Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1250 din 12 decembrie 2012

Pentru aprobarea Acordului de cooperare stiintifica si tehnologica dintre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din Romania si Ministerul Stiintei, Tehnologiei si Inovarii din Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 10 iunie 2011

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba Acordul de cooperare stiintifica si tehnologica dintre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din România si Ministerul Stiintei, Tehnologiei si Inovarii din Republica Argentina, semnat la Bucuresti la 10 iunie 2011.

 

ART. 2

 

Cheltuielile privind punerea în aplicare a acordului prevazut la art. 1 se asigura din bugetul aprobat anual al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului la capitolul "Cercetare fundamentala si cercetare-dezvoltare".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu

 

 

ACORD

de cooperare stiintifica si tehnologica, între Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din România si Ministerul Stiintei, Tehnologiei si Inovarii din Republica Argentina

 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din România si Ministerul Stiintei, Tehnologiei si Inovarii din Republica Argentina (denumite în continuare parti),

recunoscând importanta stiintei si tehnologiei în dezvoltarea economiilor lor nationale,

dorind sa întareasca si sa dezvolte cooperarea în domeniile stiintei si tehnologiei, pe baza egalitatii si a avantajului reciproc,

au convenit cele ce urmeaza:

 

ART. 1

 

Partile vor sprijini si vor dezvolta cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei între cele doua state, pe baza egalitatii si avantajului reciproc, conform prevederilor prezentului acord si a legislatiei si reglementarilor existente în fiecare stat.

 

ART. 2

 

Cooperarea va avea, în principal, urmatoarele forme:

a. participarea în comun la programele-cadru ale Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologica si demonstratii, la alte programe europene si regionale, precum si deschiderea reciproca a programelor nationale;

b. cercetare în comun pe baza proiectelor specifice în domenii ale stiintei si tehnologiei convenite de comun acord;

c. schimb de oameni de stiinta si specialisti;

d. schimb de informatii stiintifice si tehnologice si documentatie;

e. organizare si participare la conferinte stiintifice, întruniri, simpozioane, cursuri, seminare, expozitii etc.;

f. utilizarea în comun a facilitatilor de cercetare si dezvoltare si a echipamentului stiintific, inclusiv accesul comun la echipament unic, pe baza reciprocitatii si în conformitate cu legislatia interna din cele doua state;

g. contacte directe si schimb de tehnologii inovatoare între colective academice, centre de cercetare, institute si alte organizatii stiintifice din Republica Argentina si România;

h. examinarea posibilitatilor de creare de societati mixte, centre de excelenta si alte organizatii în domenii prioritare de dezvoltare stiintifica si tehnologica;

i. alte forme de cooperare stiintifica si tehnologica, care ar putea aparea în procesul punerii în aplicare a prezentului acord si care pot fi convenite.

 

ART. 3

 

1. În scopul aplicarii prevederilor prezentului acord, se înfiinteaza o comisie mixta de cooperare stiintifica si tehnologica (denumita în continuare comisie mixta).

2. Sarcinile comisiei mixte vor fi urmatoarele:

a. negocierea domeniilor si formelor de cooperare;

b. crearea conditiilor favorabile pentru punerea în aplicare a prezentului acord;

c. facilitarea realizarii programelor si proiectelor comune;

d. schimbul de opinii privind perspectivele comune ale cooperarii bilaterale în domeniul stiintei si tehnologiei, precum si examinarea de noi propuneri pentru dezvoltarea cooperarii.

3. Comisia mixta se va întruni la fiecare 2 ani, alternativ, în Republica Argentina si România, si va încheia protocoale ce vor contine concluziile si propunerile acestor întâlniri comune. În plus, se poate întruni oricând, daca comisia mixta considera necesar.

4. Comisia mixta va include un numar egal de reprezentanti pentru fiecare parte si poate sa-si stabileasca propriile sale reguli de procedura.

 

ART. 4

 

1. Cheltuielile privind schimbul de experti, oameni de stiinta si de alti specialisti, ce rezulta din aplicarea prezentului acord, vor fi acoperite dupa cum urmeaza:

a. Partea care trimite va suporta cheltuielile de deplasare între localitatile institutiilor care desfasoara proiectele aprobate si cheltuielile de asigurare de sanatate.

b. Partea care primeste va suporta cheltuielile pentru cazare si masa în conformitate cu reglementarile în vigoare în fiecare stat. Colectivul de cercetare din tara gazda va acoperi cheltuielile de transport intern efectuat de catre colectivul de cercetare invitat, pentru vizitarea diferitelor laboratoare din tara gazda care pot contribui într-o maniera esentiala la proiectul comun.

2. Partenerii de cooperare pot identifica si alte surse de finantare ale categoriilor de cheltuieli prevazute la pct. 1.

 

ART. 5

 

1. Drepturile de proprietate, protectia si exploatarea rezultatelor activitatilor de cooperare în cadrul prezentului acord vor fi stabilite prin întelegeri ulterioare încheiate între entitatile implicate, cu respectarea acordurilor internationale în domeniul proprietatii intelectuale la care România si Republica Argentina sunt parti.

2. Rezultatele stiintifice si tehnologice obtinute din activitatile de cooperare în cadrul prezentului acord, care nu sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuala, vor fi detinute de parti si/sau de institutiile de cooperare, în conformitate cu legislatia nationala. Aceste informatii nu pot fi puse la dispozitia unei terte parti, decât daca nu s-a convenit altfel în scris de catre parti si/sau de institutiile ce coopereaza si daca acest lucru este cerut de respectiva legislatie nationala a partilor.

3. Fiecare partener de cooperare poate sa invite specialisti din terte state, cu consimtamântul celuilalt partener de cooperare, pentru a participa la proiectele si programele care se desfasoara în cadrul prezentului acord. Cheltuielile unei astfel de participari vor fi în mod normal suportate de catre terta parte, numai daca partenerii de cooperare nu au convenit altfel în scris.

4. Partile vor asista si sprijini participarea la cooperarea în cadrul programelor si proiectelor stiintifice si tehnologice internationale, inclusiv prin schimb de experienta internationala în cadrul proiectelor individuale.

 

ART. 6

 

Orice diferend legat de punerea în aplicare a prezentului acord va fi solutionat de comisia mixta, prin consultari comune.

 

ART. 7

 

În ceea ce priveste activitatile comune de cooperare în cadrul prezentului acord, fiecare parte va lua, în conformitate cu legile si reglementarile statului sau, toate masurile necesare în vederea asigurarii celor mai bune conditii posibile pentru punerea lor în aplicare.

Prevederile prezentului acord nu vor afecta obligatiile internationale asumate de parti.

 

ART. 8

 

Prezentul acord va ramâne în vigoare pe o perioada de 5 ani si va fi reînnoit, în mod automat, pentru noi perioade succesive de 5 ani, în cazul în care acesta nu va fi denuntat de catre una dintre parti, prin notificare scrisa cu 6 luni înainte de data încetarii valabilitatii.

Încetarea valabilitatii prezentului acord nu va afecta punerea în aplicare a proiectelor si programelor comune ce se desfasoara în cadrul prezentului acord si realizarea lor va continua în conformitate cu prevederile convenite între parti.

 

ART. 9

 

Prezentul acord va intra în vigoare la 90 de zile de la data primirii ultimei notificari prin care partile îsi comunica faptul ca au fost îndeplinite toate procedurile interne necesare ca prezentul acord sa intre în vigoare.

 

Semnat la Bucuresti la 10 iunie 2011, în doua exemplare originale, fiecare în limbile româna, spaniola si engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare ale prezentului acord, va prevala textul în limba engleza.

 

Pentru Ministerul Educatiei, Cercetarii,

Tineretului si Sportului din România,

Dragos Mihael Ciuparu,

presedintele Autoritatii Nationale pentru

Cercetare Stiintifica

 

Pentru Ministerul Stiintei, Tehnologiei si Inovarii

din Republica Argentina,

Lino Baranao,

ministrul stiintei, tehnologiei si inovarii

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf