Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 182 din 16 aprilie 2013

Privind alocarea temporara, pentru lunile aprilie si mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 si al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare în vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) În scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenta - Programul operational sectorial "Mediu" (POS M), Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POS DRU), Programul operational regional (POR), denumite în continuare programe operationale, aferent lunilor aprilie si mai ale anului 2013, în vederea efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari, se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 425.120,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operationale, care beneficiaza de prevederile alin. (1), sunt cei prevazuti în anexa.

(3) Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare si utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice în euro, din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Comisia Europeana, pâna cel târziu la data de 20 septembrie 2013.

 

ART. 2

 

(1) Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, efectueaza transferul integral în euro al sumei prevazute la art. 1 alin. (1) în maximum 3 zile lucratoare de la data solicitarii de catre Autoritatea de certificare si plata.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevazute la art. 1 alin. (1) se determina pe baza cursului Bancii Nationale a României valabil la data efectuarii transferului sumelor în valuta din contul 3216.800000 EUR "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Nationala a României pe numele Ministerului Finantelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100 EUR "Disponibil din contributia financiara a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Nationala a României administrat de Autoritatea de certificare si plata.

(3) Autoritatea de certificare si plata efectueaza schimbul valutar al întregii sume în euro transferata potrivit alin. (1) si vireaza echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantari si fonduri în cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativa Centrala si gestionat de Autoritatea de certificare si plata.

(4) Autoritatea de certificare si plata efectueaza transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritati de management, integral sau în transe, în limita sumei rezultate în urma operatiunii de schimb valutar prevazute la alin. (3), proportional cu sumele prevazute în anexa, pe baza solicitarilor de fonduri transmise potrivit acordurilor privind managementul financiar si controlul la nivelul programelor operationale încheiate de Autoritatea de certificare si plata cu fiecare Autoritate de management.

(5) Autoritatile de management pentru programele operationale au obligatia efectuarii platilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare si plata potrivit alin. (4), pâna la data de 15 mai 2013.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritati de management pentru programele operationale si Autoritatea de certificare si plata restituie Ministerului Finantelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevazut la alin. (2), pâna cel târziu la data de 31 mai 2013.

(7) Autoritatile de management notifica Autoritatii de certificare si plata restituirea sumelor neutilizate, prevazute la alin. (6), în termen de doua zile lucratoare de la efectuarea operatiunii.

 

ART. 3

 

(1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizeaza de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autoritatii de certificare si plata, din sumele primite de la Comisia Europeana, ca urmare a transmiterii catre aceasta a aplicatiilor de plata aferente programelor operationale. În acest sens, autoritatile de management pentru programele operationale au obligatia transmiterii la Autoritatea de certificare si plata, pâna la data de 10 iunie 2013, a declaratiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal national si comunitar, a caror valoare totala aferenta finantarii din instrumente structurale sa fie cel putin egala cu valoarea sumei primite.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro "Disponibil din contributia financiara a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Nationala a României pe numele Autoritatii de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în contul "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Nationala a României pe numele Ministerului Finantelor Publice pâna la incidenta sumei în euro prevazuta la art. 2 alin. (2), luând în considerare sumele restituite potrivit prevederilor art. 2 alin. (6).

(3) Sumele necesare pentru finantarea eventualelor diferente nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor financiare de reconstituire a veniturilor din privatizare se asigura din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferente favorabile de curs valutar aferente operatiunilor financiare de reconstituire a veniturilor din privatizare se fac venit la bugetul de stat.

 

ART. 4

 

Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) si art. 3 alin. (2) si (3) pâna la concurenta totala a sumei alocate de Ministerul Finantelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistreaza ca venituri din privatizare în valuta si se stinge obligatia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevazuti în anexa.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Rovana Plumb
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina
secretar de stat
 
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf