Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 322 din 29 mai 2013

Privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicare unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Prezenta hotarâre stabileste norme privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice, denumite în continuare EEE, contribuind astfel la protectia sanatatii umane si a mediului, inclusiv la recuperarea si eliminarea ecologica a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

 

ART. 2

 

(1) Prezenta hotarâre se aplica categoriilor de EEE prevazute în anexa nr. 1, fara a aduce atingere prevederilor alin. (2).

(2) Fara a aduce atingere prevederilor art. 4 alin. (3) si (4) se admite introducerea pe piata, pâna la data de 22 iulie 2019, a EEE care nu intrau sub incidenta prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarâri.

(3) Prezenta hotarâre se aplica fara a aduce atingere cerintelor legislatiei în domeniul sanatatii si securitatii, substantelor chimice, în special Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.448/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE si 2000/21/CE ale Comisiei, precum si cerintelor legislatiei specifice privind gestionarea deseurilor.

(4) Prezenta hotarâre nu se aplica:

a) echipamentelor necesare pentru protectia intereselor majore în materie de securitate a statelor membre, inclusiv armamentului, munitiei si materialului de razboi destinate unor scopuri specific militare;

b) echipamentelor destinate a fi trimise în spatiu;

c) echipamentelor concepute în mod specific si care urmeaza sa fie instalate ca parte a altui tip de echipamente care sunt excluse sau nu intra în domeniul de aplicare al prezentei hotarâri, care nu pot functiona decât ca parte a acelor echipamente si care pot fi înlocuite doar de aceleasi echipamente concepute în mod specific;

d) uneltelor industriale stationare de mari dimensiuni;

e) instalatiilor fixe de mari dimensiuni;

f) mijloacelor de transport pentru persoane si bunuri, cu exceptia vehiculelor electrice cu doua roti pentru care nu se impune omologare de tip;

g) echipamentelor mobile nerutiere destinate exclusiv uzului profesional;

h) dispozitivelor medicale active implantabile;

i) panourilor fotovoltaice destinate a fi utilizate într-un sistem care este conceput, asamblat si instalat de profesionisti pentru uz permanent într-un anumit loc în scopul producerii energiei solare pentru aplicatii publice, comerciale, industriale si rezidentiale;

j) echipamentelor special concepute exclusiv pentru cercetare si dezvoltare si disponibile doar în cadrul unor tranzactii între întreprinderi.

 

ART. 3

 

Pentru aplicarea prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:

1. echipamente electrice si electronice sau EEE - echipamente care sunt dependente de curenti electrici sau de câmpuri electromagnetice pentru a functiona corespunzator si echipamente pentru generarea, transferul si masurarea acestor curenti si câmpuri proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominala de maximum 1.000 de volti pentru curent alternativ si 1.500 de volti pentru curent continuu;

2. dependent - în sensul pct. 1, în ceea ce priveste EEE, care necesita curenti electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a îndeplini cel putin una dintre functiile acestuia;

3. unelte industriale fixe de mari dimensiuni - un ansamblu de mari dimensiuni de masini, echipamente si/sau componente care functioneaza împreuna pentru o aplicatie specifica, sunt instalate permanent si dezinstalate de profesionisti într-un anumit loc si sunt utilizate si întretinute de profesionisti într-o instalatie industriala de productie sau de cercetare si dezvoltare;

4. instalatie fixa de mari dimensiuni - o anumita combinatie de mari dimensiuni de mai multe tipuri de aparate si, dupa caz, de alte dispozitive care sunt asamblate si instalate de profesionisti, sunt destinate a fi folosite în mod permanent într-un loc prestabilit si dedicat si sunt dezinstalate de profesionisti;

5. cabluri - toate cablurile cu o tensiune nominala mai mica de 250 de volti care sunt folosite pentru conectarea EEE sau ca prelungitor pentru conectarea EEE la o priza de curent electric sau pentru interconectarea a doua sau mai multe EEE;

6. producator - orice persoana fizica sau juridica care fabrica un EEE sau care detine un EEE conceput sau fabricat si pe care îl comercializeaza sub numele sau marca comerciala proprie;

7. reprezentant autorizat - orice persoana fizica sau juridica stabilita în Uniunea Europeana care a primit un mandat scris din partea unui producator de a actiona în numele acestuia în legatura cu atributiile stabilite;

8. distribuitor - orice persoana fizica sau juridica din lantul de distributie, alta decât producatorul sau importatorul, care pune la dispozitie pe piata un EEE;

9. importator - orice persoana fizica sau juridica stabilita în Uniunea Europeana, care introduce pe piata Uniunii Europene un EEE dintr-o tara terta;

10. operatori economici - producatorul, reprezentantul autorizat, importatorul si distribuitorul;

11. punere la dispozitie pe piata - furnizarea unui EEE pentru distributie, consum sau uz pe piata Uniunii Europene în cursul unei activitati comerciale, contra cost sau gratuit;

12. introducere pe piata - punerea la dispozitie pentru prima data a unui EEE pe piata Uniunii Europene;

13. standard armonizat - un standard adoptat, pe baza unei cereri din partea Comisiei Europene, de catre unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

14. specificatie tehnica - documentul care stabileste cerintele tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca un produs, proces sau serviciu;

15. marcaj CE - marcajul prin care producatorul indica faptul ca produsul este în conformitate cu cerintele aplicabile stabilite în legislatia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;

16. evaluarea conformitatii - procesul care demonstreaza în ce masura sunt îndeplinite cerintele prezentei hotarâri în ceea ce priveste un EEE;

17. supraveghere a pietei - activitatile desfasurate si masurile luate de autoritatile publice pentru a se asigura ca EEE sunt conforme cerintelor stabilite în prezenta hotarâre si ca nu pun în pericol sanatatea, siguranta sau alte aspecte referitoare la protectia intereselor publice;

18. rechemare - orice masura întreprinsa cu scopul de a se returna un produs care a fost pus deja la dispozitia utilizatorului final;

19. retragere - orice masura întreprinsa cu scopul de a împiedica punerea la dispozitie pe piata a unui produs aflat în lantul de distributie;

20. material omogen - un material cu compozitie uniforma sau un material format dintr-o combinatie de materiale care nu poate fi dezmembrat sau separat în materiale diferite prin actiuni mecanice, precum desurubare, taiere, strivire, macinare si procese abrazive;

21. dispozitiv medical - definitia este prevazuta la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale;

22. dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro - definitia este prevazuta la art. 2 pct. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificarile si completarile ulterioare;

23. dispozitiv medical implantabil activ - definitia este prevazuta la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active;

24. instrumente de monitorizare si control industriale - instrumente de monitorizare si control pentru uz exclusiv industrial sau profesional;

25. disponibilitatea unui substituent - capacitatea unui substituent de a fi fabricat si livrat într-o perioada de timp rezonabila comparativ cu perioada necesara pentru fabricarea si livrarea substantelor prevazute în anexa nr. 2;

26. fiabilitatea unui substituent - probabilitatea ca un EEE care utilizeaza un substituent sa îndeplineasca o anumita functie fara defectiuni în anumite conditii pentru o perioada de timp stabilita;

27. piesa de schimb - o piesa separata a unui EEE care poate înlocui o piesa a unui EEE. EEE nu poate functiona în mod corespunzator fara piesa respectiva. Functionalitatea EEE este restabilita sau îmbunatatita dupa înlocuirea piesei cu o piesa de schimb;

28. echipamente mobile nerutiere destinate exclusiv pentru uzul profesional - masini care dispun de o sursa proprie de energie, a caror functionare în timpul lucrului necesita fie mobilitate, fie o miscare continua sau semicontinua între o succesiune de puncte de lucru fixe si care sunt disponibile doar pentru uz profesional.

 

ART. 4

 

(1) Pot fi introduse pe piata EEE, inclusiv cablurile si piesele de schimb pentru repararea sau reutilizarea acestora sau pentru îmbunatatirea functiilor sau marirea capacitatii acestora doar daca nu contin substantele prevazute în anexa nr. 2.

(2) Pentru substantele prevazute la alin. (1) nu sunt admise valori mai mari ale concentratiilor în materialele omogene decât cele prevazute în anexa nr. 2.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica dispozitivelor medicale si instrumentelor de monitorizare si control introduse pe piata de la data de 22 iulie 2014, dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro introduse pe piata de la data de 22 iulie 2016 si instrumentelor industriale de monitorizare si control introduse pe piata de la data de 22 iulie 2017.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica cablurilor sau pieselor de schimb pentru repararea, reutilizarea, îmbunatatirea functiilor sau marirea capacitatii urmatoarelor:

a) EEE introduse pe piata înainte de data de 1 iulie 2006;

b) dispozitivelor medicale introduse pe piata înainte de data de 22 iulie 2014;

c) dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro introduse pe piata înainte de data de 22 iulie 2016;

d) instrumentelor de monitorizare si control introduse pe piata înainte de data de 22 iulie 2014;

e) instrumentelor industriale de monitorizare si control introduse pe piata înainte de data de 22 iulie 2017;

f) EEE care au beneficiat de o derogare si au fost introduse pe piata înainte de expirarea derogarii în cauza, în masura în care este vorba despre derogarea respectiva.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplica pieselor de schimb reutilizate, recuperate din EEE introduse pe piata înainte de data de 1 iulie 2006, care sunt utilizate în echipamente introduse pe piata înainte de data de 1 iulie 2016, cu conditia ca reutilizarea sa aiba loc în cadrul unor sisteme controlabile de returnare în circuit închis între întreprinderi, iar reutilizarea pieselor de schimb sa fie notificata consumatorului.

 

ART. 5

 

(1) Preluarea în legislatia nationala a listei cu aplicatiile pentru care nu se aplica prevederile art. 4 alin. (1), precum si adaptarea acesteia la progresul stiintific si tehnic se realizeaza prin ordin al ministrului mediului si schimbarilor climatice.

(2) Solicitarile de acordare, de reînnoire sau de revocare a unei derogari de la aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) pot fi depuse de un producator, un reprezentant autorizat al unui producator sau orice operator economic din lantul de distributie si se transmit Comisiei Europene potrivit prevederilor anexei nr. 3.

(3) Cererea de reînnoire a unei derogari se depune cu cel putin 18 luni înainte de expirarea derogarii.

(4) În cazul în care cererea de reînnoire a unei derogari este respinsa sau în cazul în care o derogare este revocata, derogarea expira la minimum 12 luni si maximum 18 luni de la data deciziei.

 

ART. 6

 

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Ministerul Economiei, tinând seama de principiul precautiei, prevazut în Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare, pe baza unor studii, pot propune Comisiei Europene modificarea listei de substante restrictionate prevazute în anexa nr. 2.

 

ART. 7

 

(1) Producatorii introduc pe piata doar EEE care au fost proiectate si fabricate în conformitate cu cerintele stabilite la art. 4.

(2) Producatorii întocmesc documentatia tehnica necesara si aplica procedura de evaluare a conformitatii prin controlul intern al productiei prevazuta în anexa nr. 5 sau contracteaza efectuarea acesteia.

(3) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea EEE cu cerintele aplicabile din prezenta hotarâre prin procedura prevazuta la alin. (2), producatorii întocmesc declaratia de conformitate UE si aplica marcajul CE pe produsul finit.

(4) În cazul în care pentru EEE sunt aplicabile si alte dispozitii legale care impun realizarea unei proceduri de evaluare a conformitatii care este cel putin la fel de stricta ca procedura prevazuta la alin. (2), conformitatea cu cerintele de la art. 4 alin. (1) poate fi demonstrata în contextul procedurii respective, situatie în care se poate întocmi o singura documentatie tehnica pentru evaluarea conformitatii.

(5) Producatorii pastreaza documentatia tehnica si declaratia de conformitate UE timp de 10 ani dupa ce EEE a fost introdus pe piata.

(6) Producatorii trebuie sa asigure existenta unor proceduri care sa garanteze conformitatea continua a productiei în serie.

(7) Producatorii au obligatia sa ia în considerare în mod corespunzator modificarile în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului si modificarile standardelor armonizate sau ale specificatiilor tehnice, în raport cu care au declarat conformitatea EEE.

(8) Producatorii au obligatia de a întocmi si pastra un registru cu EEE neconforme si rechemarile produselor si informeaza distribuitorii cu privire la aceasta.

(9) Producatorii trebuie sa se asigure de faptul ca EEE au inscriptionate tipul, lotul sau numarul de serie sau alt element de identificare, iar daca dimensiunea sau natura EEE nu permite acest lucru, producatorii se asigura ca informatiile respective sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care însoteste EEE.

(10) Producatorii înscriu numele, denumirea comerciala sau marca înregistrata si adresa la care pot fi contactati, pe EEE sau, daca acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoteste EEE.

(11) Producatorul trebuie sa indice un singur punct la care acesta poate fi contactat.

(12) În cazul în care pentru EEE sunt aplicabile si alte acte normative care contin dispozitii cel putin la fel de stricte cu cele prevazute la alin. (10) privind aplicarea numelui si adresei producatorului, se aplica dispozitiile respective.

(13) Producatorii care considera sau au motive sa creada ca un EEE pe care l-au introdus pe piata nu este conform cu prevederile prezentei hotarâri iau de îndata masurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dupa caz, si informeaza imediat Garda Nationala de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu privire la aceasta, furnizând detalii, în special cu privire la neconformitate si la orice masuri corective luate.

(14) La cererea motivata a Garzii Nationale de Mediu, producatorii furnizeaza acesteia toate informatiile si documentatia necesare, în limba româna, pentru a demonstra conformitatea EEE si coopereaza cu autoritatea mentionata, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune întreprinsa pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotarâri a EEE pe care le-au introdus pe piata.

 

ART. 8

 

(1) Producatorii pot numi prin mandat scris un reprezentant autorizat pentru a actiona în numele acestora în legatura cu atributiile stabilite de prezenta hotarâre, cu exceptia obligatiilor stabilite la art. 7 alin. (1) si a întocmirii documentatiei tehnice.

(2) Reprezentantul autorizat îndeplineste sarcinile prevazute în mandatul primit de la producator prin care acesta mandateaza reprezentantul autorizat sa îndeplineasca cel putin urmatoarele:

a) sa pastreze la dispozitia Garzii Nationale de Mediu, timp de 10 ani de la introducerea pe piata a EEE, declaratia de conformitate UE si documentatia tehnica;

b) la cererea motivata a Garzii Nationale de Mediu, sa furnizeze acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea unui EEE cu prevederile prezentei hotarâri;

c) sa coopereze cu Garda Nationala de Mediu si, dupa caz, cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, la cererea acestora, în orice actiune întreprinsa pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotarâri a EEE care fac obiectul mandatului lor.

 

ART. 9

 

(1) Importatorii au obligatia de a introduce pe piata numai EEE conforme cu prevederile prezentei hotarâri.

(2) Înainte de introducerea unui EEE pe piata, importatorii trebuie sa se asigure ca a fost efectuata de catre producator procedura corespunzatoare de evaluare a conformitatii.

(3) Importatorii trebuie sa se asigure ca producatorul a întocmit documentatia tehnica, ca EEE poarta marcajul de conformitate CE, este însotit de documentele prevazute si ca producatorul a respectat cerintele prevazute la art. 7 alin. (8) si (9).

(4) Importatorul care considera sau are motive sa creada ca un EEE nu este conform cu prevederile art. 4, nu introduce EEE pe piata înainte de aducerea acestuia în conformitate si informeaza în acest sens producatorul, Garda Nationala de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor, si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

(5) Importatorii înscriu numele, denumirea comerciala sau marca înregistrata si adresa la care pot fi contactati, pe EEE sau, daca acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoteste EEE.

(6) În cazul în care pentru EEE le sunt aplicabile si alte acte normative care contin dispozitii cel putin la fel de stricte cu cele prevazute la alin. (5) privind aplicarea numelui si adresei importatorului, se aplica dispozitiile respective.

(7) Pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotarâri, importatorii au obligatia de a întocmi si pastra un registru privind EEE neconforme si rechemarile de EEE si de a informa distribuitorii cu privire la aceasta.

(8) Importatorii care considera sau au motive sa creada ca un EEE pe care l-au introdus pe piata nu este conform cu prevederile prezentei hotarâri iau de îndata masurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dupa caz, si informeaza imediat Garda Nationala de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor, si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu privire la aceasta, dând detalii, în special cu privire la neconformitate si la masurile corective luate.

(9) Importatorii pastreaza la dispozitia Garzii Nationale de Mediu, timp de 10 ani de la introducerea pe piata a EEE, o copie a declaratiei de conformitate UE si se asigura ca documentatia tehnica poate fi pusa la dispozitia Garzii Nationale de Mediu, la cererea acesteia.

(10) La cererea motivata a Garzii Nationale de Mediu, importatorii furnizeaza toate informatiile si documentatia necesare, în limba româna, pentru a demonstra conformitatea EEE si coopereaza cu autoritatea mentionata, la cerere, la orice actiune întreprinsa pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotarâri a EEE pe care le-au introdus pe piata.

 

ART. 10

 

(1) În situatia în care distribuitorii pun la dispozitie un EEE pe piata, acestia trebuie sa actioneze cu responsabilitate în ceea ce priveste cerintele aplicabile din prezenta hotarâre, având obligatia sa verifice în special daca EEE poarta marcajul CE, daca este însotit de documentele necesare, în limba româna, si daca producatorul si importatorul au respectat cerintele prevazute la art. 7 alin. (9) si (10) si la art. 9 alin. (5).

(2) În situatia în care distribuitorul considera sau are motive sa creada ca un EEE nu este conform cu prevederile art. 4, acesta nu pune la dispozitie EEE pe piata înainte de a-l pune în conformitate si informeaza în acest sens producatorul sau importatorul, Garda Nationala de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Distribuitorii care considera sau au motive sa creada ca un EEE pe care l-au pus la dispozitie pe piata nu este conform cu prevederile prezentei hotarâri iau masurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dupa caz, si informeaza imediat Garda Nationala de Mediu, iar pentru produsele destinate consumatorilor si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu privire la aceasta, dând detalii, în special cu privire la neconformitate si la orice masuri corective luate.

(4) Distribuitorii, la cererea motivata din partea Garzii Nationale de Mediu, îi furnizeaza acesteia toate informatiile si documentatia necesare pentru a demonstra conformitatea EEE cu prevederile prezentei hotarâri si acestia coopereaza cu Garda Nationala de Mediu, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune întreprinsa pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotarâri a EEE pe care le-au pus la dispozitie pe piata.

 

ART. 11

 

Un importator sau un distribuitor, atunci când introduce pe piata EEE sub numele sau marca sa sau modifica EEE deja introduse pe piata într-un mod în care conformitatea cu cerintele aplicabile din prezenta hotarâre poate fi afectata, este considerat producator în sensul prevederilor prezentei hotarâri si acestuia îi revin obligatiile producatorului prevazute la art. 7.

 

ART. 12

 

Operatorii economici au obligatia sa pastreze pentru o perioada de 10 ani de la introducerea pe piata a EEE si sa puna la dispozitie, la cererea Garzii Nationale de Mediu si, dupa caz, a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, datele de identificare ale:

a) oricarui operator economic care le-a furnizat un EEE;

b) oricarui operator economic caruia i-au furnizat un EEE.

 

ART. 13

 

(1) Declaratia de conformitate UE precizeaza ca a fost demonstrata îndeplinirea cerintelor specificate la art. 4.

(2) Modelul declaratiei de conformitate UE si elementele acesteia sunt prevazute în anexa nr. 4 si se actualizeaza în situatia în care intervin modificari.

(3) Este obligatorie traducerea în limba româna a declaratiei de conformitate UE.

(4) În cazul în care alte dispozitii legale aplicabile impun realizarea unei proceduri de evaluare a conformitatii care este cel putin la fel de stricta ca procedura prevazuta de prezenta hotarâre, conformitatea cu prevederile art. 4 alin. (1) poate fi demonstrata prin aceasta procedura.

(5) Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, dupa caz, întocmesc o singura documentatie tehnica.

(6) Prin redactarea declaratiei de conformitate UE, producatorul îsi asuma responsabilitatea pentru conformitatea EEE cu prevederile prezentei hotarâri.

 

ART. 14

 

Marcajul CE este supus principiilor generale prevazute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

 

ART. 15

 

(1) Marcajul CE se aplica în mod vizibil, lizibil si într-o forma care sa nu permita stergerea, pe EEE sau pe placuta cu date a EEE.

(2) În cazul în care marcajul CE nu poate fi aplicat potrivit prevederilor alin. (1) justificat din considerente tinând de natura EEE, marcajul se aplica pe ambalaj si pe documentele de însotire.

(3) Marcajul CE se aplica înainte ca EEE sa fie introdus pe piata.

(4) Producatorii si importatorii au obligatia aplicarii corecte a regimului care reglementeaza marcajul CE.

(5) Organismele de supraveghere a pietei prevazute la art. 18 urmaresc aplicarea corecta a regimului care reglementeaza marcajul CE si iau masurile care se impun în cazul în care constata utilizarea incorecta a acestuia.

 

ART. 16

 

(1) EEE care poarta marcajul CE, în absenta unor dovezi indicând contrariul, se prezuma ca sunt conforme cu prevederile prezentei hotarâri.

(2) Materialele, componentele si EEE care au fost supuse unor teste si masuratori care demonstreaza conformitatea cu cerintele prevazute de art. 4 sau care au fost evaluate în conformitate cu standardele armonizate, ale caror specificatii au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se considera a fi conforme cerintelor din prezenta hotarâre.

 

ART. 17

 

Ministerul Economiei si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice pot sesiza Comitetul la care se face referire în art. 13 din Hotarârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare, în situatia în care din motive întemeiate si prezentând argumentele necesare, considera ca un standard armonizat nu satisface în întregime cerintele pe care le cuprinde si care sunt prevazute la art. 4.

 

ART. 18

 

Garda Nationala de Mediu si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor supravegheaza piata reglementata de prezenta hotarâre în conformitate cu art. 15 - 29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

 

ART. 19

 

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (8), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4), (7) si (9), art. 9 alin. (4) - (6) si (8), art. 10 alin. (1), (2) si (3) cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3), (12) si (13), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (3), (7) si (9), art. 10 alin. (4), art. 12 si art. 15 alin. (4) cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se realizeaza, dupa caz, de comisari si persoane împuternicite din cadrul:

a) Garzii Nationale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (3), (4), (7) - (9), (12) si (13), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) si (3) - (9), art. 10 si 12;

b) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (13), art. 8 alin. (2) lit. c), art. 9 alin. (4) si (8), art. 10 alin. (2) si (3), art. 12 si art. 15 alin. (4).

(3) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) se aplica fara a aduce atingere prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 306/2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora.

 

ART. 20

 

(1) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 19 alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzilor prevazute la art. 19 alin. (1), agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

 

ART. 21

 

Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 22

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Hotarârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

 

*

 

Prezenta hotarâre transpune Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L nr. 174 din 1 iulie 2011, cu exceptia prevederilor anexelor III si IV.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si
schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
 
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu

 

 

ANEXA 1

 

Categorii de echipamente electrice si electronice

 

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

3. Echipamente informatice si de telecomunicatii

4. Aparate electrice de consum

5. Echipamente de iluminat

6. Unelte electrice si electronice

7. Jucarii, echipament pentru petrecerea timpului liber si echipament sportiv

8. Dispozitive medicale

9. Instrumente de monitorizare si control, inclusiv instrumente industriale de monitorizare si control

10. Distribuitoare automate

11. Alte echipamente electrice si electronice care nu se regasesc în categoriile de mai sus

 

ANEXA 2

 

Lista cu substantele restrictionate prevazute la art. 4 alin. (1) din hotarâre si valorile concentratiilor maxime din greutate admise în materialele omogene

 

1. Plumb (0,1%);

2. Mercur (0,1%);

3. Cadmiu (0,01%);

4. Crom hexavalent (0,1%);

5. Bifenil-polibromurati (PBB) (0,1%);

6. Eteri de difenil polibromurati (DEPB) (0,1%).

 

ANEXA 3

 

Cererile de acordare, reînnoire sau revocare a unor derogari prevazute la art. 5 din hotarâre

 

Cererile de acordare sau reînnoire a unor derogari ori, mutatis mutandis, de revocare a unei derogari pot fi depuse de un producator, un reprezentant autorizat al unui producator sau orice operator economic din lantul de distributie si includ cel putin urmatoarele:

a) denumirea, adresa si datele de contact ale solicitantului;

b) informatii privind materialul sau componenta si utilizarile specifice ale substantei în materialul ori componenta pentru care se solicita derogarea sau revocarea acesteia si caracteristicile specifice ale acesteia;

c) o justificare verificabila si documentata pentru o derogare sau pentru revocarea acesteia, în conformitate cu conditiile stabilite la art. 5 din hotarâre;

d) o analiza a eventualelor substante, materiale sau proiecte alternative, efectuata pe baza ciclului de viata, inclusiv, daca sunt disponibile, informatii privind cercetari independente, studii evaluate inter pares si activitati de dezvoltare realizate de solicitant si o analiza privind disponibilitatea unor astfel de alternative;

e) informatii privind posibilele pregatiri pentru reutilizarea sau reciclarea materialelor din deseuri de EEE, precum si privind dispozitiile referitoare la tratarea corespunzatoare a deseurilor în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deseurile de echipamente si electronice;

f) alte informatii relevante;

g) actiunile propuse pentru dezvoltarea, solicitarea dezvoltarii si/sau aplicarea eventualelor alternative, inclusiv un calendar pentru desfasurarea de astfel de actiuni de catre solicitant;

h) dupa caz, o indicatie privind informatiile care ar trebui considerate ca fiind proprietatea exclusiva a solicitantului, însotita de o justificare verificabila;

i) o propunere de formulare exacta si clara a derogarii, în cazul cererilor de acordare a unei derogari;

j) un rezumat al cererii.

 

ANEXA 4

 

Declaratia de conformitate UE

 

1. Nr. ... [numar unic de identificare a echipamentelor electrice si electronice (EEE)]

2. Denumirea si adresa producatorului sau a reprezentantului sau autorizat

3. Prezenta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului (sau a instalatorului).

4. Obiectul declaratiei (identificare a EEE permitând trasabilitatea; poate include si o fotografie, daca este cazul).

5. Obiectul declaratiei descris mai sus este conform cu prevederile Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice.

6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificatiile tehnice în legatura cu care se declara conformitatea, daca este cazul

7. Informatii suplimentare:

 

Semnat pentru si în numele: ....................................

(locul si data emiterii)

 

(numele, functia) (semnatura):

..........................................

 

ANEXA 5

 

Procedura de evaluare a conformitatii prin controlul intern al productiei

 

Controlul intern al productiei

1. Controlul intern al productiei este procedura de evaluare a conformitatii prin care producatorul îndeplineste obligatiile prevazute la pct. 2, 3 si 4 si asigura si declara pe propria raspundere ca produsele în cauza satisfac cerintele instrumentului legislativ care se aplica acestora.

2. Documentatia tehnica

Producatorul întocmeste documentatia tehnica. Documentatia tehnica permite evaluarea produsului din punctul de vedere al conformitatii cu cerintele relevante si include o analiza adecvata si o evaluare a riscului (riscurilor). Documentatia tehnica specifica cerintele aplicabile si acopera, în masura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea si exploatarea produsului. Documentatia tehnica cuprinde, unde este cazul, cel putin urmatoarele elemente:

- o descriere generala a produsului;

- proiectul de conceptie si desenele de fabricatie si schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;

- descrieri si explicatii necesare pentru întelegerea acelor desene si scheme si a functionarii produsului;

- o lista a standardelor armonizate si/sau a altor specificatii tehnice relevante ale caror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau partial, si descrierile solutiilor adoptate pentru a satisface cerintele esentiale ale instrumentului legislativ, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. În situatia unor standarde armonizate aplicate partial, documentatia tehnica mentioneaza acele parti care au fost aplicate;

- rezultatele calculelor de proiectare facute, ale examinarilor efectuate etc.; si

- rapoarte de încercari.

3. Fabricatia

Producatorul ia toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie si monitorizarea acestuia sa asigure conformitatea produselor fabricate cu documentatia tehnica mentionata la pct. 2 si cu cerintele instrumentelor legislative care se aplica acestora.

4. Marcajul de conformitate si declaratia de conformitate

4.1. Producatorul aplica marcajul de conformitate impus, prevazut în instrumentul legislativ, pe fiecare produs care satisface cerintele aplicabile ale instrumentului legislativ.

4.2. Producatorul întocmeste o declaratie de conformitate scrisa pentru un model al produsului si o pastreaza împreuna cu documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor nationale pe o perioada de 10 ani dupa introducerea pe piata a produsului. Declaratia de conformitate identifica produsul pentru care a fost întocmita.

O copie a declaratiei de conformitate este pusa la dispozitia autoritatilor relevante la cerere.

5. Reprezentantul autorizat

Obligatiile producatorului cuprinse la pct. 4 pot fi îndeplinite de catre reprezentantul sau autorizat, în numele sau si pe raspunderea sa, cu conditia ca acestea sa fie mentionate în mandat.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf