Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 223 din 30 aprilie 2013

Pentru aprobarea Listei cuprinzand categoriile de informatii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informatii Externe

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba Lista cuprinzând categoriile de informatii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informatii Externe, pe niveluri de secretizare, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Informatiile cuprinse în lista prevazuta la alin. (1) se detaliaza prin ordin al directorului Serviciului de Informatii Externe.

 

ART. 2

 

Termenele de clasificare a informatiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din lista prevazuta la art. 1, se stabilesc potrivit prevederilor art. 12 din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

 

(1) La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 1.209/2002*) privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informatii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informatii Externe.

(2) Prezenta hotarâre se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

------------

*) Hotarârea Guvernului nr. 1.209/2002 are caracter militar si nu a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Directorul Serviciului de Informatii Externe,
Teodor-Viorel Melescanu
 
Viceprim-ministru,
Gabriel Oprea

 

 

 

ANEXA 1

 

LISTA

cuprinzând categoriile de informatii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informatii Externe

 

A. Informatiile, datele si documentele strict secret de importanta deosebita sunt cele care se refera la:

1. strategii din proiecte informative, precum si materiale integrate rezultate din acestea;

2. cifrul de stat;

3. sisteme de prelucrare automata a datelor (SPAD) si sisteme informatice si de comunicatii (SIC) care stocheaza, proceseaza si transmit informatii clasificate strict secret de importanta deosebita;

4. conceptia de mobilizare a Serviciului de Informatii Externe;

5. ordine si instructiuni emise de directorul Serviciului de Informatii Externe, precum si rapoarte si informari prezentate Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), cu privire la categoria de informatii strict secret de importanta deosebita;

6. activitati de control si documente aferente, daca informatiile sau actiunile ce fac obiectul acestora sunt clasificate strict secret de importanta deosebita.

B. Informatiile, datele si documentele strict secrete sunt cele care se refera la:

1. structura organizatorica si efectivele Serviciului de Informatii Externe pe timp de pace si la razboi;

2. regulamentul de organizare si functionare al Serviciului de Informatii Externe si structurilor componente;

3. activitatea informativa (operativa si de suport), precum si produsele analitice si de evaluare strategice;

4. activitatea oficiala de cifru;

5. directiile de actiune ale Serviciului de Informatii Externe si planurile de actiune ale structurilor, rezultate din Strategia de Securitate Nationala a României, Strategia Nationala de Aparare, precum si din Planul National de Prioritati Informative aprobat de CSAT;

6. mijloace, metode, surse de informare, precum si sisteme tehnice, folosite în activitatea de informatii;

7. SPAD si SIC care stocheaza, proceseaza si transmit informatii clasificate strict secret;

8. programe de pregatire de specialitate ale personalului Serviciului de Informatii Externe;

9. activitatea de protectie a informatiilor clasificate;

10. activitatea de protectie a comunicatiilor diplomatice ale României;

11. infrastructuri critice din responsabilitate;

12. protocoale, planuri si activitati privind cooperarea cu autoritati si institutii publice pentru realizarea securitatii nationale;

13. cooperarea cu organismele similare din strainatate, aprobata de CSAT, precum si rezultatele acesteia;

14. planurile operationale ce contin elementele de ansamblu privind pregatirea si întrebuintarea resurselor umane si materiale, evacuarea arhivei operative si conducerea efectivelor Serviciului de Informatii Externe, în situatii de criza si la razboi, precum si bugetul de cheltuieli pentru primul an de razboi;

15. propunerile Serviciului de Informatii Externe pentru planul de mobilizare a economiei nationale;

16. documentele planului de mobilizare a Serviciului de Informatii Externe;

17. continutul valizei diplomatice, precum si activitatile de protectie a acesteia;

18. ordine si instructiuni emise de directorul Serviciului de Informatii Externe, precum si rapoarte si informari prezentate CSAT cu privire la categoria de informatii strict secrete;

19. activitati de control si documente aferente, daca informatiile sau actiunile ce fac obiectul acestora sunt clasificate strict secret.

C. Informatiile, datele si documentele secrete sunt cele care se refera la:

1. activitatea informativa (operativa si de suport), precum si produse analitice si de evaluare;

2. imobilele, terenuri si cladiri, aflate în administrare, în care se desfasoara activitatea informativa (operativa si de suport), precum si planurile si sistemele de securitate ale acestora;

3. SPAD si SIC care stocheaza, proceseaza si transmit informatii clasificate secret;

4. personalul din domeniul activitatii informative, chiar si dupa încetarea, în orice mod, a raporturilor de munca sau de serviciu;

5. fundamentarea proiectelor si programelor care stau la baza elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de Informatii Externe;

6. documente si acte justificative privind salarizarea personalului Serviciului de Informatii Externe;

7. documente de planificare, evidenta, utilizare, justificare si control ale cheltuielilor operative aprobate de CSAT;

8. ordine si instructiuni emise de directorul Serviciului de Informatii Externe, precum si rapoarte si informari prezentate CSAT cu privire la categoria de informatii secrete;

9. activitati de control si documente aferente, daca informatiile sau actiunile ce fac obiectul acestora sunt clasificate secret.

 

NOTA:

Sunt informatii secrete de stat si studiile, propunerile, datele si informatiile care, prin continutul lor, desi nu sunt nominalizate, contribuie la elaborarea documentelor si lucrarilor care fac parte din prezenta lista.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf