Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 26 din 23 ianuarie 2013

Pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Memorandumul de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din România si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
 
Presedintele Oficiului National de Prevenire
si Combatere a Spalarii Banilor,
Neculae Plaiasu
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean

 


 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din România si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din România si Ministerul de Finante din Turkmenistan, denumite în continuare, în mod individual si, respectiv, colectiv, autoritatea si autoritatile, amândoua având functii de primire, colectare, colationare, procesare, analizare si diseminare a informatiilor privind tranzactiile financiare suspectate a avea legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism, în consecinta, doresc, în spiritul cooperarii si al interesului reciproc, sa faciliteze schimbul lor de informatii relevante pentru investigarea si urmarirea penala a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.

În acest sens, autoritatile au convenit dupa cum urmeaza:

 

ART. 1

(1) Autoritatile convin sa coopereze pentru a schimba, din propria initiativa sau la cerere, orice informatii disponibile cu privire la tranzactiile financiare legate de spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, cu privire la persoanele fizice sau juridice implicate si referitoare la activitati infractionale având legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism, în limitele permise de legislatia respectivelor tari si în conformitate cu politicile si procedurile proprii.

(2) În cazul unei cereri de informatii, autoritatea solicitanta va justifica transmiterea cererii printr-o scurta declaratie pentru descrierea faptelor, va include motivul cererii, scopul în care informatiile vor fi folosite si orice alte informatii considerate a fi suficiente pentru a permite autoritatii solicitate sa determine daca cererea respecta legislatia nationala proprie.

ART. 2

Informatiile sau documentele obtinute de la autoritatea respectiva nu vor fi transmise unei terte parti, pentru a fi folosite în scopuri de supraveghere, de aplicare a legii, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fara consimtamântul prealabil al autoritatii care a furnizat informatia, cu exceptia informatiilor obtinute din surse publice. Se întelege ca în momentul în care un astfel de acord este furnizat, informatiile obtinute în conformitate cu dispozitiile prezentului memorandum vor putea fi folosite doar într-o investigatie ori în cadrul urmaririi penale pentru o infractiune de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

ART. 3

În cazul în care autoritatea solicitata nu poate realiza schimbul de informatii la momentul transmiterii cererii de catre autoritatea solicitanta, autoritatea solicitata va notifica, în mod prompt, autoritatea solicitanta, furnizând o motivatie în scris.

ART. 4

Autoritatile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informatiilor ori a documentelor obtinute de la autoritatea respectiva în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum fara consimtamântul prealabil al autoritatii care le-a furnizat.

ART. 5

Toate informatiile obtinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidentiale si fac obiectul aceleiasi legislatii privind confidentialitatea si secretul aplicabile fiecarei autoritati pentru informatii similare din surse nationale.

ART. 6

Autoritatea care furnizeaza informatii în conformitate cu prezentul memorandum poate solicita celeilalte autoritati sa comunice modalitatea de folosire a informatiilor astfel furnizate.

ART. 7

Autoritatile vor stabili de comun acord, în conformitate cu legislatia nationala a fiecareia, modalitatile de comunicare si se vor consulta în scopul implementarii acestui memorandum.

ART. 8

Orice comunicari facute între autoritati se vor desfasura în limba engleza.

ART. 9

În cazul în care sunt initiate proceduri judiciare în legatura cu un caz pentru care au fost solicitate informatii, autoritatea solicitata nu este obligata sa schimbe informatiile cerute si va informa autoritatea solicitanta în acest sens.

ART. 10

Prezentul memorandum poate fi amendat oricând prin încheierea unui protocol aditional de amendare. Protocolul de amendare va intra în vigoare conform procedurii prevazute de art. 12, referitoare la intrarea în vigoare a memorandumului.

ART. 11

Prezentul memorandum este valabil pentru o perioada nedeterminata si poate fi denuntat oricând de catre oricare dintre parti. Memorandumul va iesi din vigoare la 30 (treizeci) de zile de la primirea de catre cealalta parte a unei notificari scrise privind denuntarea. Termenii si conditiile referitoare la confidentialitatea informatiilor primite anterior încetarii prezentului memorandum vor produce efecte si dupa iesirea acestuia din vigoare.

ART. 12

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data primirii ultimei notificari prin care partile se informeaza reciproc, prin canale diplomatice, cu privire la finalizarea procedurilor interne legale necesare pentru intrarea lui în vigoare.

 

Semnat în Ashgabat la 11 octombrie 2012, în doua exemplare originale, fiecare în limbile româna, turkmena si engleza, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleza va prevala.

 

Pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii

Banilor din România

Neculae Plaiasu,

presedintele Oficiului National de Prevenire

si Combatere a Spalarii Banilor

 

Pentru Ministerul de Finante din Turkmenistan,

Dovletgeldi Sadykov,

ministrul de finante

 

---------------

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf