Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 139 din 3 aprilie 2013

Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. II din Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 682/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de acordare a facilitatilor aferente unei linii de credit, în valoare maxima de 400.000 lei/I.M.M./an, cu dobânda integral subventionata si/sau cu garantarea creditului de catre stat, care vizeaza sprijinirea accesului întreprinderilor mici si mijlocii (denumite în continuare I.M.M.) la obtinerea de finantari pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfasurarii activitatii, precum si conditiile în care acestea pot fi prelungite.

(2) Structura specializata din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei si Ministerul Finantelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în parteneriat cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., si institutiile de credit finantatoare vor implementa prezentele norme metodologice pe baza unei conventii de colaborare."

2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:

"a^1) pentru anul 2013 cuantumul subventiei este în suma de 16.115 mii lei;".

3. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

"d) plafonul garantiilor ce pot fi acordate în anul 2013 este de 300 milioane lei."

4. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Subventiile se acorda în limita bugetului anual alocat. Dupa epuizarea bugetului anual alocat se pot acorda în limita plafonului prevazut la alin. (1) numai facilitati de garantare în cadrul Programului Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, denumit în continuare program, pentru noi beneficiari si pentru prelungirile liniilor de credit."

5. La articolul 4, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Valoarea liniei de credit nu trebuie sa depaseasca 30% din cifra de afaceri realizata în anul precedent conform situatiilor financiare anuale depuse la autoritatea competenta, în situatia în care beneficiarul programului are în derulare si alte facilitati de credit pe termen scurt.

(3) Daca beneficiarul programului nu are în derulare alte facilitati de credit pe termen scurt, valoarea maxima a liniei de credit acordate poate ajunge la 50% din cifra de afaceri realizata în anul precedent conform situatiilor financiare anuale depuse la autoritatea competenta."

6. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

(1) I.M.M. care a solicitat acordarea subventiei de dobânda si garantia de stat, dupa caz, este eligibila în cadrul programului daca, la data aprobarii creditului, îndeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1), si respecta prevederile art. 3 alin. (3) - (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012."

7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 6

Nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobânda total subventionata în cadrul programului I.M.M.-urile care au desfasurat si/sau vor desfasura activitati din sectorul/domeniul:

a) intermedieri financiare si asigurari:

1. 641 - Intermediere monetara;

2. 642 - Activitati ale holdingurilor;

3. 643 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare;

4. 649 - Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii;

5. 651 - Activitati de asigurari;

6. 652 - Activitati de reasigurare;

7. 653 - Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale);

8. 661 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii;

9. 662 - Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii;

10. 663 - Activitati de administrare a fondurilor;

b) tranzactii imobiliare:

1. 681 - Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

2. 682 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

3. 683 - Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract;

c) 920 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri;

d) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

1. 110 - Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape îmbuteliate);

2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun;

3. 2540 - Fabricarea armamentului si munitiei;

4. 2051 - Fabricarea explozivilor;

5. 4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun;

6. 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;

7. 4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate;

8. 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

9. 191 - Fabricarea produselor de cocserie;

10. 192 - Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului;

11. 351 - Productia, transportul si distributia energiei electrice;

12. 352 - Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte;

e) activitati de închiriere si leasing:

771 - Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule;

772 - Activitati de închiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti;

773 - Activitati de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile;

774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

f) activitati de investigare si protectie:

801 - Activitati de protectie si garda;

802 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare;

803 - Activitati de investigatii;

g) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis, respectiv:

I. activitati de pescuit si acvacultura, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor în sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;

II. activitati legate de productia primara a produselor agricole, asa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

III. activitati de procesare si marketing al produselor agricole, asa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, în urmatoarele cazuri:

1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;

2. când ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);

IV. activitati legate de export catre state terte sau state membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

V. ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale în detrimentul celor importate;

VI. ajutoarele destinate operatorilor economici care activeaza în sectorul carbonifer, asa cum sunt definite în Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de carbune necompetitive (2010/787/UE);

VII. ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa contra cost."

8. Dupa articolul 6, se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 6^1

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii în cadrul programului I.M.M.-urile care desfasoara activitati în sectorul/domeniul:

a) intermedieri financiare si asigurari:

1. 641 - Intermediere monetara;

2. 642 - Activitati ale holdingurilor;

3. 643 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare;

4. 649 - Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii;

5. 651 - Activitati de asigurari;

6. 652 - Activitati de reasigurare;

7. 653 - Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale);

8. 661 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii;

9. 662 - Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii;

10. 663 - Activitati de administrare a fondurilor;

b) tranzactii imobiliare:

1. 681 - Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

2. 682 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

3. 683 - Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract;

c) 920 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri;

d) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare:

1. 110 - Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 - Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape îmbuteliate);

2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun;

3. 2540 - Fabricarea armamentului si munitiei;

4. 2051 - Fabricarea explozivilor;

5. 4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun;

6. 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;

7. 4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate;

8. 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

9. 191 - Fabricarea produselor de cocserie;

10. 192 - Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului;

11. 351 - Productia, transportul si distributia energiei electrice;

12. 352 - Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte;

e) activitati de închiriere si leasing:

771 - Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule;

772 - Activitati de închiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti;

773 - Activitati de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile;

774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

f) activitati de investigare si protectie:

801 - Activitati de protectie si garda;

802 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare;

803 - Activitati de investigatii."

9. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 8

(1) Înscrierea în program si solicitarea acordului de principiu pentru subventionarea dobânzii în cadrul programului se fac on-line pe site-ul Ministerului Economiei.

(2) Solicitarile pentru înscrierea în program pentru acordarea subventiei de dobânda vor fi analizate si selectate în limita bugetului alocat programului, respectiv în limita plafonului anual al garantiilor, în ordinea înscrierii.

(3) Demararea implementarii programului se va face în termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii pe site-ul Ministerului Economiei a începerii procesului de înregistrare on-line în program, timp în care se vor desfasura campanii de informare cu privire la facilitatile acordate în cadrul programului.

(4) Înscrierea on-line se desfasoara în sesiune continua pâna la epuizarea bugetului alocat programului, respectiv în limita plafonului anual de garantare.

(5) Solicitantul trebuie sa completeze on-line formularul de înscriere în program.

(6) Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii înregistrarii, cu numarul de înregistrare obtinut si cu datele corespunzatoare completate de catre acesta.

(7) Structura specializata din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei verifica formularul de înscriere în program si îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) - d), i) si j), precum si respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) si, dupa caz, alin. (4) si (5), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012.

(8) În urma verificarilor, structura specializata din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei poate lua decizia de acceptare în program, caz în care îi transmite solicitantului notificarea privind acordul de principiu pentru subventionarea dobânzii. Daca, prin verificarile efectuate, se constata neîndeplinirea conditiilor prevazute prin dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, si ale prezentelor norme metodologice, structura specializata din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei decide respingerea solicitarii I.M.M. pentru subventionarea dobânzii în cadrul programului. Decizia de respingere cuprinde motivarea pentru care solicitantul este considerat neeligibil, precum si caile de atac prevazute de lege. În toate cazurile, decizia i se comunica solicitantului în cel mult 30 de zile de la data mesajului de confirmare a efectuarii înregistrarii, prevazut la alin. (6).

(9) Structura specializata din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei va întocmi listele cu I.M.M.-urile eligibile în program si le va transmite institutiei de credit finantatoare.

(10) Transmiterea listelor cu I.M.M.-urile eligibile în program la institutia de credit se va face continuu, pâna la epuizarea bugetului programului, respectiv în limita plafonului anual al garantiilor."

10. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 8^1

(1) În cazul în care solicitantul opteaza exclusiv pentru acordarea garantiei în cadrul programului, finantatorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de garantare, dupa aprobarea finantarii de catre structurile sale competente, cu conditia suspensiva de acordare a garantiei si dupa ce a obtinut un acord privind încadrarea în limita maxima prevazuta la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, din partea structurii specializate din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei. Solicitarea se formuleaza în temeiul conventiei de lucru încheiata cu finantatorul.

(2) F.N.G.C.I.M.M. analizeaza, potrivit reglementarilor proprii si prezentelor norme, solicitarea de garantare si, în cazul în care constata ca aceasta îndeplineste conditiile de acordare, comunica finantatorului decizia sa."

11. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) În vederea obtinerii liniei de credit cu dobânda integral subventionata si/sau garantie de stat, solicitantii declarati eligibili de catre structura specializata din domeniul I.M.M. din cadrul Ministerului Economiei se pot prezenta la oricare institutie de credit din lista prevazuta la alin. (1), cu formularul de înscriere în program semnat si stampilat de catre beneficiar si cu notificarea privind acordul de principiu pentru subventionarea dobânzii si/sau acordarea garantiei în cadrul programului."

12. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 11

(1) În cazul în care se solicita acordarea subventiei de dobânda si a garantiei de stat, dupa ce solicitantul a parcurs etapa prevazuta la art. 8 si dupa aprobarea liniei de credit de catre structurile sale competente, institutia de credit finantatoare, direct sau prin unitatile sale teritoriale, se va adresa, dupa caz, F.N.G.C.I.M.M. în vederea obtinerii unei garantii în conditiile prevazute în conventiile de lucru încheiate de F.N.G.C.I.M.M. cu institutiile de credit finantatoare prevazute la art. 9 alin. (1)."

13. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 12

(1) În cazul în care se constata ca sunt îndeplinite conditiile de acordare, F.N.G.C.I.M.M. semneaza si transmite institutiei de credit finantatoare contractul de garantare, contractul/contractele de fideiusiune si contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevazute la art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012."

14. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 14

În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, se acorda reprezentantilor legali ai institutiei de credit finantatoare un mandat special, în vederea efectuarii formalitatilor de înscriere a ipotecii mobiliare în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare."

15. La articolul 16, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) În vederea constituirii garantiei prevazute la art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, institutia de credit si beneficiarul semneaza contractul privind constituirea ipotecii mobiliare prevazute la art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, iar fideiusorul beneficiarului semneaza contractul/contractele de fideiusiune transmis/transmise de F.N.G.C.I.M.M. în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1).

..........................................................................

(4) Predarea/Primirea unui exemplar original al contractelor de garantare valabil, semnate potrivit prevederilor alin. (1), respectiv a contractelor de fideiusiune, precum si a contractelor privind constituirea ipotecii mobiliare prevazute la art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, se efectueaza lunar, centralizat, pâna cel mai târziu la data de 15 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta, pe baza de proces-verbal de predare/primire încheiat între institutia de credit finantatoare si F.N.G.C.I.M.M."

16. La capitolul VI, titlul Etapei V se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Etapa V. Etapa implementarii, monitorizarii, prelungirii si recuperarii facilitatilor"

17. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 20

(1) Beneficiarul creditului va efectua trageri din linia de credit în urma unei solicitari scrise adresate institutiei de credit finantatoare, fara sa depaseasca în niciun moment plafonul maxim aprobat. Institutia de credit finantatoare autorizeaza tragerile din plafon cu respectarea destinatiilor prevazute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012. Rambursarea sau, dupa caz, reîntregirea plafonului se va putea face pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit.

(2) Linia de credit poate fi prelungita pe maximum un an, pe perioada de valabilitate a programului, în conditiile în care, la data aprobarii prelungirii, se constata ca beneficiarul îndeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) si respecta prevederile art. 3 alin. (3) - (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, dupa caz, fara a fi necesara reîntregirea plafonului liniei de credit la scadenta."

18. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 23

(1) Cererea de plata se transmite de catre institutia de credit finantatoare în perioada de valabilitate a garantiei, ulterior trecerii la restanta a întregii finantari garantate, împreuna cu urmatoarele documente:

a) documentul/documentele de identitate al/ale reprezentantului beneficiarului si fideiusorilor; se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia institutiei de credit finantatoare, în copie certificata de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul;

b) contractul de credit, însotit de toate actele aditionale încheiate la acesta, în copie certificata pentru conformitate cu originalul;

c) un exemplar al contractului de garantare, în original;

d) copia procesului-verbal de predare-primire a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune si a contractului de garantie reala mobiliara;

e) dovada platii comisionului de risc catre M.F.P. pe toata perioada de valabilitate a garantiei, în copie certificata pentru conformitate cu originalul;

f) avizul de înscriere a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la institutia de credit finantatoare în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, valabil pâna la stingerea tuturor creantelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în copie certificata de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul;

g) extrasul contului curent si extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferent întregii perioade de derulare a finantarii garantate, din care sa reiasa fara echivoc întreaga valoare a finantarii garantate nerambursate si data trecerii la restanta a acesteia, în copie certificata de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul;

h) notificarea institutiei de credit finantatoare catre beneficiarul finantarii garantate conform contractului de credit, cu privire la trecerea la restanta a finantarii garantate, însotita de dovada transmiterii, în copii certificate de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie sa rezulte faptul ca notificarea a fost transmisa beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data scadentei liniei de credit;

i) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului finantarii garantate, din care sa rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, în copii certificate de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul;

j) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte îndeplinirea conditiei de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, la aprobarea creditului, în copie certificata de institutia de credit finantatoare pentru conformitate cu originalul;

k) copia certificata de institutia de credit finantatoare a rezultatului consultarii Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.), din care sa rezulte îndeplinirea conditiei de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, la aprobarea creditului; în cazul în care beneficiarul figureaza cu incidente de plata accidentale, care nu denota un comportament financiar defectuos, va fi prezentata copia documentului din care rezulta justificarea corespunzatoare, acceptata de institutia de credit finantatoare;

l) copia certificata de institutia de credit finantatoare a rezultatului consultarii C.R.B., însotita de documentele care atesta achitarea restantelor, dupa caz, documente din care sa rezulte îndeplinirea conditiei de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, la aprobarea creditului."

19. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 26

(1) Dobânda aferenta liniei de credit este integral subventionata si se calculeaza de la data utilizarii si pâna la rambursarea integrala a creditului si se plateste lunar."

20. La articolul 26, alineatele (2) si (3) se abroga.

21. În tot cuprinsul hotarârii, sintagma "Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii" se înlocuieste cu sintagma "Structura specializata din domeniul întreprinderilor mici si mijlocii din cadrul Ministerului Economiei".

 

ART. II

 

Pentru liniile de credit a caror valabilitate expira dupa data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, beneficiarul poate solicita prelungirea si majorarea liniei de credit în conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) si (3) si art. 20 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 682/2011, cu completarile ulterioare.

 

ART. III

 

Hotarârea Guvernului nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul delegat pentru
întreprinderi mici si mijlocii,
mediul de afaceri si turism,
Maria Grapini
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf