Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 130 din 27 martie 2013

Pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Hotarârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de învatamânt pentru formarea politistilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 18 noiembrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) mijloace de transport detinute legal, cu orice titlu."

2. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) la si de la locul de munca pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte misiuni ordonate, în cazul când unitatea (subunitatea) este situata în afara perimetrului localitatii de domiciliu ori de resedinta;".

3. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:

"f^1) la si de la locul de munca, pe o distanta de 5 - 70 km, pentru politistii împuterniciti sa îndeplineasca functii într-o alta unitate decât cea din care fac parte, situata într-o alta localitate decât cea de domiciliu sau de resedinta, si pentru politistii numiti în prima functie într-o alta localitate decât cea de domiciliu sau de resedinta, carora nu li se pot asigura locuinte în localitatea în care au fost împuterniciti/numiti în prima functie. De aceleasi drepturi beneficiaza si politistii încadrati la structurile teritoriale ale unor unitati care au sediul în alta localitate;".

4. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) la si de la locul de munca, potrivit programului de activitate, pentru politistii din unitatile situate la distante de 5 - 70 km fata de localitatea unde domiciliaza sau îsi au resedinta, mutati în interesul serviciului sau numiti în prima functie, ori cu plata unui tarif fix pe zi, stabilit cu aprobarea ministrului afacerilor interne, pentru ceilalti politisti. De aceleasi drepturi, asigurate de unitatea în care este împuternicit, beneficiaza si politistul împuternicit sa îndeplineasca o functie într-o unitate care este situata într-o alta localitate decât cea de domiciliu sau de resedinta, ori cea în care acesta are functia de baza;".

5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 8

(1) Politistii care, în executarea misiunilor, sunt obligati sa efectueze cu regularitate deplasari în cadrul localitatii de resedinta a unitatii din care fac parte au dreptul, cu aprobarea prealabila a sefului unitatii sau a înlocuitorului legal al acestuia, sa calatoreasca cu mijloace de transport în comun, folosind titluri de calatorie procurate de unitate sau cu decontarea cheltuielilor efectuate pentru procurarea acestora.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe baza de abonament anual, trimestrial, lunar, saptamânal sau zilnic se poate face numai în limita cuantumului valorilor însumate ale biletelor de calatorie individuale, cumulate pentru acelasi numar de zile/perioada de abonare."

6. Articolul 9 se abroga.

7. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Politistii care participa la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român, similare celor prevazute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român, pentru fortele armate, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport pentru o calatorie în tara si retur, la fiecare 6 luni de participare la misiune sau operatie, cu exceptia cazurilor în care cheltuielile au fost suportate de catre organismele internationale sub egida carora se executa misiunea sau operatia respectiva. De decontarea cheltuielilor de transport pentru o calatorie în tara si retur beneficiaza si politistii care au dreptul, pe timpul misiunii în afara teritoriului statului român, la învoiri platite acordate în temeiul prevederilor art. 20 din Hotarârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind conditiile în baza carora politistul are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii si învoiri platite, concedii fara plata, bilete de odihna, tratament si recuperare, cu modificarile si completarile ulterioare."

8. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 13

Deplasarea politistilor în interesul serviciului cu autoturismul detinut legal, cu orice titlu, se poate face numai cu aprobarea prealabila a sefului unitatii sau a înlocuitorului legal al acestuia, atât pentru posesorul autoturismului, cât si pentru alte persoane din cadrul aceleiasi unitati, care se deplaseaza împreuna cu acesta. În acest caz, detinatorul legal, cu orice titlu, al autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcursi, în functie de sistemul de alimentare al autoturismului."

9. La anexa, punctele 5, 8 si 10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"5. Decontarea cheltuielilor de transport în si din localitatea de delegare se face numai pe baza documentelor de transport si a legitimatiilor de calatorie, achizitionate potrivit dispozitiilor legale în vigoare. În cazul pierderii legitimatiilor de calatorie, acestea pot fi reconstituite în conditiile reglementarilor în vigoare, dar numai atunci când sunt nominale.

..........................................................................

8. În cazul în care conditiile de transport permit ca politistii sa se înapoieze, zilnic sau saptamânal, dupa terminarea programului de lucru, din localitatea în care sunt trimisi în delegare sau detasare, seful unitatii/înlocuitorul legal al acestuia poate aproba decontarea cheltuielilor zilnice de transport/costul unui abonament lunar de transport/costul unui abonament saptamânal de transport/contravaloarea cartii VSD, daca acestea sunt mai mici decât cele pentru plata indemnizatiei de delegare sau detasare si a cazarii, cu conditia ca prin aceasta sa nu se afecteze bunul mers al activitatilor care fac obiectul misiunii. Prin carte VSD se întelege legitimatia de calatorie nominala, valabila timp de o luna pe distante de pâna la 1.000 km si care da dreptul la efectuarea, în cursul fiecarui sfârsit de saptamâna - începând cu ora 0,00 a zilei de vineri si pâna la ora 12,00 a zilei de luni - din perioada de valabilitate, a câte unei calatorii dus-întors pe relatii la alegerea calatorului.

..........................................................................

10. Politistii care, prin natura atributiilor de serviciu, se deplaseaza cu regularitate în alte localitati beneficiaza de abonament lunar de transport în cazul în care valoarea acestuia este mai mica decât costul legitimatiilor de calatorie ce s-ar folosi pentru toate deplasarile efectuate în cursul unei luni."

 

ART. II

 

Hotarârea Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea conditiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale politistilor în cazul mutarii în alte localitati si o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum si a conditiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor politistilor în situatia mutarii acestora în interesul serviciului în alta localitate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Politistilor carora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. a), b), c), e) si j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, care îsi schimba domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbarii pozitiei de activitate, li se ramburseaza cheltuielile de transport pentru ei si gospodarie, pâna la localitatea unde îsi stabilesc domiciliul."

2. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) mijloace de transport detinute legal, cu orice titlu."

3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

(1) Politistii au dreptul la transport dus-întors în contul unitatilor din care fac parte, când se deplaseaza pentru efectuarea concediului de odihna aferent anului respectiv, o singura data pe an.

(2) Politistii care efectueaza concediul de odihna în strainatate beneficiaza de contravaloarea a doua calatorii cu mijloace de transport feroviare pentru rangul de tren si clasa la care au dreptul, pe distanta calculata între localitatea unitatii în care acesta este încadrat si localitatea în care se afla punctul de trecere al frontierei pe unde se face iesirea din tara."

4. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 9

Politistii mutati dintr-o localitate în alta pot folosi autoturismul detinut legal, cu orice titlu, cu aprobarea prealabila a conducatorului unitatii din care se muta, pentru un singur drum. În acest caz detinatorul legal, cu orice titlu, al autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcursi, în functie de sistemul de alimentare al autoturismului. De aceleasi drepturi beneficiaza si politistul împuternicit sa îndeplineasca o functie într-o unitate care este situata într-o alta localitate decât cea de domiciliu sau de resedinta ori cea în care acesta are functia de baza."

 

ART. III

 

În anul 2013, fondurile bugetare necesare punerii în aplicare a modificarilor/completarilor aduse celor doua acte normative prin prezenta hotarâre se asigura din sumele aprobate cu aceasta destinatie si pentru aceasta natura de cheltuieli prevazute în bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf