Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 321 din 29 mai 2013

Pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul privatizarii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 577/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 195^9, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 195^9

(1) Institutia publica implicata va publica anuntul de privatizare potrivit prevederilor art. 78. Oferta de privatizare este valabila 360 de zile de la data publicarii anuntului de privatizare. Institutia publica implicata poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de privatizare pentru perioade succesive ce nu pot depasi 180 de zile fiecare si care nu pot însuma mai mult de 360 de zile."

2. La articolul 195^11, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Garantia se depune în una din formele prevazute la art. 33 si se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia investitorului selectat, în termen de doua zile lucratoare de la data încheierii procesului-verbal de licitatie. În cazul investitorului selectat, institutia publica implicata poate permite acestuia sa opteze ca garantia de participare sa constituie varsamânt partial al capitalului social subscris de catre investitorul selectat sau ca garantia de participare sa i se restituie în urmatoarele conditii:

a) daca investitorul opteaza ca garantia de participare sa constituie îndeplinirea partiala a obligatiei de varsamânt a capitalului social subscris de catre acesta, institutia publica implicata executa în acest scop garantia si efectueaza transferul sumei consemnate drept garantie catre societate în termen de maximum 10 zile de la data semnarii contractului de privatizare; sau

b) în cazul în care investitorul selectat nu opteaza ca garantia de participare sa constituie varsamânt partial al capitalului social subscris de catre acesta, garantia de participare se restituie investitorului selectat dupa plata integrala de catre acesta a actiunilor subscrise, inclusiv prima de emisiune, dupa caz, în termen de 10 zile de la data platii integrale."

 

ART. II

 

La articolul 2 din Hotarârea Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Nationale "Posta Româna" - S.A., publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 31 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

"(5) Termenul de valabilitate a ofertei de privatizare a Companiei Nationale "Posta Româna" - S.A. este pâna la data de 30 octombrie 2014, iar termenul-limita de depunere a ofertelor preliminare si neangajante este data de 30 iunie 2014.

(6) Termenele prevazute la alin. (5) pot fi prelungite pentru perioade succesive ce nu pot depasi 180 de zile fiecare si care nu pot însuma mai mult de 360 de zile."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul pentru societatea informationala,
Dan Nica
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf