Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 20 din 16 ianuarie 2013

Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Normele metodologice de aplicare a titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

1. La punctul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Preturile de vânzare cu amanuntul pentru tigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru productie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru tigaretele achizitionate, cu exceptia celor pentru care preturile se declara de producatorul intern, de destinatarul înregistrat sau de importatorul autorizat de astfel de produse si se notifica autoritatii fiscale centrale - directia cu atributii în elaborarea legislatiei în domeniul accizelor."

 

2. La punctul 72, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operatiunile de aditivare a produselor energetice si de amestec a acestora cu produse realizate din biomasa în regim suspensiv de accize pot fi realizate în antrepozitele fiscale de depozitare."

 

3. La punctul 83, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Într-un antrepozit fiscal de depozitare pot fi depozitate în regim suspensiv de accize numai produsele accizabile apartinând uneia din urmatoarele grupe de produse:

a) alcool si bauturi alcoolice;

b) tutun prelucrat;

c) produse energetice."

 

4. La punctul 83, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

"(3^1) În cazul produselor energetice, în antrepozitul fiscal de depozitare este permisa detinerea în regim suspensiv de accize si a produselor realizate din biomasa, utilizate exclusiv pentru amestec."

 

5. La punctul 83 alineatul (27), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) livrarile de produse energetice catre aeronave si nave;".

 

6. La punctul 83 alineatul (27), litera e) se abroga.

 

7. La punctul 83, alineatele (33) si (34) se abroga.

 

8. La punctul 84, dupa alineatul (4^3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^4) - (4^6), cu urmatorul cuprins:

"(4^4) Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari autorizati pentru depozitarea de produse accizabile trebuie sa prezinte dovada constituirii capitalului social subscris si varsat minim, stabilit pe categorii de produse accizabile, dupa cum urmeaza:

a) pentru depozitarea de bere - 10.000 lei;

b) pentru depozitarea de vinuri - 2.000 lei;

c) pentru depozitarea de bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri - 50.000 lei;

d) pentru depozitarea de produse intermediare - 100.000 lei;

e) pentru depozitarea de alcool etilic si/sau bauturi spirtoase - 100.000 lei;

f) pentru depozitarea de arome alimentare - 5.000 lei;

g) pentru depozitarea de tutun prelucrat - 500.000 lei;

h) pentru depozitarea de produse energetice, exceptând depozitarea de produse energetice destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor, navelor si ambarcatiunilor, precum si depozitarea de GPL - 500.000 lei;

i) pentru depozitarea de produse energetice destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor, navelor si ambarcatiunilor - 20.000 lei;

j) pentru depozitarea de GPL - 50.000 lei;

k) pentru depozitarea exclusiva de biocombustibili si biocarburanti - 20.000 lei.

(4^5) În cazul antrepozitarilor autorizati care depoziteaza mai multe categorii de produse accizabile, obligatia acestora este de a constitui capitalul social minim subscris si varsat corespunzator acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare.

(4^6) În cazul antrepozitarilor autorizati care detin atât antrepozite fiscale pentru productie, cât si antrepozite fiscale pentru depozitare, obligatia acestora este de a constitui capitalul social minim subscris si varsat corespunzator acelei activitati pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare."

 

9. La punctul 84 alineatul (9), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) o nota întocmita de autoritatea vamala teritoriala ca urmare a supravegherii fabricarii unui lot din fiecare produs finit din care sa rezulte cantitatile de materii prime utilizate, cantitatile de produse finite obtinute si consumurile de utilitati. Prezentarea acestei note nu este necesara în cazul operatorilor economici care nu solicita functionarea în regim de probe tehnologice."

 

10. La punctul 84, dupa alineatul (21) se introduc doua noi alineate, alineatele (21^1) si (21^2), cu urmatorul cuprins:

 

"Codul fiscal

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

ART. 206^22

..........................................................................

(3) Cererea trebuie sa contina informatii si sa fie însotita de documente cu privire la:

..........................................................................

g) capacitatea maxima de productie a instalatiilor si utilajelor în 24 de ore, în cazul locului propus pentru productia produselor accizabile, si/sau capacitatea de depozitare, în cazul locului propus pentru depozitarea exclusiva a produselor accizabile, declarate pe propria raspundere de persoana fizica ori de administratorul persoanei juridice care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat.

 

Norme metodologice

(21^1) Declaratia pe propria raspundere privind capacitatea de depozitare va cuprinde informatii referitoare la capacitatea maxima de depozitare detinuta în antrepozitul fiscal, precum si informatii cu privire la nivelul intrarilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an.

(21^2) Capacitatea de depozitare se declara în unitatea de masura prevazuta în anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal, în functie de tipul de produse accizabile."

 

11. La punctul 85, dupa alineatul (1^4) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^5) si (1^6), cu urmatorul cuprins:

 

"Codul fiscal

Conditii de autorizare

ART. 206^23

(1) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, primirea si/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie sa fie mai mare decât limitele prevazute în normele metodologice, diferentiate în functie de grupa de produse depozitate si de accizele aferente produselor depozitate;

 

Norme metodologice

(1^5) Un loc poate fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare atunci când volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an calendaristic depaseste limitele prevazute mai jos:

a) bere - 1.500 hl de produs;

b) vinuri si bauturi fermentate - 1.500 hl de produs;

c) produse intermediare - 1.250 hl de produs;

d) bauturi spirtoase - 250 hl de alcool pur;

e) alcool etilic - 1.000 hl de alcool pur;

f) bauturi alcoolice în general - 300 hl de alcool pur;

g) tutun prelucrat - o cantitate a carei valoare la pretul de vânzare cu amanuntul în cazul tigaretelor, respectiv la pretul de livrare în celelalte cazuri sa nu fie mai mica de 2.500.000 euro;

h) produse energetice - 3.500 tone;

i) antrepozitele fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor si, respectiv, a navelor si ambarcatiunilor, cu produse energetice destinate utilizarii drept combustibil - 100 tone;

j) rezerva de stat si de mobilizare - 10 tone;

k) arome alimentare, extracte si concentrate alcoolice - 15 hl de alcool pur;

l) antrepozitele fiscale autorizate în exclusivitate pentru a efectua operatiuni de distributie a bauturilor alcoolice si de tutunuri prelucrate destinate consumului sau vânzarii la bordul navelor si aeronavelor - o cantitate a carei valoare la pretul de livrare sa nu fie mai mica de 100.000 euro.

(1^6) Pâna la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie a fiecarui an, autoritatile vamale teritoriale vor verifica si vor transmite directiei care asigura secretariatul Comisiei o situatie privind îndeplinirea conditiei prevazute la alin. (1^5) de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitarea produselor accizabile, precum si propuneri dupa caz."

 

12. La punctul 85, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (12^1) si (12^2), cu urmatorul cuprins:

"(12^1) Într-un antrepozit fiscal de depozitare se pot depozita produse din grupa bauturilor alcoolice, în stare îmbuteliata, în partide separate, respectiv bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri, produse intermediare, bauturi spirtoase.

(12^2) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare de alcool etilic si de distilate în stare varsata numai daca detine în proprietate rezervoare calibrate avizate de Biroul Român de Metrologie Legala."

 

13. La punctul 86, alineatele (9), (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(9) Antrepozitarii autorizati pentru productia produselor accizabile, care dupa expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei de antrepozit fiscal doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, vor depune la autoritatea vamala teritoriala, cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, o cerere de reautorizare, dupa modelul prevazut în anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele prevazute la pct. I nr. 10 si 12 si pct. III din aceasta anexa, declaratia privind capacitatea maxima de productie în 24 de ore prevazuta la pct. 84 alin. (21), o situatie privind iesirile totale de produse accizabile, cantitatile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel national, intracomunitar si la export în anul anterior reautorizarii, precum si orice alte documente în cazul în care intervin modificari asupra datelor prezentate anterior la autorizare.

..........................................................................

(11) Antrepozitarii autorizati pentru depozitarea produselor accizabile, care doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, vor depune la autoritatea vamala teritoriala, cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, o cerere de reautorizare, dupa modelul prevazut în anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele prevazute la pct. I nr. 10 si 12 si pct. III din aceasta anexa, o situatie privind iesirile totale de produse accizabile, cantitatile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel national, intracomunitar si la export în anul anterior reautorizarii, precum si orice alte documente în cazul în care intervin modificari asupra datelor prezentate anterior la autorizare.

(12) În termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit prevederilor alin. (9) si (11) autoritatea vamala teritoriala va înainta documentatiile complete catre directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei sau Comisiei teritoriale, dupa caz, însotite de un referat întocmit de autoritatea vamala teritoriala care sa cuprinda punctul de vedere asupra legalitatii si oportunitatii reautorizarii antrepozitului fiscal si, dupa caz, aspectele sesizate privind neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de antrepozitarul autorizat. Aceste referate vor purta semnatura si stampila autoritatii vamale teritoriale."

 

14. La punctul 86, alineatul (10) se abroga.

 

15. La punctul 90 subpunctul 90.3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica si în cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitarea produselor energetice."

 

16. La punctul 106, alineatele (2), (4), (6) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Livrarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) - e) din Codul fiscal din antrepozitele fiscale sau din locurile în care au fost receptionate de catre destinatarii înregistrati se efectueaza numai în momentul în care furnizorul detine documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata cumparatorului.

..........................................................................

(4) Accizele aferente produselor energetice livrate din antrepozitele fiscale sau din locurile în care au fost receptionate de catre destinatarii înregistrati se achita de catre furnizori sau de catre cumparatori în contul corespunzator de venituri al bugetului de stat, deschis la unitatile Trezoreriei Statului în raza carora îsi au sediul furnizorii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare.

..........................................................................

(6) Pe baza comenzii depuse de cumparator, furnizorii emit cumparatorilor o factura pro forma (cod 14-4-10/aA), în care vor fi mentionate: denumirea produsului, cantitatea, valoarea accizei datorate, precum si informatii cu privire la denumirea si codul de identificare fiscala al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului înregistrat, în numele caruia se efectueaza plata accizelor, precum si cele privind unitatea Trezoreriei Statului în raza careia acesta îsi are sediul.

..........................................................................

(14) Unitatile trezoreriei statului vor elibera zilnic, la solicitarea antrepozitarilor autorizati sau destinatarilor înregistrati, copii ale extraselor contului de venituri al bugetului de stat în care au fost evidentiate accizele virate în numele acestora."

 

17. La punctul 108, dupa alineatul (8^2) se introduc trei noi alineate, alineatele (8^3) - (8^5), cu urmatorul cuprins:

 

"Codul fiscal

Garantii

ART. 206^54

..........................................................................

(4) Garantia reprezinta 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacitatilor tehnologice de productie pentru antrepozitul de productie nou-înfiintat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrarilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacitatilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou-înfiintat. Pentru antrepozitarii autorizati, valoarea garantiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente iesirilor de produse accizabile din ultimul an, iar în cazul antrepozitului fiscal de productie, valoarea garantiei nu poate fi mai mica de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacitatilor tehnologice de productie. Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute în normele metodologice.

(4^1) Valoarea garantiei nu poate fi mai mica decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în functie de natura produselor accizabile ce urmeaza a fi realizate sau depozitate.

 

Norme metodologice

(8^3) Cuantumul garantiei constituite de antrepozitarii autorizati pentru depozitarea produselor accizabile nu poate fi mai mic decât 6% din valoarea accizelor aferente limitelor trimestriale prevazute la pct. 85 alin. (1^5), raportate la nivelul unui an.

(8^4) Antrepozitarii autorizati care depoziteaza mai multe categorii de produse accizabile au obligatia de a constitui garantia corespunzatoare acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevazut cuantumul cel mai mare.

(8^5) Antrepozitarii autorizati care detin atât antrepozite fiscale de productie, cât si antrepozite fiscale de depozitare au obligatia de a constitui atât garantia minima prevazuta pentru antrepozitele fiscale de productie, cât si garantia minima prevazuta pentru antrepozite fiscale de depozitare."

 

18. La punctul 108, alineatele (10), (16) si (17) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(10) Antrepozitarul autorizat care detine si calitatea de expeditor înregistrat trebuie sa constituie garantia atât în calitate de antrepozitar autorizat, cât si în calitate de expeditor înregistrat.

..........................................................................

(16) Pentru antrepozitarii autorizati pentru depozitare, nivelul garantiei se actualizeaza în functie de cantitatile de produse accizabile iesite în anul precedent.

(17) Pentru antrepozitarul autorizat pentru productie, care detine si antrepozite fiscale de depozitare, nivelul garantiei pentru antrepozitele fiscale de depozitare se actualizeaza în functie de iesirile de produse accizabile din anul precedent, altele decât cele provenite din antrepozitul de productie propriu."

 

19. La punctul 111 alineatul (21), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) în situatiile prevazute la art. 206^58 alin. (1) lit. d) si f) din Codul fiscal;".

 

20. La punctul 111, alineatul (43) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(43) În situatiile prevazute la art. 206^58 alin. (1) lit. b), c), e), g), h) si i) din Codul fiscal, scutirea se acorda indirect. Livrarea produselor se face la preturi cu accize, urmând ca operatorii economici utilizatori sa solicite restituirea accizelor."

 

21. La punctul 113, subpunctul 113.1.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"113.1.2. (1) În situatia prevazuta la art. 206^60 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct cu conditia ca aprovizionarea produselor energetice sa se efectueze numai de la un antrepozit fiscal.

(2) Livrarea produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru navigatia în apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, se poate efectua la preturi fara accize catre:

a) operatorii economici care detin certificate de autorizare ca distribuitori de combustibil pentru navigatie, eliberate de autoritatea competenta în domeniul naval;

b) persoana care detine certificat de autorizare pentru navigatie. Prin certificat de autorizare pentru navigatie se întelege orice document care atesta ca nava este luata în evidenta autoritatilor competente din România ori din statul în care aceasta este înregistrata;

c) institutiile de stat care implica apararea, ordinea publica, sanatatea publica, siguranta si securitatea nationala.

(3) Scutirea se acorda direct si în cazul în care produsele energetice utilizate de operatorii economici care detin certificate de autorizare pentru navigatie provin din achizitii intracomunitare proprii.

(4) În situatia prevazuta la alin. (3), operatorii economici trebuie sa detina si calitatea de destinatar înregistrat.

(5) Operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a), care dispun de spatii de depozitare corespunzatoare si efectueaza operatiuni de alimentare cu combustibil a navelor si ambarcatiunilor, trebuie sa se autorizeze ca antrepozite fiscale de depozitare.

(6) Deplasarea produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru navigatie, în cazul navelor aflate în alte porturi decât cele situate în apropierea antrepozitului fiscal care asigura alimentarea navelor, trebuie sa fie însotita de exemplarul tiparit al documentului administrativ electronic. La rubrica <> se vor înscrie tot datele expeditorului, iar în rubrica <> se va înscrie adresa portului în cauza. Dupa sosirea produselor la destinatie, expeditorul va întocmi raportul de primire în maximum 5 zile lucratoare de la încheierea deplasarii produselor, utilizând sistemul informatizat.

(7) Zilnic, antrepozitele fiscale de productie sau de depozitare, altele decât cele prevazute la alin. (5), vor înscrie toate cantitatile de combustibil livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru nave în jurnale speciale, întocmite potrivit modelului prevazut în anexa nr. 52.2.

(8) Jurnalele mentionate la alin. (7) se vor întocmi pentru fiecare luna calendaristica în baza documentelor de evidenta operativa si vor fi transmise on-line, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, autoritatii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(9) Operatorii economici prevazuti la alin. (5) vor înregistra zilnic toate cantitatile intrate si iesite în jurnalele privind intrarile si iesirile de combustibil destinate utilizarii exclusive pentru nave, întocmite potrivit modelului prevazut în anexa nr. 53.2.

(10) Jurnalele mentionate la alin. (9) se vor întocmi pentru fiecare luna calendaristica în baza documentelor de evidenta operativa si vor fi transmise on-line pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare autoritatii vamale teritoriale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(11) În cazul deplasarii produselor energetice destinate utilizarii drept combustibil pentru navigatie, realizata de antrepozitul fiscal care alimenteaza efectiv navele, aceasta va fi însotita de avizul de însotire sau de factura.

(12) Livrarea din antrepozitele fiscale catre nave a combustibilului pentru navigatie se face numai dupa depunerea la antrepozitul fiscal a urmatoarelor documente:

a) copia atestatului de bord/carnetului de ambarcatiune;

b) copia certificatului de autorizare pentru navigatie a navei care urmeaza a fi aprovizionata, dupa caz;

c) declaratia pe propria raspundere a administratorului sau a reprezentantului legal cu privire la utilizarea combustibilului pentru navigatie achizitionat în regim de scutire de la plata accizelor, în cazul operatorilor economici din România.

(13) Dupa efectuarea aprovizionarii navei cu combustibil pentru navigatie, o copie a documentului de livrare semnat de comandantul navei sau de reprezentantul companiei de care apartine nava se va depune la antrepozitul fiscal de la care nava a fost aprovizionata.

(14) Livrarea combustibilului pentru navigatie din antrepozitele fiscale catre operatorii economici prevazuti la alin. (2), inclusiv catre antrepozite fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigatie, se face numai dupa marcarea si colorarea acestuia potrivit prevederilor pct. 113.10.

(15) Potrivit prevederilor art. 23 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, instalatiile plutitoare de tipul macaralelor, cu sau fara propulsie, sunt considerate nave."

 

22. La punctul 113 subpunctul 113.4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) În situatiile prevazute la art. 206^60 alin. (1) lit. f) si g) din Codul fiscal, scutirea se acorda indirect, cu conditia ca aprovizionarea sa se efectueze de la un antrepozit fiscal."

 

23. La punctul 113 subpunctul 113.8, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(6) Amestecul în vrac dintre biocarburanti si carburantii traditionali, în conformitate cu legislatia specifica, se poate realiza în regim suspensiv de accize numai în antrepozitele fiscale pentru productia sau depozitarea produselor energetice.

(7) Amestecul în vrac dintre biocombustibili si combustibilii traditionali se poate realiza în regim suspensiv de accize numai în antrepozitele fiscale pentru productia sau depozitarea produselor energetice."

 

24. La punctul 113 subpunctul 113.8, alineatul (8) se abroga.

 

25. La punctul 113 subpunctul 113.10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Marcarea motorinei si a kerosenului se realizeaza în antrepozite fiscale, cu exceptia antrepozitelor fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigatie. Marcarea se realizeaza sub supraveghere fiscala, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

 

ART. II

 

Prevederile art. I pct. 19 si 20 se aplica începând cu data de 1 martie 2013.

 

ART. III

 

(1) Începând cu data de 1 martie 2013 nu se mai acorda scutire directa de la plata accizelor la achizitionarea alcoolului etilic si produselor alcoolice prevazute la art. 206^2 lit. a) din Codul fiscal ce urmeaza a fi utilizate conform art. 206^58 alin. (1) lit. g) si h) din Codul fiscal.

(2) Cantitatile de alcool etilic si produse alcoolice achizitionate pâna la data de 1 martie 2013 pot fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 206^58 lit. g) si h) pâna la epuizarea acestora.

(3) Antrepozitarii autorizati, care detin antrepozite fiscale de depozitare destinate în exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor cu combustibil si a caror garantie este mai mica decât cuantumul garantiei minime, au obligatia ca în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri sa faca dovada constituirii garantiei minime, la autoritatea vamala teritoriala.

(4) Neconstituirea garantiei minime atrage revocarea autorizatiei de antrepozit fiscal.

(5) În maximum 15 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (3), autoritatea vamala teritoriala va transmite directiei de specialitate care asigura secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate o situatie cu operatorii economici care nu s-au conformat obligatiei privind constituirea garantiei minime.

 

ART. IV

 

Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf