Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 257 din 15 mai 2013

Pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2013 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 15 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2013 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

 

ART. 3

 

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevazute la alin. (1) i se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contraventia se constata de catre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplica persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Presedintele Autoritatii pentru
Administrarea Activelor Statului,
Adrian Constantin Volintiru
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

 

ANEXA 1

 

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2013

 

   - mii lei -
Nr. crt.DENUMIRE INDICATORCodPREVEDERI 2013
1234
I.VENITURI TOTALE, din care: 243.000
1Venituri din activitatea de valorificare a activelor statului, din care: 22.663
1.1Încasări din valorificarea activelor bancare;39.10.055.905
1.2Încasări din valorificarea creanţelor comerciale;39.10.505.751
1.3Încasări din valorificarea creanţelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice;39.10.060
1.4Încasări din valorificarea creanţelor preluate de la CNAS;20.10.0311.007
2Venituri din activitatea de privatizare şi administrare a participaţiilor statului, din care: 220.337
2.1Venituri curente, din care: 1.002
2.1.1Venituri din dividende;30.10.081.000
2.1.2Dobânzi la disponibilul în conturi;31.10.032
2.2Venituri din capital, din care:39.10219.335
2.2.1Venituri din privatizare;39.10.0435.200
2.2.2.Venituri din operaţiuni de capital;39.10.04181.735
2.2.3Venituri din alte surse;39.10.042.400
II.CHELTUIELI TOTALE, din care: 243.000
1Cheltuieli curente, din care: 243.000
1.1Cheltuieli de privatizare, administrare şi valorificare a activelor statului20210.518
1.1.1Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de valorificare, privatizare şi postprivatizare pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli;20.30.30720
1.1.2Cheltuieli efectuate cu publicarea anunţurilor pentru vânzarea prin licitaţie a bunurilor executate silit şi a anunţurilor de privatizare;20.30.30873
1.1.3Cheltuieli legate de plata asistenţei juridice pentru reprezentare în instanţele de judecată, plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale şi valorificarea activelor statului;20.30.3010.087
1.1.4Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale*)20.30.3012.300
1.1.5Sume plătite efectiv cumpărătorilor pentru despăgubiri acordate în urma procesului de privatizare şi valorificare, precum şi obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii conform O.G. nr. 22/2002;20.30.30186.538
1.2Transferuri între unităţi ale administraţiei publice5121.502
 Transferuri curente51.0121.502
1.2.1Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanţelor bugetare;51.01.2310.500
1.2.2Vărsăminte către bugetele locale conform prevederilor legale;51.01.2710.000
1.2.3Transferuri către bugetul de stat din dividende încasate de instituţiile implicate în procesul de privatizare;51.01.411.000
1.2.4Transferuri către bugetul de stat din dobânzi încasate la disponibilul în conturi;51.01.412
1.3Alte transferuri5510.980
 Transferuri interne55.0110.980
1.3.1Vărsăminte la fondul de risc pentru garanţiile de stat pentru împrumuturile externe (doar pentru instituţiile implicate în procesul de privatizare);55.01.190
1.3.2Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor statului, creanţelor comerciale şi privatizare;55.01.202.490
1.3.3Transfer disponibil către OPSPI conform O.U.G. nr.13/2009;55.01.187.990
1.3.4Alte transferuri conform Legii nr. 570/2004;55.01.18500

*) Suma include si indemnizatia cuvenita administratorilor speciali numiti în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contributiile aferente.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf