Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 148 din 10 aprilie 2013

Pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate realizarii proiectelor de comunicare, informare publica si promovare a imaginii si intereselor românesti, precum si de finantare a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se aloca Directiei pentru strategii guvernamentale.

(2) Suma de 4.100 mii lei se repartizeaza si se utilizeaza conform destinatiilor prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

(1) Secretariatul General al Guvernului aloca fondurile prevazute la art. 1 pe baza propunerii asumate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atributii pe aceasta tema si a devizelor de cheltuieli întocmite si certificate de Directia pentru strategii guvernamentale privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, si pe baza avizelor de specialitate ale directiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic si al corectitudinii desfasurarii procedurii de achizitii publice.

(2) Directia pentru strategii guvernamentale justifica fondurile prevazute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atributii pe aceasta tema si aprobate de secretarul general al Guvernului.

(3) Lista proiectelor si actiunilor propuse spre finantare de Directia pentru strategii guvernamentale se avizeaza de catre seful Cancelariei Primului-Ministru.

(4) La solicitarea Directiei pentru strategii guvernamentale asumata de consilierul de stat al prim-ministrului cu atributii pe aceasta tema si cu aprobarea ordonatorului de credite, se pot acorda avansuri de pâna la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea programelor, proiectelor si actiunilor prevazute în anexa, fara solicitarea unei scrisori de garantie bancara, pe baza avizelor de specialitate prevazute la alin. (1).

(5) Pentru sumele avansate potrivit alin. (4) beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau actiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2013.

(6) Directia pentru strategii guvernamentale poate utiliza fondurile prevazute la art. 1 si pentru finantari nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia privind regimul de finantare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor mentionate în anexa, elaborata de Directia pentru strategii guvernamentale si avizata de directiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prevazute la alin. (1), se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului si se avizeaza de catre seful Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
 
Seful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Stefan Stoica
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

 


 

ANEXA 1

 

Repartizarea si utilizarea sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

 

Total general: 4.100 mii lei, din care:

- 1.600 mii lei - proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor românesti;

- 2.500 mii lei - finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural.

Suma de 1.600 mii lei - prevazuta la lit. c) "Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor românesti" din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 - se va utiliza pentru finantarea urmatoarelor proiecte si actiuni, realizate de Directia pentru strategii guvernamentale la initiativa sa ori în parteneriat cu structuri din tara si din strainatate (institutii publice, organizatii neguvernamentale, asociatii si fundatii, organisme internationale etc.), precum si pentru finantari nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) organizarea si participarea la proiecte de comunicare si campanii de informare publica si promovare a imaginii si intereselor românesti peste hotare;

b) achizitia de servicii de publicitate media în mass-media interna si internationala;

c) achizitia de servicii de informare si promovare pe internet;

d) achizitionarea/realizarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea unor materiale de prezentare a României în strainatate si de afirmare a culturii si identitatii nationale (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, carti, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale);

e) achizitionarea/realizarea, editarea si difuzarea unor materiale de promovare si informare interna cu privire la Uniunea Europeana, politicile guvernamentale în diverse domenii, politici comunitare, diplomatie publica, afaceri europene (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, carti, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale);

f) organizarea si participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshopuri, târguri, expozitii, festivaluri, congrese, reuniuni desfasurate în tara si în strainatate, pe tema comunicarii guvernamentale interne si europene si a transparentei institutionale;

g) organizarea si participarea la schimburi de experienta, vizite de documentare, conferinte, congrese, workshopuri, seminare, mese rotunde, reuniuni de lucru si alte activitati desfasurate în tara si în strainatate, pe tema comunicarii europene, organizate de institutiile Uniunii Europene sau organisme asociate acestora, din tara sau strainatate;

h) achizitionarea unor servicii de presa interna si externa (abonamente la informatii electronice, presa scrisa, alte publicatii), fluxuri de stiri si rapoarte de monitorizare si analiza a comunicarii guvernamentale;

i) organizarea, finantarea si participarea la actiuni si proiecte de comunicare si transparenta institutionala, specifice obiectului de activitate al Directiei pentru strategii guvernamentale, desfasurate împreuna cu organisme neguvernamentale si cu institutii din tara si din strainatate;

j) achizitionarea de servicii de consultanta interna si externa, servicii de cercetare-dezvoltare ale caror rezultate nu sunt destinate exclusiv autoritatii contractante, inclusiv plata unor consultanti sau experti. Selectia specialistilor se va realiza pe o baza concurentiala, pe baza analizei CV-urilor si portofoliului acestora de catre o comisie stabilita prin ordin al secretarului general al Guvernului;

k) invitarea în România a reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, a formatorilor de opinie, a unor cercetatori sau consultanti în domeniile de activitate specifice Directiei pentru strategii guvernamentale, cu suportarea cheltuielilor de sejur si a transportului intern si international;

l) realizarea de productii multimedia în regim propriu, în vederea promovarii României si optimizarii comunicarii guvernamentale (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio si video, diapozitive, site-uri);

m) sprijinirea unor publicatii din tara (carti, brosuri, pliante, tiparituri) în scopul informarii publice.

Suma de 2.500 mii lei - prevazuta la lit. d) "Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural" din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 - se va utiliza pentru finantarea urmatoarelor proiecte si actiuni, realizate de Directia pentru strategii guvernamentale la initiativa sa ori în parteneriat cu structuri din tara si din strainatate (institutii publice, organizatii neguvernamentale, asociatii si fundatii, organisme internationale etc.), precum si pentru finantari nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) actiuni cu caracter stiintific si social-cultural;

b) organizarea si participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expozitii, festivaluri, congrese, reuniuni desfasurate în tara si în strainatate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor guvernamentale, inclusiv a celor care vizeaza cooperarea cu mediul asociativ;

c) achizitionarea de consultanta pentru analiza si optimizarea politicilor publice; comandarea si efectuarea unor sondaje de opinie, studii, evaluari, rapoarte si analize de politici publice si strategii pentru optimizarea programelor guvernamentale;

d) achizitionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne si internationale în domenii de interes guvernamental;

e) organizarea si participarea la diferite programe, activitati interne si internationale, precum si la actiuni având ca scop optimizarea politicilor publice;

f) organizarea, finantarea si participarea la actiuni si proiecte de studii, evaluari si analize de politici publice si strategii specifice obiectului de activitate al Directiei pentru strategii guvernamentale, care pot fi desfasurate inclusiv împreuna cu organisme neguvernamentale si cu institutii din tara si din strainatate;

g) achizitionarea de servicii de consultanta interna si externa, servicii de cercetare-dezvoltare ale caror rezultate nu sunt destinate exclusiv autoritatii contractante, inclusiv plata unor consultanti sau experti. Selectia specialistilor se va realiza pe o baza concurentiala, pe baza analizei CV-urilor si a portofoliului acestora, de catre o comisie stabilita prin ordin al secretarului general al Guvernului;

h) contributii la programe realizate cu finantare din partea unor organisme internationale;

i) alte activitati necesare si oportune pentru organizarea si finalizarea unor actiuni specifice obiectului de activitate al Directiei pentru strategii guvernamentale, potrivit actelor normative de organizare si functionare a Cancelariei Primului-Ministru si a Secretariatului General al Guvernului;

j) decontarea proiectului realizat în anul 2012, constând în "Concert festiv de Craciun si Anul Nou al Orchestrei Medicilor din Bucuresti Dr. Ermil Nichifor", în suma de 49.620,00 lei.

Pentru proiectele si actiunile cuprinse la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 se pot acoperi urmatoarele cheltuieli:

1. tratatii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri si vizionarea unor spectacole pentru delegatiile straine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;

2. cazare, transport si indemnizatie de delegare pentru deplasarile în tara ale persoanelor salariate în cadrul Directiei pentru strategii guvernamentale, conform reglementarilor legale în vigoare;

3. cazare, transport, diurna si diverse pentru deplasarile în strainatate ale persoanelor salariate în cadrul Directiei pentru strategii guvernamentale, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. masa în barem de 85 lei/zi/persoana si cazare în unitati hoteliere si în pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport, pentru participantii la actiunile, programele si proiectele realizate la initiativa Directiei pentru strategii guvernamentale, individual sau în parteneriat, precum si pentru cele finantate de directie, potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

5. taxe de participare si vizitare, taxe postale, taxe de viza, polite de asigurare pentru calatorii în strainatate si asigurari medicale;

6. comunicatii telefonice si internet;

7. premii, onorarii, achizitii de bunuri si servicii, inclusiv servicii de organizare a expozitiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferintelor, congreselor, amenajarea spatiilor unde acestea se desfasoara si decorarea lor cu aranjamente florale;

8. editare, tiparire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promotionale, filme documentare si filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate în mass-media si pe internet, consultanta în gestionarea si evaluarea proiectelor, consultanta în relatii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetari si evaluari de strategii, programe si politici publice, realizarea de campanii de informare publica si promovarea imaginii, operatiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promotionale, abonamente, chirie si alte servicii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf