Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1230 din 12 decembrie 2012

Privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului

În scopul aplicarii în România a prevederilor art. 72 si 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, se impune adoptarea prezentului act normativ pentru asigurarea compatibilitatii legislatiei nationale cu acquis-ul Uniunii Europene de stabilire a cadrului institutional si de aplicare a sanctiunilor în cazul nerespectarii prevederilor Regulamentului.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Prezenta hotarâre stabileste cadrul institutional pentru aplicarea directa a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 309 din 24 noiembrie 2009, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, si reglementeaza sanctiunile aplicate în cazul nerespectarii prevederilor acestuia.

 

ART. 2

 

(1) Se desemneaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala Fitosanitara, ca autoritate nationala coordonatoare pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009, potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009.

(2) Se desemneaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului si Padurilor, Ministerul Sanatatii, Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor ca autoritati competente pentru implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009.

 

ART. 3

 

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

b) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata româneasca a produselor de protectie a plantelor autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene, sub rezerva obtinerii unor permise de comert paralel;

c) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata româneasca a produselor de protectie a plantelor autorizate în baza permisului de comert paralel, în afara domeniului de utilizare prevazut în autorizatia produsului de referinta;

d) nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata a semintelor tratate fara includerea pe eticheta a denumirii comerciale a produsului de protectie a plantelor ce a fost utilizat la tratamentul semintelor, a denumirii substantelor active din compozitia produsului, a frazelor standard privind riscurile si masurile de precautie prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase, precum si a masurilor de reducere a riscului mentionate în autorizatia respectivului produs;

e) nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 de catre detinatorii certificatelor de omologare ale produselor de protectie a plantelor privind notificarea informatiilor, care sugereaza ca produsul de protectie a plantelor nu mai satisface cerintele prevazute la art. 27 si 29, respectiv, criteriile prevazute la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009;

f) nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind efectuarea de experimente sau teste în cadrul activitatilor de cercetare si dezvoltare care implica eliberarea în mediu a unui produs de protectie a plantelor neautorizat, sub rezerva obtinerii unui permis în scop experimental;

g) nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 de catre detinatorii certificatelor de omologare ale produselor de protectie a plantelor privind raportarea anuala catre autoritatea nationala coordonatoare, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, privind nerealizarea eficientei scontate, dezvoltarea rezistentei, orice alte efecte neprevazute asupra plantelor, produselor vegetale sau mediului;

h) nerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori si exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei, pe o perioada de cel putin 5 ani, a produselor de protectie a plantelor pe care le produc, le importa, le exporta, le stocheaza sau le introduc pe piata;

i) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

j) nerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori si exportatori a prevederilor art. 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind ambalarea si prezentarea produselor de protectie a plantelor si adjuvantilor;

k) nerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori si exportatori a prevederilor art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind etichetarea produselor de protectie a plantelor;

l) nerespectarea de catre producatori, furnizori, distribuitori, importatori si exportatori a prevederilor art. 66 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind publicitatea pentru produsele de protectie a plantelor.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. d) - l) se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, iar cele prevazute la alin. (1) lit. a) - c), cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), agentul constatator facând mentiunea despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de catre:

a) personalul specializat al Politiei Fitosanitare împuternicit sa efectueze controale potrivit legislatiei în vigoare pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) - i) si l);

b) persoane nominalizate de Garda Nationala de Mediu în conformitate cu responsabilitatile de control în vigoare pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. j) si k).

 

ART. 4

 

Contraventiilor prevazute la art. 3 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

Prezenta hotarâre intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Daniel Constantin
 
Ministrul sanatatii,
Raed Arafat
 
Ministrul mediului si padurilor,
Rovana Plumb
 
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf