Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1236 din 12 decembrie 2012

Privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Prezenta hotarâre stabileste cadrul institutional, precum si masurile necesare în vederea aplicarii directe a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, denumit în continuare Regulament.

(2) În cuprinsul prezentei hotarâri sunt aplicabile definitiile termenilor si expresiilor prevazute de art. 2 din Regulament.

 

ART. 2

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului se desemneaza ca autoritate de notificare, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Regulament.

 

ART. 3

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, autoritate de stat în domeniul constructiilor, asigura cadrul legislativ si procedural necesar aplicarii Regulamentului, având urmatoarele atributii:

a) coordonarea aplicarii prevederilor Regulamentului, în calitate de autoritate competenta;

b) asigurarea organizarii si functionarii, în cadrul structurii proprii, a punctului de informare despre produse pentru constructii, potrivit prevederilor art. 10 din Regulament;

c) evaluarea, desemnarea si monitorizarea organismelor de evaluare tehnica europeana a produselor pentru constructii, cu exceptia organismelor prevazute la art. 5 lit. b), potrivit prevederilor art. 29 din Regulament;

d) desemnarea organismelor în vederea notificarii pentru a fi autorizate sa îndeplineasca, în calitate de terte parti, sarcini apartinând procesului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii, denumite în continuare organisme de evaluare si verificare a constantei performantei, cu exceptia organismelor prevazute la art. 5 lit. a), precum si supravegherea acestor organisme ulterior autorizarii lor;

e) informarea Comisiei Europene cu privire la procedurile nationale pentru evaluarea si notificarea organismelor care trebuie autorizate sa efectueze, în calitate de terte parti, sarcini apartinând procesului de evaluare si verificare a constantei performantelor, pentru monitorizarea organismelor notificate, precum si asupra modificarilor aduse acestora, potrivit art. 42 din Regulament;

f) participarea ca membru, prin reprezentanti desemnati din cadrul personalului propriu, în Comitetul permanent pentru constructii prevazut de art. 64 alin. (1) din Regulament.

 

ART. 4

 

În scopul exercitarii atributiilor prevazute la art. 2 si 3, în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului se organizeaza si functioneaza o structura corespunzatoare.

 

ART. 5

 

Ministerul Administratiei si Internelor este autoritatea responsabila cu:

a) desemnarea organismelor în vederea notificarii pentru a fi autorizate sa efectueze, în calitate de terte parti, sarcini apartinând procesului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii din categoria echipamentelor fixe de lupta împotriva incendiului, precum si încercari pentru evaluarea comportarii la foc/rezistentei la foc/performantei la foc exterior a produselor pentru constructii, precum si supravegherea acestor organisme ulterior autorizarii lor;

b) evaluarea, desemnarea si monitorizarea organismelor de evaluare tehnica europeana a produselor pentru constructii din categoria echipamentelor fixe de lupta împotriva incendiului, potrivit prevederilor art. 29 din Regulament.

 

ART. 6

 

(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si Ministerul Administratiei si Internelor constituie comisii pentru evaluarea solicitarilor de desemnare în vederea notificarii organismelor de evaluare si verificare a constantei performantei si pentru evaluarea în vederea desemnarii organismelor de evaluare tehnica europeana a produselor pentru constructii, precum si pentru evaluarea cu privire la restrictionarea, suspendarea ori retragerea desemnarii si notificarii acestora, denumite comisii de evaluare a organismelor de evaluare si verificare a constantei performantei si a organismelor de evaluare tehnica europeana a produselor pentru constructii.

(2) Componenta comisiilor prevazute la alin. (1), precum si regulamentele de organizare si functionare ale acestora se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii competente.

 

ART. 7

 

(1) Aprobarea desemnarii în vederea notificarii a fiecarui organism de evaluare si verificare a constantei performantei si a fiecarui organism de evaluare tehnica europeana, precum si, dupa caz, restrictionarea, suspendarea ori retragerea desemnarii si notificarii unui astfel de organism se realizeaza prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului ori al ministrului delegat pentru administratie, dupa caz, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor înstiinteaza autoritatea de notificare cu privire la ordinele emise de catre acesta potrivit alin. (1), în termen de 3 zile de la data semnarii lor.

(3) Autoritatea de notificare informeaza Comisia Europeana si celelalte state membre cu privire la obiectul ordinelor prevazute la alin. (1), utilizând instrumentul de notificare electronica elaborat si gestionat de Comisie sau, dupa caz, în scris, în cel mult 5 zile de la data publicarii ordinelor respective în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 8

 

Evaluarea în vederea desemnarii organismelor de evaluare si verificare a constantei performantei si monitorizarea acestora ulterior notificarii lor se efectueaza de catre organismul national de acreditare, în sensul si în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din Regulament.

 

ART. 9

 

Se desemneaza urmatoarele institutii publice ca autoritati de supraveghere a pietei responsabile de controlul respectarii de catre operatorii economici a obligatiilor stabilite de Regulament, precum si de aplicarea prevederilor cap. VIII al acestuia:

a) Inspectoratul de Stat în Constructii, pentru toate produsele pentru constructii, cu exceptia echipamentelor fixe de lupta împotriva incendiilor - echipamente fixe pentru alarma/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului si fumului si pentru protectie la explozii;

b) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, pentru produsele pentru constructii din categoria echipamentelor fixe de lupta împotriva incendiilor - echipamente fixe pentru alarma/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului si fumului si pentru protectie la explozii.

 

ART. 10

 

Declaratiile de performanta, instructiunile si informatiile de siguranta ce însotesc produsele pentru constructii puse la dispozitie pe piata se furnizeaza redactate în limba româna.

 

ART. 11

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în colaborare cu asociatiile profesionale si patronale de profil, va initia si va coordona, în perioada 2013 - 2014, actiuni de informare a operatorilor economici din sectorul constructiilor cu privire la prevederile Regulamentului referitoare la responsabilitatile acestora, aplicarea marcajului CE pe produsele pentru constructii, cerintele fundamentale aplicabile constructiilor si sistemele de evaluare si de verificare a constantei performantei.

 

ART. 12

 

Pentru asigurarea punerii în aplicare a prezentei hotarâri, precum si a Regulamentului, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului elaboreaza instructiuni, proceduri si metodologii care se aproba prin ordin al ministrului si care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 13

 

Prezenta hotarâre intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul dezvoltarii regionale
si turismului,
Eduard Hellvig
 
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
Ministrul delegat pentru administratie,
Radu Stroe
 
Ministrul economiei, comertului si
mediului de afaceri,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf