Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1242 din 12 decembrie 2012

Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 78/2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 78/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 martie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Prevederile alin. (2) lit. a) si b), precum si oricare alte informatii considerate utile pentru stabilirea numarului de locuri se iau în calcul astfel încât numarul acestora sa fie corelat cu rezultatele analizei nevoilor institutionale prevazute de art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 3 din ordonanta de urgenta."

2. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) numarul de functii publice specifice de manager public;".

3. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Postul de manager public se considera a avea gradul profesional acordat, conform legii, managerului public care îl ocupa. În cazul în care gradul profesional al managerului public nu corespunde cu cel al postului pe care urmeaza a fi numit sau transferat, acesta se transforma potrivit prevederilor legale si cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate."

4. La articolul 30, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Bursa prevazuta la alin. (1) reprezinta unica forma de indemnizatie pentru activitatea desfasurata în calitate de participant la cursurile de formare sau de stagiar în cadrul institutiilor ori autoritatilor publice la care managerii publici sunt repartizati dupa absolvirea programelor de formare."

5. Dupa articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 45^1

(1) Pâna la plasarea pe o functie de manager public, absolventii programelor de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) - c) din ordonanta de urgenta efectueaza o perioada de stagiu de 6 luni în cadrul institutiilor si autoritatilor publice.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada de stagiu va fi mai mica de 6 luni în cazurile în care intervine una din urmatoarele situatii: plasarea absolventilor în conformitate cu prevederile art. 45, respectiv denuntarea angajamentului, semnat în conformitate cu prevederile art. 46. În ambele cazuri perioada de stagiu înceteaza la data emiterii actului administrativ de numire în functia publica specifica de manager public sau la data înregistrarii cererii scrise adresate ministrului administratiei si internelor, dupa caz.

(3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici stabileste locul de stagiu."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
Ministrul delegat pentru administratie,
Radu Stroe
 
Ministrul muncii, familiei si
protectiei sociale,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf