Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1275 din 18 decembrie 2012

Pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010, precum si pentru prelungirea pana la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. I

 

Alineatele (8), (10) si (11) ale articolului 143 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(8) În cazul în care, în derularea contractului/conventiei, se constata nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (6), se aplica drept sanctiune avertisment pentru fiecare luna pentru care se constata nerespectarea obligatiei.

..........................................................................

(10) Retinerea sumei prevazute la alin. (9) se face din prima plata care urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. În situatia în care suma prevazuta la alin. (9) depaseste prima plata, recuperarea sumelor se realizeaza prin plata directa sau executare silita, în conditiile legii.

(11) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (9) se face prin plata directa sau executare silita pentru furnizorii care nu mai sunt în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate si pentru furnizorii care au încheiate conventii pentru prescrierea de medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu."

 

ART. II

 

Termenul de aplicare a prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 - 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se prelungeste pâna la data de 28 februarie 2013.

 

ART. III

 

Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale contractate în cursul anului curent prin acte aditionale la contractele încheiate în anii 2011 - 2012 de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevazute pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare, prevazute în bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Raed Arafat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf