Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 234 din 8 mai 2013

Privind alocarea temporara, pentru lunile mai si iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania - Bulgaria

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 si al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare în vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) În scopul asigurarii necesarului de finantare al Autoritatii de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria, aferent lunilor mai si iunie ale anului 2013, în vederea efectuarii platilor reprezentând rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistentei financiare nerambursabile, se aproba alocarea temporara de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 6.000 mii euro, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent în valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a României.

(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria, care beneficiaza de prevederile alin. (1), este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

(3) Sumele alocate Autoritatii de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent în valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a României si utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice în euro, din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Comisia Europeana, pâna la 1 august 2013.

 

ART. 2

 

(1) Ministerul Finantelor Publice efectueaza transferul în euro al sumei prevazute la art. 1 alin. (1) în maximum 3 zile lucratoare de la data solicitarii de catre Autoritatea de certificare si plata.

(2) Suma în euro prevazuta la art. 1 alin. (1) se transfera din contul 3216.800000EUR "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Nationala a României pe numele Ministerului Finantelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR "Disponibil din contributia financiara a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Nationala a României, administrat de Autoritatea de certificare si plata.

(3) Autoritatea de certificare si plata efectueaza transferul sumei în euro prevazute la art. 1 alin. (1) în contul de disponibil deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria la Banca Comerciala Româna - S.A., integral sau în transe, pe baza solicitarilor lunare de fonduri transmise conform acordului privind managementul financiar si controlul la nivelul programului de cooperare teritoriala europeana, încheiat de Autoritatea de certificare si plata cu Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria.

(4) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria are obligatia efectuarii platilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare si plata conform alin. (3), pâna la data de 30 iunie 2013.

(5) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria si Autoritatea de certificare si plata restituie Ministerului Finantelor Publice sumele neutilizate în euro din venituri din privatizare în contul mentionat la alin. (2), pâna cel târziu la data de 15 iulie 2013.

(6) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria notifica Autoritatea de certificare si plata cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevazute la alin. (5), în termen de doua zile lucratoare de la efectuarea operatiunii.

 

ART. 3

 

(1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizeaza de catre ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria, prin intermediul Autoritatii de certificare si plata, din sumele primite de la Comisia Europeana, ca urmare a transmiterii catre aceasta a aplicatiilor de plata aferente Programului de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria. În acest sens, Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria are obligatia transmiterii la Autoritatea de certificare si plata, pâna la data de 10 iulie 2013, a declaratiilor lunare de cheltuieli eligibile, conform prevederilor cadrului legal national si comunitar, a caror valoare totala aferenta finantarii din instrumente structurale sa fie cel putin egala cu valoarea sumei primite.

(2) Reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) se va efectua prin transferarea sumei în euro, din contul denominat în euro "Disponibil din contributia financiara a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Nationala a României pe numele Autoritatii de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în contul "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Nationala a României pe numele Ministerului Finantelor Publice, pâna la incidenta sumei în euro prevazute la art. 2 alin. (2), luând în considerare sumele restituite potrivit prevederilor art. 2 alin. (5).

 

ART. 4

 

Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (5) si art. 3 alin. (2) pâna la concurenta totala a sumei alocate de Ministerul Finantelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistreaza ca venituri din privatizare în valuta si sting obligatia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontaliera România - Bulgaria.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf