Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 163 din 10 aprilie 2013

Pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate in cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, din judetele Bacau, Botosani si Iasi, si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba lista obiectivelor de investitii finantate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, din judetele Bacau, Botosani si Iasi, prevazuta în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevazute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1 - 2/5, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

Finantarea obiectivelor de investitii prevazute la art. 1 se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotarârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completarile ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale si
administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

Anexe Atasate:

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf