Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 131 din 27 martie 2013

Pentru stabilirea masurilor si sanctiunilor necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91

Având în vedere prevederile art. 23 si 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 189 din 20 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si controlul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 250 din 18 septembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produse alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 30 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Prezenta hotarâre creeaza cadrul institutional pentru stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor în sectorul de agricultura ecologica, având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 834/2007, si ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste productia ecologica, etichetarea si controlul, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

 

ART. 2

 

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) folosirea frauduloasa a termenilor de "ecologic", "biologic", "organic" sau a abrevierilor acestora, precum "bio", "eco", ca marci comerciale sau practici de utilizare în productia, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea si distributia produselor, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare si documentele comerciale, care pot induce în eroare consumatorul si care nu sunt obtinute în conformitate cu regulile de productie ecologica, prevazute de art. 23 - 26 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

b) nerespectarea de catre operatori a regulilor privind productia, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea, distributia si importul din tari terte al produselor ecologice, prevazute de art. 8 - 15, 18 - 20, 28, 29, 32 si 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

c) lipsa documentelor operatorului, respectiv a înregistrarilor obligatorii prin care se poate identifica trasabilitatea produsului în toate etapele de productie, procesare si distributie, prevazute de art. 66, 70, 71 - 73, 73a, 73b, 74 - 79, 79a, 79b, 79c, 83, 84, 86, 88 si 89 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) faptele prevazute la lit. a), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei si masura administrativa de oprire temporara de la comercializare a produselor în cauza pâna la remedierea deficientelor constatate, conform prevederilor art. 91 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008;

b) faptele prevazute la lit. b), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) faptele prevazute la lit. c), cu amenda de la 25.000 lei la 35.000 lei.

 

ART. 3

 

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor la operatorii din sistemul de agricultura ecologica se efectueaza de catre personalul cu atributii de inspectii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti.

 

ART. 4

 

Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

Prezenta hotarâre intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf