Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 292 din 21 mai 2013

Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia cu privire la cooperarea economica si tehnico-stiintifica, semnat la Bucuresti la 6 octombrie 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia cu privire la cooperarea economica si tehnico-stiintifica, semnat la Bucuresti la 6 octombrie 2011.

 

ART. 2

 

La data intrarii în vigoare a acordului prevazut la art. 1 vor fi abrogate urmatoarele acte normative: Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 215/1974 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea economica, tehnica si stiintifica, precum si cooperarea si specializarea în productie pe termen lung, semnat la Bucuresti la 11 iulie 1974, publicat în Buletinul Oficial nr. 144 din 16 noiembrie 1974, si Hotarârea Guvernului nr. 1.272/1996 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Macedoniei privind comertul si colaborarea economica, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 29 noiembrie 1996.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

 

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia cu privire la cooperarea economica si tehnico-stiintifica

 

Preambul

Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia, denumite în continuare parti,

constiente de solidele relatii economice traditionale, precum si de viziunea comuna asupra problematicilor de interes reciproc, dezvoltate printr-o cooperare fructuoasa si reciproc avantajoasa,

dorind sa stabileasca un cadru legal propice unui dialog constant pentru adoptarea masurilor adecvate în scopul dezvoltarii relatiilor economice, stiintifice si tehnice, în beneficiul ambelor state,

hotarâte sa consolideze, sa adânceasca si sa diversifice relatiile economice, stiintifice si tehnic, astfel încât acestea sa atinga un potential optim, în beneficiul reciproc,

recunoscând faptul ca parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul pe diferite aspecte economice de interes comun, sustinând dezvoltarea economica a ambelor tari, îmbunatatirea eficientei economice si a nivelului de trai,

convinse de faptul ca întarirea cooperarii dintre parti va crea noi oportunitati, precum si un mediu stabil, favorabil colaborarii economice, stiintifice si tehnice,

au convenit asupra celor ce urmeaza:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Partile, având în vedere potentialul lor si aspiratiile economice pe termen lung, vor încuraja cooperarea bilaterala în toate domeniile de interes, în special în sectoarele economic, stiintific si tehnic.

Obiectivele acestei cooperari includ, printre altele:

- dezvoltarea si prosperitatea propriilor industrii de profil;

- încurajarea cooperarii economice si a progresului tehnico-stiintific;

- protectia si ameliorarea mediului înconjurator;

- contributia la dezvoltarea de ansamblu a propriilor economii, precum si a nivelului de trai.

ART. 2

În conformitate cu prevederile prezentului acord, relatiile economice se vor dezvolta prin promovarea activitatilor cu caracter economic, stiintific si tehnic, fara însa a se limita la:

- industria siderurgica;

- industria energetica;

- industria electrotehnica;

- transporturi si mijloace de transport;

- constructii;

- agricultura;

- comunicatii.

Se vor facilita schimbul de experienta între experti din sectorul public si privat, tehnicieni, investitori si reprezentanti ai mediului de afaceri, precum si transferul de echipamente, materiale si know-how necesare pentru implementarea activitatilor la care face referire prezentul acord.

 

CAPITOLUL II

Comisia mixta pentru cooperare economica si tehnico-stiintifica

 

ART. 3

Partile înfiinteaza Comisia mixta pentru cooperare economica si tehnico-stiintifica, denumita în continuare Comisia mixta, actionând ca instrument principal în implementarea prezentului acord, în vederea promovarii si evaluarii diverselor activitati economice.

În îndeplinirea atributiilor sale, Comisia mixta poate solicita asistenta si consultanta din partea institutiilor guvernamentale si a organelor administrative ale statelor partilor, poate înfiinta grupuri de lucru si comitete ad-hoc sau permanente, la nivel de experti, carora le poate atribui si delega responsabilitati specifice.

ART. 4

Comisia mixta se va reuni anual sau de câte ori este necesar, alternativ, în fiecare stat, la solicitarea oricareia dintre parti.

ART. 5

Pentru a facilita implementarea si îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, Comisia mixta, printre altele:

a) va examina evolutia si perspectivele relatiilor economice bilaterale;

b) va încuraja cooperarea în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor între operatorii economici din statele partilor, precum si prin identificarea proiectelor specifice si a domeniilor de cooperare de interes reciproc;

c) va informa comunitatile de afaceri cu privire la oportunitatile de investitii în tara celeilalte parti, respectiv cu privire la cadrul legal în vigoare relevant pentru aplicarea prezentului acord;

d) va promova si dezvolta cooperarea economica si tehnico-stiintifica în domeniul public si privat, inclusiv în privinta transferului de tehnologie, cu respectarea obligatiilor internationale ale partilor, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, precum si în concordanta cu prioritatile si cu politica economica si de dezvoltare ale partilor;

e) va propune partilor masuri privind cooperarea economica, industriala si tehnico-stiintifica încurajând partile sa adopte masurile adecvate pentru îmbunatatirea relatiilor bilaterale, asa cum sunt ele definite în prezentul acord;

f) va evalua periodic implementarea prezentului acord.

ART. 6

În vederea identificarii si facilitarii oportunitatilor de afaceri, precum si a unor noi forme de cooperare economica si tehnico-stiintifica, Comisia mixta:

a) încurajeaza înfiintarea si functionarea de reprezentante comerciale, sucursale, camere de comert mixte, precum si a altor entitati economice, în conformitate cu legislatia partilor;

b) promoveaza si încurajeaza misiunile economice si de investitii, organizarea de târguri, expozitii, seminare, simpozioane si alte activitati similare;

c) sprijina institutiile financiare si bancile din statele partilor în vederea stabilirii de contacte si pentru îmbunatatirea cooperarii între ele, încurajeaza participarea întreprinderilor mici si mijlocii la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, încurajeaza activitatile de investitii, precum si crearea de întreprinderi mixte si sucursale.

 

CAPITOLUL III

Consultari

 

ART. 7

În vederea solutionarii divergentelor, partea interesata poate solicita, în scris, organizarea unor consultari.

Consultarile se vor desfasura într-un interval de maximum 30 de zile de la data primirii solicitarii scrise.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ART. 8

Prezentul acord intra în vigoare la data primirii ultimei notificari prin care Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia îsi notifica reciproc îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.

Prezentul acord se încheie pentru o perioada nedeterminata.

La data intrarii în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind cooperarea economica, tehnica si stiintifica, precum si cooperarea si specializarea în productie pe termen lung, semnat la Bucuresti la 11 iulie 1974, si Acordul dintre Guvernul român si Guvernul macedonean privind comertul si cooperarea economica, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 1996, îsi înceteaza valabilitatea între cele doua parti.

ART. 9

Fiecare parte poate denunta acordul printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte parti. În acest caz, acordul iese din vigoare în prima zi dupa expirarea unei perioade de sase luni de la data primirii notificarii scrise.

Denuntarea prezentului acord nu va afecta proiectele si contractele convenite în timpul perioadei sale de valabilitate.

ART. 10

Prezentul acord poate fi modificat prin consimtamântul reciproc al partilor, exprimat în forma scrisa.

ART. 11

Prevederile prezentului acord se aplica fara a aduce atingere obligatiilor internationale ale partilor. Prezentul acord se aplica fara a aduce atingere obligatiilor ce decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene.

Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat cu scopul de a desfiinta sau afecta, în vreun fel, obligatiile ce decurg din orice acord încheiat între Comunitatea Europeana/Uniunea Europeana sau Comunitatea Europeana/Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Macedonia, pe de alta.

 

Semnat la Bucuresti la data de 6 octombrie 2011 în doua exemplare originale, în limbile româna, macedoneana si engleza, toate textele având valoare autentica egala. În cazul unor divergente de interpretare, textul în limba engleza prevaleaza.

 

Pentru Guvernul României,
Ion Ariton,
ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri
 
Pentru Guvernul Republicii Macedonia,
Vele Samak,
ministrul pentru atragerea
investitiilor straine
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf