Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1202 din 4 decembrie 2012

Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operarii unei statii de monitorizare seismica in Romania, semnat la Bucuresti la 23 februarie 2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operarii unei statii de monitorizare seismica în România, semnat la Bucuresti la 23 februarie 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ceamba,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu

 

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operarii unei statii de monitorizare seismica în România

 

Guvernul României (România) si Guvernul Statelor Unite ale Americii (Statele Unite), denumite în continuare parti contractante,

amintind de Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii si Guvernul României referitor la înfiintarea si operarea unei statii de monitorizare seismica în România, semnat la Baza Patrick a Fortelor Aeriene la 28 septembrie 2000,

recunoscând aplicarea: Acordului dintre partile la Tratatul Atlanticului de Nord privind statutul fortelor lor, încheiat la Londra la 19 iunie 1951 (denumit în continuare NATO SOFA), intrat în vigoare pentru România la 4 decembrie 2004; Acordului dintre Statele Unite ale Americii si România referitor la Statutul fortelor Statelor Unite în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 (denumit în continuare SOFA Suplimentar), si Acordului dintre Statele Unite ale Americii si România referitor la activitatile fortelor Statelor Unite situate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005 (denumit în continuare Acord de cooperare consolidata), pentru fortele Statelor Unite si activitatile lor atunci când se afla pe teritoriul României,

dorind sa întreprinda împreuna proiecte legate de operarea în continuare si de întretinerea statiei seismice instalate în temeiul acordului mentionat anterior,

au convenit dupa cum urmeaza:

 

ART. I

Scop

 

Partile contractante vor exploata si vor întretine statia de monitorizare seismica situata în Bucovina, România, în conformitate cu prevederile prezentului acord.

 

ART. II

Agentii executivi

 

Fiecare parte contractanta va desemna un agent executiv care va actiona ca institutie de cooperare pentru aplicarea prezentului acord. Pentru Statele Unite, agentul executiv va fi Centrul pentru Aplicatii Tehnice al Fortelor Aeriene din cadrul Departamentului de Aparare al Statelor Unite, denumit în continuare AFTAC. Pentru România, agentul executiv va fi Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, denumit în continuare INCDFP.

 

ART. III

Punerea în aplicare prin agentii executivi

 

1. Partile contractante vor coopera prin agentii lor executivi pentru aplicarea prezentului acord. Agentii executivi vor înfiinta o comisie stiintifica mixta pentru realizarea acestui obiectiv. Dupa cum au convenit de comun acord agentii executivi, Comisia stiintifica mixta va realiza urmatoarele:

a) va pregati si va recomanda agentilor executivi masurile necesare pentru îndeplinirea si aplicarea prevederilor tehnice si a conditiilor prezentului acord;

b) va recomanda agentilor executivi orice modificari necesare la locul de amplasare al statiei;

c) va examina si va recomanda agentilor executivi proceduri de exploatare si întretinere a statiei si modificari ulterioare referitoare la acestea;

d) periodic va analiza problemele tehnice ce pot aparea în exploatarea statiei;

e) va elabora si va recomanda agentilor executivi solutii pentru a asigura folosirea în comun, în mod continuu, a datelor obtinute din exploatarea statiei.

2. Agentii executivi îsi vor asuma responsabilitatea pentru activitatea Comisiei stiintifice mixte, precum si pentru supravegherea acesteia si pot face modificari în orice moment în componenta, responsabilitatile si procedurile ei, dupa cum s-a convenit de comun acord.

 

ART. IV

Responsabilitati specifice ale AFTAC

 

Pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, AFTAC va realiza urmatoarele:

1. împreuna cu INCDFP, va realiza studii tehnice de amplasament, în functie de necesitati, în sprijinul statiei;

2. va furniza asistenta tehnica necesara pentru a se asigura ca statia va continua sa îndeplineasca standardele de performanta în functionare, inclusiv în ceea ce priveste mijloacele de comunicatii;

3. va furniza aparatura, programele de calcul si finantarea, conform întelegerilor, pentru exploatarea si întretinerea statiei;

4. va asigura, atunci când este necesar, înlocuirea echipamentului tehnic furnizat de AFTAC;

5. va realiza si va finanta transmisia datelor de la Centrul National de Date din România catre AFTAC, în sprijinul cerintelor sale nationale;

6. va asigura echipamentele de rezerva si întretinerea tehnica curenta a statiei si va acorda asistenta pentru reparatii capitale ale echipamentului tehnic furnizat de AFTAC;

7. în masura în care se apreciaza ca acest lucru este necesar pentru satisfacerea cerintelor SUA, AFTAC va asigura instruirea personalului INCDFP pentru exploatarea si întretinerea întregului echipament al SUA;

8. îsi rezerva dreptul de proprietate asupra întregului echipament furnizat, inclusiv dreptul de a scoate acest echipament din România atunci când acesta nu mai este necesar pentru scopurile prezentului acord sau la încetarea acestuia.

 

ART. V

Responsabilitati specifice ale INCDFP

 

În scopul aplicarii prezentului acord, INCDFP va îndeplini urmatoarele:

1. va pune la dispozitie bunurile imobile necesare si cladirile pentru statia de monitorizare;

2. va pune la dispozitie echipamentul si utilitatile necesare pentru instalarea, exploatarea si întretinerea statiei, conform celor convenite;

3. va exploata si va întretine statia în conformitate cu prevederile prezentului acord si cu alte proceduri si întelegeri convenite de comun acord;

4. va asigura securitatea fizica a tuturor instalatiilor si a echipamentului asociat statiei;

5. va transmite toate datele înregistrate la statie direct de la Centrul National de Date din România la AFTAC;

6. va permite AFTAC sa ia masurile pe care le considera necesare pentru a inspecta, a repara sau a înlocui echipamentul pe care AFTAC l-a furnizat INCDFP, inclusiv accesul la echipamente cu scopul de a lua astfel de masuri;

7. atunci când este necesara instruirea personalului INCDFP de catre AFTAC, va asigura personal care sa aiba aptitudinile tehnice necesare. Daca personalul INCDFP nu are cunostinte tehnice de limba engleza, INCDFP va pune la dispozitie si un translator care sa asiste echipa de pregatire a AFTAC pe durata instructajului.

 

ART. VI

Transferuri catre terte parti

 

Fara acordul scris al Statelor Unite obtinut în prealabil, România nu va transfera niciun fel de material, cunostinte sau servicii obtinute în urma prezentului acord, nici acest titlu catre alte persoane sau organisme, cu exceptia functionarilor, angajatilor ori agentilor din România, si nu va permite folosirea unor asemenea materiale, cunostinte sau servicii pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate.

 

ART. VII

Disponibilitatea fondurilor

 

Activitatile partilor contractante desfasurate în baza prezentului acord depind de disponibilitatea fondurilor obtinute pentru aceste scopuri în conformitate cu legile si reglementarile în vigoare în statele lor. Fiecare agent executiv va notifica imediat celuilalt agent executiv daca fondurile disponibile nu sunt adecvate pentru a-si îndeplini obligatiile conform prezentului acord. În acest caz, agentii executivi se vor consulta imediat în vederea continuarii operatiunilor pe o baza modificata.

 

ART. VIII

Securitatea documentelor

 

Scopul, activitatea statiei si datele privind statia nu vor fi clasificate ca fiind secrete. Agentii executivi pot folosi datele înregistrate de statie fara restrictii. Statia poate fi vizitata numai cu aprobarea INCDFP, dupa consultarea agentilor executivi.

 

ART. IX

Proceduri de solutionare a litigiilor

 

Orice litigiu sau disputa legata de interpretarea, aplicarea sau executarea prezentului acord va fi rezolvata în conformitate cu SOFA Suplimentar si Acordul de cooperare consolidata, prin consultari între agentii executivi sau prin consultari între partile contractante, si nu va fi deferita unei terte parti sau unui tribunal international.

 

ART. X

Cerinte lingvistice

 

Toata documentatia furnizata de AFTAC catre INCDFP în sprijinirea prezentului acord va fi întocmita în limba engleza. Orice cerinta legata de traducere a acestei documentatii într-o alta limba va constitui responsabilitatea INCDFP.

 

ART. XI

Examinari

 

Prin cerere scrisa, prezentata cu 30 de zile înainte, reprezentantii Statelor Unite vor avea dreptul ca pe durata prezentului acord sa examineze modul de folosire a oricarui echipament, precum si pregatirea si alte servicii furnizate în baza prezentului acord, la locul de folosire a acestora.

 

ART. XII

Intrarea în vigoare, durata, amendarea, încetarea valabilitatii

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificari scrise prin care partile contractante se informeaza reciproc despre încheierea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare si va ramâne în vigoare pentru o perioada de 10 ani, dupa care acest acord se va prelungi automat pentru perioade de câte 10 ani, în afara cazului când oricare dintre parti se opune acestei prelungiri, în scris, catre cealalta Parte cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei initiale de 10 ani.

Oricare dintre partile contractante poate denunta prezentul acord, denuntarea intrând în vigoare dupa 6 luni de la data notificarii scrise referitoare la o asemenea intentie. Dupa notificarea în scris cu privire la rezilierea SOFA Suplimentar sau a Acordului de cooperare consolidata, partile se vor consulta. Daca nu se ajunge la un acord ulterior cu privire la acest acord, prezentul acord va înceta, de asemenea, la data la care acordul SOFA Suplimentar sau Acordul de cooperare consolidata înceteaza.

Acest acord poate fi modificat sau prelungit prin acordul scris al partilor. Chiar dupa încetarea valabilitatii acordului, obligatiile României, prevazute la art. VI (Transferuri catre terte parti), vor exista în continuare, pe o durata nedeterminata, daca nu s-a convenit altfel în scris de catre partile contractante.

 

Semnat la Bucuresti la 23 februarie 2012, în limbile engleza si româna. Versiunea în limba engleza a textului va fi considerata de ambele parti ca textul de referinta în caz de conflict între versiuni lingvistice diferite.

 

Pentru Guvernul României,
Dragos Mihael Ciuparu
 
Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,
Mark H. Gitenstein
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf