Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1259 din 12 decembrie 2012

Pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. V alin. (3) din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern si al art. 20 alin. (3) - (9) si art. 21 alin. (7) - (9) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba Normele privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri, entitatile publice care au constituite structuri de audit public intern în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare, vor actualiza normele proprii privind exercitarea auditului public intern cu cerintele specifice prevazute de normele prevazute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
 
Florin Georgescu
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
Ministrul delegat pentru administratie,
Radu Stroe
 
Ministrul apararii nationale,
Corneliu Dobritoiu
 
Ministrul muncii, familiei
si protectiei sociale,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu

 

ANEXA 1

 

NORME

privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice

 

CAPITOLUL I

Obiect, definitii si principii

 

SECTIUNEA 1
Obiectul de reglementare

 

ART. 1

(1) Prezentele norme reglementeaza coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice.

(2) Atestarea nationala a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice presupune recunoasterea cunostintelor, abilitatilor si valorilor necesare unei persoane, pentru a planifica si realiza misiuni de audit intern la entitatile publice.

(3) Pregatirea profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice atestate presupune actualizarea sau dobândirea de cunostinte, abilitati si valori, în conformitate cu cerintele Cadrului de competente profesionale ale auditorului intern din sectorul public, denumit în continuare Cadrul de competente, si cu domeniile specifice entitatii publice în care acestia activeaza.

 

SECTIUNEA a 2-a
Definitii

 

ART. 2

În aplicarea prevederilor prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) Cadrul general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare, denumit în continuare cadrul de echivalare - document prin care se stabilesc criteriile de echivalare a competentelor profesionale necesare asigurarii corespondentei disciplinelor înscrise în foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare, si în certificatele de absolvire cu recunoastere nationala, acordate în conditiile legii, cu domeniile din cadrul general de competente;

b) Comisia de atestare - Comisia de atestare a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice, constituita la nivelul Ministerului Finantelor Publice prin ordin al ministrului finantelor publice, în vederea atestarii nationale a auditorilor interni din sectorul public;

c) persoana fizica atestata - persoana fizica, alta decât auditorul intern din sectorul public, care a solicitat si a obtinut certificatul de atestare.

 

SECTIUNEA a 3-a
Principii generale

 

ART. 3

(1) Activitatea de atestare nationala a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice respecta urmatoarele principii:

a) principiul echitatii, potrivit caruia accesul la obtinerea certificatului de atestare se realizeaza fara discriminare;

b) principiul independentei, potrivit caruia deciziile privind atestarea auditorilor interni din sectorul public sunt luate de membrii Comisiei de atestare;

c) principiul unicitatii, conform caruia certificatul de atestare este uninominal, acordat auditorului intern din sectorul public/persoanei fizice care detine cunostintele si competentele necesare, conform prezentelor norme.

(2) Activitatea de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si persoanelor fizice atestate respecta urmatoarele principii:

a) principiul integrarii - procesul de pregatire profesionala asigura corelarea nevoilor organizationale de dezvoltare cu nevoile individuale de pregatire;

b) principiul adecvarii competentelor - procesul de pregatire profesionala trebuie sa asigure cunostintele, abilitatile si valorile profesionale necesare realizarii obiectivelor Compartimentului de audit public intern si ale entitatii;

c) principiul orientarii spre performanta - presupune corelarea nevoilor de instruire imediate cu cele de perspectiva si formarea profesionala în raport cu nivelul de performanta urmarit a fi obtinut de entitate;

d) principiul continuitatii - presupune realizarea pregatirii profesionale pe baza de planuri, care asigura atât actualizarea cunostintelor si abilitatilor dobândite, cât si dezvoltarea personala a auditorului intern si a persoanelor fizice atestate.

 

SECTIUNEA a 4-a
Modalitatea de realizare a atestarii auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice

 

ART. 4

(1) Atestarea auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice se realizeaza prin recunoasterea competentelor profesionale dobândite de acestia pe baza corespondentei disciplinelor înscrise în foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare, sau în certificatele de absolvire cu recunoastere nationala, cu domeniile din Cadrul de competente.

(2) Pregatirea profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice atestate se realizeaza prin participarea la cursuri si seminare pe teme aferente domeniilor Cadrului de competente sau specifice entitatii publice, studii individuale si publicarea de materiale de specialitate.

 

CAPITOLUL II

Responsabilitatile Ministerului Finantelor Publice

 

ART. 5

Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern, are rolul de a coordona si desfasura procesele de atestare nationala si cel de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice.

ART. 6

(1) În procesul de atestare Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern îndeplineste urmatoarele atributii:

a) elaboreaza si actualizeaza cadrul de reglementare pentru organizarea si functionarea procesului de atestare nationala a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice, inclusiv cadrul de echivalare;

b) actualizeaza Cadrul de competente;

c) colaboreaza cu mediul universitar în vederea promovarii ocupatiei de auditor intern în sectorul public;

d) organizeaza procesul de constituire a Comisiei de atestare;

e) asigura suportul logistic necesar desfasurarii activitatii Comisiei de atestare;

f) asigura arhivarea documentelor elaborate de Comisia de atestare în exercitarea atributiilor;

g) completeaza Registrul de evidenta a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice atestate, denumit în continuare Registrul de evidenta;

h) tine evidenta certificatelor de atestare care au un regim special;

i) asigura secretariatul tehnic al Comisiei de atestare.

(2) În realizarea procesului de pregatire profesionala continua, Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern îndeplineste urmatoarele atributii:

a) identifica nevoile de instruire ale auditorilor interni în domeniul auditului intern;

b) stabileste teme pentru instruirea auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice atestate, pe care le cuprinde într-un program de formare profesionala;

c) asigura, în limita posibilitatilor, realizarea instruirilor, pe baza de solicitari.

 

CAPITOLUL III

Nominalizarea membrilor si desfasurarea activitatii Comisiei de atestare

 

SECTIUNEA 1
Nominalizarea Comisiei de atestare

 

ART. 7

Pentru realizarea procesului de atestare nationala, Ministerul Finantelor Publice constituie Comisia de atestare.

ART. 8

(1) Comisia de atestare este formata din 5 membri titulari si 5 membri supleanti, respectiv:

a) directorul general si un membru supleant din cadrul Unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern; directorul general are calitatea de presedinte al comisiei, conduce si asigura desfasurarea sedintelor de lucru ale Comisiei de atestare;

b) câte un membru titular si un membru supleant, auditori interni sau specialisti în domeniu, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerului Justitiei si Autoritatii Nationale pentru Calificari.

(2) În lipsa presedintelui Comisiei de atestare functia de presedinte este îndeplinita de un alt membru ales de comisie.

ART. 9

(1) Pentru desemnarea membrilor titulari si a membrilor supleanti în Comisia de atestare, Ministerul Finantelor Publice transmite scrisori de intentie entitatilor publice prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b).

(2) Entitatile publice carora le-au fost transmise scrisori de intentie formuleaza propunerile de membri titulari si membri supleanti în Comisia de atestare, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea scrisorilor de intentie, aprobate de conducatorii acestora.

(3) Propunerile formulate sunt transmise Unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice, însotite de curriculum vitae ale membrilor propusi în Comisia de atestare.

ART. 10

Ministrul finantelor publice numeste, prin ordin, pe baza documentatiei întocmite de Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern, membri titulari si membri supleanti în Comisia de atestare.

ART. 11

(1) Calitatea de membru în Comisia de atestare înceteaza în urmatoarele situatii:

a) la cerere;

b) în cazul incapacitatii de a-si exercita atributiile o perioada mai mare de 6 luni;

c) la încetarea mandatului;

d) la încetarea raporturilor de serviciu cu institutia pe care o reprezinta în Comisia de atestare;

e) în cazul încalcarii cu vinovatie a îndatoririlor de serviciu, pentru care a fost sanctionat disciplinar, civil sau penal;

f) în caz de incompatibilitate;

g) în caz de deces.

(2) Membrii Comisiei de atestare care se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d) sunt obligati sa îl anunte despre aceasta pe presedintele comisiei.

(3) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) este de competenta presedintelui Comisiei de atestare, care informeaza ministrul finantelor publice în vederea elaborarii ordinului privind încetarea calitatii de membru în Comisia de atestare.

(4) Locul devenit vacant în Comisia de atestare se ocupa dupa aceeasi procedura utilizata la numirea membrilor Comisiei de atestare.

ART. 12

(1) Numirea membrilor Comisiei de atestare se face pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire o singura data; exceptie face presedintele, care îsi pierde calitatea de membru în Comisia de atestare la schimbarea din functia de director general al Unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern.

(2) Propunerile de numire în Comisia de atestare trebuie însotite de o declaratie de independenta si competenta data de persoana nominalizata.

 

SECTIUNEA a 2-a
Desfasurarea activitatii Comisiei de atestare

 

ART. 13

Comisia de atestare îsi desfasoara activitatea în baza Regulamentului de organizare si functionare, aprobat cu votul majoritatii calificate din numarul total al membrilor sai.

ART. 14

(1) Comisia de atestare se întruneste, de regula, lunar în sedinte ordinare sau ori de câte ori este nevoie în sedinte extraordinare, la convocarea scrisa a presedintelui, prin grija Secretariatului tehnic.

(2) Ordinea de zi si data sedintelor se stabilesc de catre presedintele Comisiei de atestare, iar materialele supuse dezbaterii pot fi consultate de membrii comisiei, cu cel putin 3 zile înainte de data sedintelor, la sediul Unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern.

(3) Sedintele Comisiei de atestare sunt legal întrunite în prezenta majoritatii calificate din numarul total al membrilor sai.

ART. 15

(1) În realizarea atributiilor sale, Comisia de atestare emite decizii pentru fiecare solicitare de atestare analizata si evaluata, adoptate prin votul majoritatii calificate din numarul total al membrilor sai.

(2) Prin decizia adoptata se aproba cererea privind solicitarea obtinerii certificatului de atestare si se propune eliberarea acestuia sau se respinge cererea.

(3) Membrii Comisiei de atestare trebuie sa declare situatiile de incompatibilitate si conflict de interese care intervin în activitatea lor, în termen de 10 zile lucratoare de la aparitia acestora.

ART. 16

(1) Desfasurarea sedintelor, ordinea de zi, dezbaterile, luarile de cuvânt, opiniile, precum si deciziile luate se consemneaza în procese-verbale, care se semneaza de catre membrii Comisiei de atestare prezenti; acestea pot fi puse doar la dispozitia membrilor comisiei, organelor si institutiilor abilitate prin lege si a persoanelor în cauza.

(2) Punctele de vedere personale se consemneaza separat în procesele-verbale ale sedintelor.

(3) Procesele-verbale ale sedintelor se îndosariaza la Secretariatul tehnic al Unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern.

(4) Evidenta deciziilor emise este asigurata prin Registrul deciziilor Comisiei de atestare, document snuruit, parafat si pastrat la Secretariatul tehnic.

ART. 17

(1) În realizarea activitatii sale, Comisia de atestare îndeplineste atributii legate de eliberarea sau mentinerea valabilitatii certificatului de atestare.

(2) Atributiile Comisiei de atestare în procesul de eliberare a certificatului de atestare sunt urmatoarele:

a) formuleaza propuneri de actualizare a cadrului de echivalare si le transmite Unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern;

b) analizeaza corespondenta dintre disciplinele înscrise în foile matricole si certificatele de absolvire cu domeniile din Cadrul de competente, în conformitate cu cadrul de echivalare;

c) solicita, prin Secretariatul tehnic, documente si informatii suplimentare în procesul de stabilire a corespondentei dintre disciplinele înscrise în foile matricole si certificatele de absolvire si domeniile din Cadrul de competente;

d) verifica îndeplinirea conditiilor privind experienta profesionala a solicitantului;

e) verifica probitatea profesionala a auditorilor interni din sectorul public sau a persoanelor fizice pe baza analizei scrisorilor de recomandare depuse la dosar;

f) decide asupra eliberarii certificatului de atestare sau respingerii cererii de solicitare, în vederea atestarii.

(3) Atributiile Comisiei de atestare, în procesul de mentinere a valabilitatii certificatului de atestare:

a) verifica îndeplinirea conditiilor privind mentinerea valabilitatii certificatului de atestare;

b) analizeaza rapoartele individuale privind pregatirea profesionala, prezentate de auditorii interni din sectorul public si de persoanele fizice atestate;

c) verifica îndeplinirea conditiei daca auditorul intern din sectorul public sau persoana fizica atestata a desfasurat activitati specifice de audit public intern timp de 5 ani;

d) solicita documente si informatii suplimentare pentru eventualele neclaritati în procesul de mentinere a valabilitatii certificatului de atestare;

e) decide mentinerea valabilitatii certificatului de atestare sau respingerea cererii de prelungire a certificatului de atestare.

(4) Comisia de atestare emite decizii pentru fiecare cerere de mentinere a valabilitatii certificatului de atestare si propune mentinerea valabilitatii certificatului de atestare sau respingerea cererii.

(5) Eliberarea si mentinerea valabilitatii certificatului de atestare sau respingerea cererii de mentinere a certificatului de atestare se realizeaza prin votul majoritatii calificate din numarul total al membrilor Comisiei de atestare.

(6) Opiniile separate în procesul de votare se mentioneaza, separat, în procesul-verbal al sedintei.

ART. 18

(1) Activitatea Comisiei de atestare este sprijinita de un Secretariat tehnic, care este coordonat în îndeplinirea atributiilor de un secretar.

(2) Secretariatul tehnic este format din persoane din cadrul Unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern desemnate prin ordin al ministrului finantelor publice la propunerea directorului general al Unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern.

(3) Secretariatul tehnic îndeplineste urmatoarele atributii principale:

a) primeste si înregistreaza dosarele privind procesul de atestare;

b) urmareste ca dosarele depuse în vederea atestarii sa fie complete;

c) solicita documente si informatii suplimentare pentru completarea dosarelor depuse în vederea atestarii, la cererea Comisiei de atestare;

d) redacteaza procesele-verbale dupa fiecare sedinta a Comisiei de atestare si le supune semnarii membrilor acesteia;

e) redacteaza deciziile Comisiei de atestare, în functie de hotarârile luate de aceasta în cadrul sedintelor;

f) pastreaza si pregateste în vederea arhivarii dosarele de atestare, deciziile si procesele-verbale ale Comisiei de atestare, precum si alte documente elaborate;

g) primeste rapoartele si documentatia justificativa privind pregatirea profesionala continua a auditorilor interni atestati si le supune analizei Comisiei de atestare, în vederea prelungirii certificatului de atestare;

h) exercita alte atributii stabilite, în conditiile legii, de presedintele Comisiei de atestare.

ART. 19

Comisia de atestare elaboreaza si prezinta ministrului finantelor publice Raportul anual de activitate, care, dupa avizare, se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL IV

Obtinerea certificatului de atestare

 

SECTIUNEA 1
Cerinte pentru detinerea competentelor, în vederea atestarii

 

ART. 20

(1) Pentru obtinerea certificatului de atestare, solicitantul trebuie sa prezinte documente justificative care sa ateste ca detine competente profesionale în domeniile Cadrului de competente, respectiv:

a) audit intern - competente care asigura cunoasterea si aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit intern, procedurilor si tehnicilor de audit intern în realizarea misiunilor de audit intern;

b) managementul riscului, controlul intern si guvernanta - competente care asigura auditorului cunoasterea proceselor de management al riscurilor, de control si de administrare;

c) management - competente care asigura auditorului cunoasterea conceptului si principiilor managementului, precum si a functiilor managementului;

d) contabilitate - competente care asigura auditorului cunoasterea conceptelor, principiilor si tehnicilor contabile, organizarea informatiilor financiar-contabile, înregistrarea, analiza si prelucrarea informatiilor financiar-contabile, raportarea financiar-contabila, inclusiv de încheiere a situatiilor financiare;

e) finante publice - competente care asigura auditorului întelegerea mediului macroeconomic, sistemelor de resurse si cheltuieli publice, procesul bugetar, finantarea deficitelor bugetare, atribuirea, finantarea si derularea contractelor publice;

f) tehnologia informatiei - competente care asigura auditorului întelegerea conceptelor de baza ale IT, utilizarea computerului, organizarea fisierelor, utilizarea aplicatiilor;

g) drept - competente care asigura auditorului întelegerea domeniului juridic.

(2) Dovada detinerii cunostintelor si aptitudinilor se face cu ajutorul diplomelor si foilor matricole eliberate de institutii de învatamânt superior acreditate de lege, precum si de furnizori de formare profesionala, autorizati de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

 

SECTIUNEA a 2-a
Depunerea documentatiei în vederea atestarii

 

ART. 21

(1) Documentatia privind solicitarea obtinerii certificatului de atestare se depune la registratura Ministerului Finantelor Publice, direct sau prin posta, si contine urmatoarele:

a) opis cu documentele dosarului;

b) cerere;

c) copii legalizate de pe diplomele de studii si foile matricole, diplome sau certificate de absolvire cu recunoastere nationala, prin care se atesta competentele aferente disciplinelor din Cadrul de competente;

d) documente care atesta experienta profesionala de specialitate de minimum un an în unul dintre domeniile prevazute la art. 20 alin. (1);

e) doua recomandari din partea unor auditori interni sau specialisti în domeniu, cu experienta de minimum 5 ani în activitatea publica.

(2) Persoanele care detin un certificat în audit intern, emis de institutii de profil cu recunoastere internationala, prevazute de art. 20 alin. (6) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare, pot solicita obtinerea certificatului de atestare, pe baza urmatoarelor documente:

a) opis cu documentele dosarului;

b) cerere;

c) traducerea legalizata dupa certificatul în audit intern;

d) documente care atesta experienta profesionala de specialitate de minimum un an în unul dintre domeniile prevazute la art. 20 alin. (1);

e) doua recomandari din partea unor auditori interni sau specialisti în domeniu, cu experienta de minimum 5 ani în activitatea publica.

ART. 22

Evidenta auditorilor interni si a persoanelor fizice atestate se consemneaza în Registrul de evidenta, organizat în format electronic, si care contine informatii referitoare cel putin la:

a) numele si prenumele persoanei atestate;

b) entitatea publica unde este salariat solicitantul;

c) numarul, seria si data eliberarii certificatului de atestare;

d) informatii privind eliberarea sau mentinerea valabilitatii certificatului de atestare.

ART. 23

(1) În cazul dosarelor incomplete depuse în vederea atestarii, Comisia de atestare solicita completarea acestora; documentele si informatiile solicitate se depun de solicitant în maximum 30 de zile de la data înstiintarii.

(2) În cazul în care auditorul intern sau persoana fizica atestata nu depune documentele solicitate, în termenul legal, dosarul se restituite, însotit de motivatia scrisa a restituirii.

(3) Legalitatea documentelor prezentate în vederea obtinerii atestarii este în responsabilitatea solicitantului. Acesta raspunde, conform reglementarilor în vigoare, pentru depunerea unor date eronate, care sa conduca, în mod nelegal, la obtinerea certificatului de atestare.

 

CAPITOLUL V

Eliberarea certificatelor de atestare

 

SECTIUNEA 1
Procedura eliberarii certificatelor de atestare

 

ART. 24

(1) Eliberarea certificatului de atestare se face personal sau unei persoane împuternicite prin procura notariala speciala în acest sens.

(2) Lista solicitantilor ale caror dosare au fost aprobate si urmeaza sa primeasca certificatul de atestare este afisata pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice si este actualizata dupa fiecare sedinta a Comisiei de atestare.

(3) Certificatul de atestare cuprinde urmatoarele elemente:

a) stema de stat a României;

b) seria si numarul certificatului si data eliberarii;

c) numele si prenumele titularului;

d) denumirea organului emitent;

e) numarul si data deciziei Comisiei de atestare prin care a fost aprobata eliberarea certificatului de atestare;

f) numele si prenumele ministrului finantelor publice, presedintelui Comisiei de atestare si responsabilului Secretariatului tehnic, semnaturile acestora si stampila emitentului.

 

SECTIUNEA a 2-a
Valabilitatea certificatului de atestare

 

ART. 25

Certificatul de atestare este emis pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de mentinere a valabilitatii în conditiile art. 21 alin. (9) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare.

 

SECTIUNEA a 3-a
Mentinerea valabilitatii certificatului de atestare

 

ART. 26

(1) Valabilitatea certificatului de atestare se poate mentine, la expirarea perioadei pentru care a fost emis, de fiecare data pentru înca o perioada de 5 ani.

(2) Solicitarea mentinerii valabilitatii certificatului de atestare cade în responsabilitatea titularului acestuia.

(3) Mentinerea valabilitatii certificatului de atestare se realizeaza de catre Comisia de atestare în functie de rezultatele evaluarii documentelor prezentate de titularul certificatului de atestare, prin care se face dovada modului de realizare a formarii profesionale continue pentru perioada în care certificatul de atestare a fost valabil si a documentelor justificative, din care rezulta desfasurarea de activitati de audit intern.

(4) Informatiile necesare solicitarii mentinerii valabilitatii certificatului de atestare sunt prezentate organului care a emis certificatul de atestare, o data la 5 ani, cu cel putin 30 de zile lucratoare înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului, pe baza Raportului individual privind modul de realizare a programului de formare profesionala continua.

ART. 27

(1) Informatiile privind formarea profesionala continua, respectiv modul cum si-a îmbunatatit cunostintele, abilitatile si valorile, sunt prezentate în cadrul raportului, separat pentru fiecare an.

(2) Rapoartele individuale privind modul de realizare a programelor de formare profesionala continua sunt elaborate de catre fiecare auditor intern din sectorul public, avizate de seful Compartimentului de audit intern si aprobate de conducatorul entitatii publice, la care solicitantul are calitatea de angajat.

(3) Raportul individual privind modul de realizare a programelor de pregatire profesionala continua contine informatii din care rezulta desfasurarea de activitati specifice de audit public intern în perioada de valabilitate a certificatului de atestare si are anexate documente justificative cu privire la formarea profesionala continua.

ART. 28

Dosarul de solicitare a mentinerii valabilitatii certificatului de atestare cuprinde cel putin urmatoarele:

a) opis al documentelor;

b) cerere;

c) raportul individual privind modul de realizare a programelor de pregatire profesionala continua avizat de conducatorul Compartimentului de audit intern si aprobat de conducatorul entitatii publice, care include si informatii privind activitatea de audit intern desfasurata;

d) documente justificative care atesta perfectionarea profesionala continua.

ART. 29

Dosarele depuse de auditorii interni din sectorul public si de persoanele fizice atestate, în vederea mentinerii valabilitatii certificatului de atestare, sunt analizate si evaluate de Comisia de atestare, care decide asupra prelungirii valabilitatii sau respingerii dosarului.

ART. 30

(1) Mentinerea valabilitatii certificatului de atestare se realizeaza prin mentionarea, pe verso, în rubricile special destinate.

(2) Pentru efectuarea mentiunilor, titularul se prezinta cu certificatul de atestare la Secretariatul tehnic, dupa afisarea Listei auditorilor interni si persoanelor fizice carora li s-a acordat viza de mentinere a valabilitatii certificatului pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.

 

SECTIUNEA a 4-a
Suspendarea exercitarii drepturilor conferite de certificatul de atestare

 

ART. 31

(1) Exercitarea drepturilor conferite de certificatul de atestare de catre auditorii interni se poate suspenda, la cererea expresa a acestora, prin decizie a Comisiei de atestare, pe perioada suspendarii, în conditiile legii, a raportului de munca/serviciu al titularului certificatului.

(2) Exercitarea drepturilor conferite de certificatul de atestare de catre persoanele fizice care nu sunt auditori interni se poate suspenda, la cererea expresa a acestora, prin decizie a Comisiei de atestare, pentru motive întemeiate, pe perioada solicitata de titularul certificatului.

(3) Încetarea suspendarii exercitarii drepturilor conferite de certificatul de atestare de catre auditorii interni si de catre persoanele fizice care nu au aceasta calitate se face la cererea acestora, prin decizie a Comisiei de atestare.

(4) Suspendarea exercitarii drepturilor conferite de certificatul de atestare, respectiv încetarea suspendarii produc efecte de la data emiterii deciziilor Comisiei de atestare prevazute la alin. (1) - (3).

(5) Decizia Comisiei de atestare privind suspendarea exercitarii drepturilor conferite de certificatul de atestare, respectiv decizia de încetare a acestei suspendari se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.

 

SECTIUNEA a 5-a
Pierderea valabilitatii certificatului de atestare

 

ART. 32

(1) Certificatul de atestare îsi pierde valabilitatea la expirarea perioadei de 5 ani, daca nu are prevazuta mentinerea acesteia.

(2) În aprecierea îndeplinirii cerintelor prevazute la art. 20 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare, se are în vedere perioada de dinainte de data emiterii deciziei Comisiei de atestare privind suspendarea exercitarii drepturilor conferite de certificatul de atestare, prevazuta la art. 31 alin. (1) si (2), si de dupa data emiterii deciziei Comisiei de atestare de încetare a acestei suspendari, prevazuta la art. 31 alin. (3).

ART. 33

(1) Pierderea valabilitatii certificatului de atestare are loc în mod automat, la expirarea perioadei de 5 ani, daca nu s-a mai solicitat mentinerea valabilitatii.

(2) Lista auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice al caror certificat de atestare si-a pierdut valabilitatea se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.

ART. 34

Pierderea valabilitatii certificatului de atestare conduce la radierea din Registrul de evidenta a auditorului intern din sectorul public sau a persoanei fizice atestate.

ART. 35

În cazul pierderii certificatului de atestare, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat, dupa îndeplinirea procedurilor privind declararea pierderii, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Organizarea si desfasurarea procesului de pregatire profesionala

 

ART. 36

(1) Auditorii interni din sectorul public si persoanele fizice atestate au obligatia sa îsi îmbunatateasca cunostintele, abilitatile si valorile printr-o formare profesionala continua.

(2) Pregatirea profesionala continua este un drept si o obligatie a auditorilor interni din sectorul public/persoanelor fizice atestate.

(3) Pregatirea profesionala continua se realizeaza pe baza unui plan anual de pregatire profesionala continua, elaborat de seful Compartimentului de audit public intern, prin alocarea unui fond de timp de minimum 15 zile pentru fiecare auditor intern sau persoana fizica atestata.

(4) Seful Compartimentului de audit public intern, precum si conducerea entitatii publice au responsabilitatea de a asigura conditiile necesare pentru realizarea formarii profesionale continue a auditorilor interni din sectorul public, atât în vederea atestarii, cât si în vederea prelungirii valabilitatii atestarii.

(5) În cazul persoanelor fizice atestate formarea profesionala continua este în responsabilitatea exclusiva a acestora.

ART. 37

(1) Competentele necesar a fi detinute de auditori interni din sectorul public si de persoanele fizice atestate sunt definite în Cadrul de competente.

(2) În baza cerintelor Cadrului de competente, Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern propune teme de instruire a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice atestate.

(3) Temele stabilite de Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern si cuprinse în Programul de formare profesionala se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

ART. 38

Litigiile aparute în legatura cu eliberarea sau mentinerea certificatului de atestare sunt solutionate pe cale amiabila, iar în cazul în care nu se ajunge la întelegere, acestea se solutioneaza de catre instantele de judecata competente potrivit legii.

ART. 39

În cazul în care datele referitoare la un auditor intern din sectorul public sau persoana fizica atestata, stipulate în Registrul de evidenta, s-au modificat, acesta/aceasta este obligat(a) sa informeze Ministerul Finantelor Publice - Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern si sa prezinte, în termen de 30 de zile de la data intervenirii modificarii, documentele justificative, pentru actualizarea informatiilor din registru.

ART. 40

(1) În situatia în care cererea de obtinere a certificatului de atestare sau de prelungire a valabilitatii acestuia este formulata de unul din membrii Comisiei de atestare, aceasta este analizata, evaluata si solutionata de catre aceeasi Comisie cu respectarea tuturor cerintelor prevazute de aceste norme. Din Comisie nu poate face parte cel care a formulat cererea, acesta fiind înlocuit de membrul supleant.

(2) Persoana, membru al Comisiei de atestare, care a formulat cererea de obtinere a certificatului de atestare sau de prelungire a valabilitatii acestuia nu face parte din componenta Comisiei de atestare la întreaga sedinta în care este analizata si evaluata cererea sa.

(3) Membrul Comisiei de atestare are obligatia sa se abtina si în situatia în care se solutioneaza cererea de obtinere sau prelungire a certificatului de atestare formulata de sot, ruda ori afin pâna la gradul IV inclusiv.

(4) Persoanele care se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (3) au obligatia de a informa de îndata, în scris, presedintele Comisiei de atestare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf