Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 27 din 23 ianuarie 2013

Pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor, semnat la Washington la 6 septembrie 2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Acordul dintre Ministerul Apararii Nationale din România si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor, semnat la Washington la 6 septembrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
Gabriel Oprea
 
Ministrul apararii nationale,
Mircea Dusa
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean

 


 

ACORD

între Ministerul Apararii Nationale din România si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor

 

Ministerul Apararii Nationale din România si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii, denumite în continuare parti, dorind o cooperare efectiva în cadrul unui schimb de asistenta medicala,

având în vedere ca legile si regulamentele Statelor Unite prevad ca asistenta medicala cu spitalizare în institutiile medico-militare ale Departamentului Apararii din Statele Unite ale Americii poate fi asigurata gratuit cadrelor militare straine si dependentilor lor care le însotesc în Statele Unite, daca asistenta medicala echivalenta este pusa la dispozitie unui numar echivalent de cadre militare ale Statelor Unite si dependentilor lor în tara cadrului militar strain,

având în vedere ca partile au hotarât ca exista conditii adecvate ca o asistenta medicala echivalenta pentru un numar echivalent de persoane sa fie pusa la dispozitie de catre fiecare parte si

luând în considerare importanta stabilirii unor actiuni de cooperare privind disponibilitatea asistentei medicale pe baza principiului reciprocitatii,

partile convin asupra urmatoarelor:

 

ART. I

Obiectiv

Prezentul acord stabileste o întelegere între parti în temeiul careia tratamentul medical cu spitalizare si alte tratamente medicale pot fi puse la dispozitie pe baza de reciprocitate cadrelor militare si dependentilor lor în institutiile medico-militare apartinând fortelor armate ale Statelor Unite ale Americii si ale Ministerului Apararii Nationale din România. Aceasta asistenta medicala, care poate fi asigurata la institutiile medico-militare de pe teritoriul fiecarei parti, va fi gratuita.

ART. II

Definitii

1. Dependenti - termenul dependenti este definit dupa cum urmeaza:

a) sot/sotie - persoana care, în baza legilor si regulamentelor militare din tara militarului respectiv, este considerata a fi sotul legitim sau sotia legitima a cadrului militar respectiv;

b) copil dependent - copilul unui militar care depinde de cadrul militar respectiv pentru întretinere si care nu a împlinit vârsta de 21 de ani sau vârsta de 23 de ani, daca este înscris la cursurile de zi ale unei institutii de învatamânt superior.

2. Cheltuieli de întretinere - costul meselor consumate la institutiile medico-militare ale partilor.

ART. III

Sfera de aplicare

1. Prezentul acord se aplica acelor cadre militare ale Statelor Unite si dependentilor lor si cadrelor militare române si dependentilor lor care se afla în cealalta tara la invitatia oficiala a guvernului gazda sau sunt în cealalta tara ca membri ai unui echipaj al unui avion militar în vizita ori al unei nave militare oaspete care aterizeaza pe aeroporturile celeilalte tari sau, respectiv, viziteaza porturile celeilalte tari, în misiuni militare oficiale.

2. În afara de dependentii cadrelor militare române cuprinsi în alineatul precedent, dependentii care însotesc un (o) student(a) militar(a) din cadrul Programului International de Instructie si Educatie Militara (IMET) intra sub incidenta acestui acord (întelegând ca programul IMET le ofera acoperire studentilor IMET).

3. Cerintele de identificare si dovezile de acceptabilitate a persoanelor care solicita asistenta medicala în baza acestui acord vor fi stabilite de partea care asigura asistenta.

ART. IV

Reprezentantii

La aplicarea acestui acord, reprezentantul Departamentului Apararii al Statelor Unite va fi secretarul adjunct pentru sanatate, iar reprezentantul Ministerului Apararii Nationale din România va fi ministrul apararii nationale al României.

ART. V

Tipurile de îngrijire medicala disponibile

1. Departamentul Apararii Statelor Unite poate pune la dispozitie în institutiile sale medico-militare din Statele Unite ale Americii urmatoarele:

a) pentru cadrele militare române acoperite prin prezentul acord, îngrijirea medicala ambulatorie si cu spitalizare în institutiile si cabinetele dentare medico-militare ale Departamentului Apararii este disponibila gratuit (cu exceptia meselor, daca este cazul). Tratamentele medicamentoase existente în cadrul acestor institutii medico-militare sunt puse la dispozitie gratuit;

b) pentru dependentii care însotesc cadrele militare respective:

(i) îngrijirea medicala ambulatorie si cu spitalizare în institutiile medico-militare ale Departamentului Apararii este disponibila gratuit (cu exceptia meselor, daca este cazul); si

(ii) îngrijirea medicala stomatologica, în aceeasi masura în care aceasta poate fi pusa la dispozitie în infrastructura militara din Statele Unite dependentilor cadrelor militare ale Statelor Unite, este disponibila gratuit în institutiile medico-militare si cabinetele dentare ale Departamentului Apararii.

2. Daca se acorda îngrijire medicala ca urmare a alineatului 1 din acest articol, cadrele militare române si dependentii lor care au beneficiat de îngrijire medicala într-o institutie medico-militara a Departamentului Apararii vor primi, pentru arhiva medicala personala, o copie a dosarului medical, cu înregistrarea îngrijirilor primite si a planului de tratament de urmat.

3. Ministerul Apararii Nationale din România poate pune la dispozitie în institutiile medico-militare din România urmatoarele:

a) pentru cadrele militare ale Statelor Unite cuprinse în acest acord, îngrijirea medicala ambulatorie si cu spitalizare în institutiile si cabinetele dentare medico-militare ale Ministerului Apararii Nationale din România este disponibila gratuit (cu exceptia meselor, daca este cazul). Tratamentele medicamentoase din dotarea acestor institutii medico-militare sunt disponibile gratuit;

b) pentru dependentii care însotesc cadrele militare respective:

(i) îngrijirea medicala ambulatorie si cu spitalizare în institutiile medico-militare ale Ministerului Apararii Nationale din România este disponibila gratuit (cu exceptia costului meselor, daca este cazul); si

(ii) îngrijirea medicala stomatologica, în aceeasi masura în care aceasta poate fi pusa la dispozitie în infrastructura militara din România dependentilor cadrelor militare ale României, este disponibila gratuit în institutiile medico-militare si cabinetele dentare ale Ministerului Apararii Nationale din România.

4. Daca se acorda îngrijire medicala ca urmare a alineatului 3 din acest articol, cadrele militare americane si dependentii lor care au beneficiat de îngrijire medicala într-o institutie medico-militara a Ministerului Apararii Nationale din România vor primi, pentru arhiva medicala personala, o copie a dosarului medical, cu înregistrarea îngrijirilor primite si a planului de tratament de urmat.

ART. VI

Cheltuielile

Fiecare parte va achita cheltuielile care rezulta din tratamentele acordate ca urmare a prezentului acord, în conformitate cu propriile ei legi si regulamente în vigoare, precum si în functie de disponibilitatea fondurilor alocate pentru aceste scopuri.

ART. VII

Rezolvarea divergentelor

Problemele legate de interpretarea prevederilor acestui acord sau de aplicarea acestui acord vor fi rezolvate prin discutii între reprezentantii partilor.

ART. VIII

Dispozitii finale

1. Acest acord va intra în vigoare la data primirii, prin canale diplomatice, de catre partea americana a notificarii scrise a partii române referitoare la îndeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea în vigoare a acordului.

2. Acest acord va ramâne în vigoare pentru o perioada de 3 ani, cu exceptia situatiei în care este denuntat de oricare din parti prin trimiterea unei notificari scrise celeilalte parti cu cel putin 90 de zile înainte de încetarea valabilitatii.

3. Acest acord poate fi prelungit printr-o întelegere scrisa si de comun acord între parti.

4. Acest acord poate fi amendat prin întelegere scrisa si de comun acord între parti.

 

Acest acord este redactat în doua exemplare originale, în limbile româna si engleza, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Apararii Nationale din România,
Sebastian Huluban
 
Pentru Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii,
Erin C. Conaton
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf