Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1286 din 18 decembrie 2012

Pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Dupa alineatul (11) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (12) - (15), cu urmatorul cuprins:

"(12) Pentru anul 2013 se aloca un plafon al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de 200 milioane euro.

(13) În anul 2013 se pot emite garantii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri în vederea implementarii programului <>, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cu încadrarea în limita diferentei ramase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2012 si a plafonului alocat potrivit alin. (12). Suma reprezentând diferenta ramasa neutilizata din plafonul alocat pentru anul 2012 se publica pe site-ul FNGCIMM si pe cel al Ministerului Finantelor Publice pâna la data de 15 ianuarie 2013.

(14) Pentru efectuarea alocarilor si realocarilor din plafonul alocat pentru anul 2012 între finantatorii care au încheiat protocoale cu FNGCIMM, în limita diferentei nealocate în conditiile alin. (10) pâna la data de 31 decembrie 2012, prevederile alin. (7) - (11) se aplica în mod corespunzator.

(15) Finantatorii care au beneficiat de alocari din plafonul aferent anului 2012 în conditiile alin. (10) sunt autorizati sa utilizeze integral si cu prioritate fata de plafonul prevazut la alin. (12) diferentele din sumele alocate si neangajate pâna la data de 31 decembrie 2012, în cursul anului 2013."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
 
Ministrul economiei, comertului
si mediului de afaceri,
Daniel Chitoiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf