Volumele minime de transport public de calatori ce trebuie realizate pe calea ferata româna pentru a se asigura libera circulatie a persoanelor constituie pachetul minim pentru serviciul public social în transportul feroviar, denumit în continuare pachet minim social, pentru care operatorii de transport feroviar primesc compensatie, în conditiile legii, se stabilesc de Ministerul Transporturilor, la propunerea Companiei Nationale de Cai Ferate <> - S.A., si se aproba anual prin hotarâre a Guvernului de aprobare a contractului de activitate/actelor aditionale al Companiei Nationale de Cai Ferate <> - S.A. si defalcat prin hotarâre a Guvernului de aprobare a contractelor de servicii publice/actelor aditionale ale acestora, potrivit art. 37 - 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate române si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pachetul minim social cuprinde numarul de perechi de trenuri pentru care operatorii de transport feroviar primesc compensatie pe fiecare categorie de tren, care va circula zilnic pe fiecare sectie de circulatie deschisa traficului feroviar public de calatori, precum si volumul anual de tren-km pentru fiecare sectie de circulatie si pentru toata reteaua feroviara."

2. Articolul 3 se abroga.

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 4

Compania Nationala de Cai Ferate <> - S.A., denumita în continuare C.F.R. - S.A., în calitatea sa de administrator national al infrastructurii feroviare, va asigura anual colectarea datelor privind pachetul minim social, în vederea transmiterii acestora la Ministerul Transporturilor."

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

(1) Anual, pâna la data de 1 septembrie, Ministerul Transporturilor determina nivelul pachetului minim social ce urmeaza a fi realizat în anul urmator si nivelul compensatiilor necesare pentru pachetul minim social care urmeaza sa fie asigurate din bugetul de stat si/sau din bugetele locale, tinând cont de datele privind:

a) executia bugetelor de venituri si cheltuieli si a altor date statistice privind activitatea operatorilor de transport feroviar în ultimul an calendaristic, transmise de acestia în formatul solicitat de Ministerul Transporturilor;

b) nivelul costului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km aferent fiecarei categorii de trenuri din pachetul minim social, a numarului de calatori-km estimati pe fiecare categorie de tren;

c) nivelul venitului mediu la nivelul retelei feroviare pe un tren-km aferent fiecarei categorii de trenuri din pachetul minim social, a numarului de calatori-km estimati pe fiecare categorie de tren, exclusiv valoarea compensatiei pentru pachetul minim social primit pentru perioada analizata.

(2) Diferenta dintre costurile de operare si veniturile înregistrate de operatorii de transport feroviar la care se adauga cota de profit în limitele prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, devine baza de evaluare a compensatiei propuse pentru anul calendaristic urmator pentru pachetul minim social, care include valoarea compensatiei calculate pentru mia de calatori-km pe ranguri de tren si valoarea compensatiei calculate pe tren-km pe ranguri de tren corespunzator anului pentru care se încheie contractul de servicii publice sau actul aditional la contractul de servicii publice, în conditiile legii.

(3) Nivelul compensatiei calculate pentru mia de calatori-km pe ranguri de tren si al compensatiei calculate pe tren-km pe ranguri de tren corespunzator anului pentru care se încheie contractul de servicii publice se stabileste de Guvern prin contractele de servicii publice."

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 6

Fondurile necesare compensatiilor pentru serviciile cuprinse în pachetul minim social în transportul feroviar se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor si/sau din bugetele locale, cu încadrarea în bugetul alocat anual pentru transportul feroviar de calatori, în conditiile legii."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 7

(1) Dupa aprobarea bugetului de stat, repartizarea compensatiei pe fiecare operator de transport feroviar se realizeaza de Ministerul Transporturilor proportional cu numarul de calatori-km prevazuti a fi transportati si volumul de tren-km prevazut a fi realizat în cadrul pachetului minim social contractat de acestia, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Compensatia acordata nu se cuprinde în baza de impozitare a TVA, potrivit pct. 18 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. Articolul 9 se abroga.

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 10

Contractele de acces pe infrastructura feroviara si contractele de închiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, încheiate de operatorii de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., se comunica Ministerului Transporturilor si/sau autoritatii locale, dupa caz."

9. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 11

(1) Operatorii de transport feroviar licentiati pentru servicii de transport de calatori pot încheia cu C.F.R. - S.A. contracte de acces pe infrastructura feroviara pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori, în afara celor stabilite prin pachetul minim social, cu plata tarifului corespunzator de utilizare a infrastructurii, în conditiile legii.

(2) Pentru orice alte servicii de transport feroviar de calatori în afara celor stabilite prin pachetul minim social, operatorii de transport feroviar nu au dreptul de a primi compensatie de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, dupa caz."

10. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 13

(1) Acordarea compensatiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferenta lunii anterioare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în conditiile legii.

(2) Acordarea compensatiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru lunile ianuarie si decembrie se va realiza astfel:

a) pentru luna ianuarie, pe baza numarului de calatori-km si tren-km realizat în luna decembrie a anului anterior, atunci când legea bugetului de stat este aprobata pâna la finele anului anterior, dar contractele de servicii nu au fost înca încheiate/actualizate prin acte aditionale, potrivit legii;

b) pentru luna decembrie, pe baza numarului de calatori-km si tren-km stabilit ca diferenta între numarul total de calatori-km si tren-km din contractele de servicii publice si numarul de calatori-km si tren-km pentru care s-a acordat compensatia pâna la luna decembrie."

11. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 14

Pentru solicitarea compensatiei de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, operatorul de transport feroviar trebuie sa prezinte la Ministerul Transporturilor si/sau la autoritatea locala, dupa caz, o cerere de acordare a compensatiei pentru serviciile de transport programate în luna respectiva, însotita de dovada platii la zi a tuturor obligatiilor la bugetul de stat si/sau la bugetele locale si de nota de fundamentare si justificare a compensatiei, întocmite în conformitate cu normele comune ale Ministerului Transporturilor si ale Ministerului Finantelor Publice."

12. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 14^1

În cazul în care legea bugetului nu a fost aprobata pâna la finele anului anterior, pentru asigurarea continuitatii finantarii transportului public de calatori în lunile pâna la aprobarea bugetului de stat, a bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului de transport feroviar majoritar pe piata si a contractelor de servicii publice, sumele acordate de la bugetul de stat vor fi în limite de 1/12 din prevederile contractelor de serviciu public aprobate pe anul anterior. Dupa aprobarea bugetului de stat a bugetului de venituri si cheltuieli, a contractelor de activitate si de servicii publice, continuarea finantarii se va face lunar, concomitent cu regularizarea sumelor acordate anterior operatorilor de transport feroviar."

13. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 15

Operatorii de transport feroviar de calatori vor prezenta Ministerului Transporturilor, pâna la data de 31 ianuarie a anului urmator, dovada, confirmata de C.F.R. - S.A., a efectuarii pachetului minim social contractat, precum si declaratia pe propria raspundere privind realizarea volumului de calatori-km prevazut în contractele de servicii publice aprobate. În cazul nerealizarii angajamentelor asumate - prin contractele de servicii publice - referitor la volumul de calatori-km si tren-km, vor restitui, pâna la aceeasi data, compensatia aferenta volumului de calatori-km si tren-km nerealizat. La închiderea bilantului anual, fiecare operator de transport feroviar licentiat va prezenta Ministerului Transporturilor dovada încadrarii în cota de profit de maximum 3% pentru activitatea de transport feroviar de calatori. Sumele aferente depasirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat."

14. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 16

(1) Modificarea în cursul anului a pachetului minim social aprobat se poate face în functie de cerintele pietei de transport, fara depasirea volumului anual aprobat de tren-km, în urmatoarele conditii:

a) pentru trenurile programate sa circule pe sectiile de circulatie interoperabile sau pe sectiile de circulatie neinteroperabile administrate de C.F.R. - S.A., la propunerea operatorului de transport feroviar de calatori interesat, cu avizul C.F.R. - S.A. privind capacitatile disponibile si cu aprobarea Ministerului Transporturilor;

b) pentru trenurile programate sa circule pe sectiile de circulatie neinteroperabile închiriate, la propunerea operatorului de transport feroviar care are contract de servicii publice încheiat pe acele sectii de circulatie, cu aprobarea Ministerului Transporturilor si/sau avizul autoritatilor locale, dupa caz.

(2) Redistribuirea pachetului minim social în conditiile prevazute la alin. (1) se va face potrivit reglementarilor în vigoare, cu modificarea corespunzatoare a compensatiei aferente fiecarui operator de transport feroviar, în limitele compensatiei totale aprobate pentru anul în curs. Redistribuirea respectiva urmeaza a fi preluata si aplicata conform actelor aditionale la contractele de servicii publice, potrivit legii."

15. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 17

Operatorii de transport feroviar de calatori vor utiliza pentru trenurile cuprinse în contractele de servicii publice tarifele de transport maximale prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generala în transportul feroviar public de calatori, aprobata prin Legea nr. 21/2012, în conditiile legii."

16. Articolul 19 se abroga.

 

ART. II

 

Hotarârea Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri în transportul feroviar public de calatori, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
 
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf