Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1194 din 4 decembrie 2012

Pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2012, privind amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economica, industriala si tehnico-stiintifica, semnat la Bucuresti la 16 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 3 iulie 2012, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economica, industriala si tehnico-stiintifica, semnat la Bucuresti la 16 noiembrie 2005, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 85/2006.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul economiei, comertului
si mediului de afaceri,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ceamba,
secretar de stat
 
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

 

 

PROTOCOL

între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economica, industriala si tehnico-stiintifica, semnat la Bucuresti la 16 noiembrie 2005

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare parti contractante,

în dorinta extinderii relatiilor stabilite între partile contractante în domeniile cooperarii economice si integrarii europene,

având în vedere statutul României de stat membru al Uniunii Europene si experienta acesteia în procesul de armonizare cu dreptul european, precum si dorinta Republicii Moldova de integrare europeana si importanta armonizarii legislatiei sale cu acquis-ul Uniunii Europene pentru atingerea acestui obiectiv,

salutând rezultatele cooperarii bilaterale în cadrul Comisiei interguvernamentale de colaborare economica si integrare europeana, înfiintata potrivit Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economica, industriala si tehnico-stiintifica, semnat la Bucuresti la 16 noiembrie 2005 (denumit în continuare Acordul),

luând în considerare necesitatea existentei unor mecanisme distincte de cooperare în domeniul economic si în domeniul integrarii europene,

au convenit sa încheie urmatorul protocol la Acord:

 

ART. I

 

Capitolul II "Comisia interguvernamentala româno-moldoveana de colaborare economica si integrare europeana" din Acord se modifica si va avea urmatorul continut:

 

"CAPITOLUL II

Comisia interguvernamentala România - Republica Moldova de colaborare economica si Comisia interguvernamentala România - Republica Moldova pentru integrare europeana

 

ART. 3

Partile contractante coopereaza în cadrul Comisiei interguvernamentale România - Republica Moldova de colaborare economica (denumita în continuare Comisia mixta de colaborare economica), precum si în cadrul Comisiei interguvernamentale România - Republica Moldova pentru integrare europeana (denumita în continuare Comisia mixta pentru integrare europeana) în scopul promovarii si evaluarii diverselor activitati cu caracter economic si de asistenta pentru pregatirea integrarii Republicii Moldova în Uniunea Europeana.

În îndeplinirea atributiilor lor, cele doua comisii mixte pot solicita asistenta si sprijinul functionarilor publici sau guvernamentali ai institutiilor partilor contractante, precum si sa stabileasca grupuri de lucru si comitete ad-hoc sau permanente, carora le pot delega responsabilitati specifice.

ART. 4

Comisiile mixte îsi vor desfasura lucrarile anual sau ori de câte ori este nevoie, la cererea uneia dintre partile contractante, alternativ în fiecare stat.

ART. 5

Pentru a facilita implementarea si îndeplinirea obiectivelor în domeniul cooperarii economice ale prezentului acord, Comisia mixta de colaborare economica va avea, printre altele, urmatoarele atributii:

- examinarea evolutiei si perspectivelor relatiilor economice bilaterale;

- încurajarea cooperarii în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor dintre operatorii economici ai partilor contractante, în principal prin identificarea proiectelor specifice si a domeniilor de cooperare de interes reciproc;

- informarea propriilor comunitati de afaceri cu privire la oportunitatile de investitii, cadrul legal în vigoare etc.;

- promovarea si dezvoltarea cooperarii economice, industriale si tehnico-stiintifice în domeniul public si privat, inclusiv a transferului de tehnologie, cu respectarea regulilor asumate prin angajamentele internationale, inclusiv privind dreptul de proprietate intelectuala, precum si în concordanta cu prioritatile politicii economice si de dezvoltare a partilor contractante;

- actioneaza ca organ consultativ pentru partile contractante în problematica aferenta colaborarii economice, industriale, respectiv tehnico-stiintifice, si încurajeaza partile contractante în adoptarea masurilor care conduc la îmbunatatirea relatiilor economice bilaterale, asa cum sunt ele definite în prezentul acord;

- schimbul de experienta privind aplicarea standardelor si recomandarilor europene în domeniul economic, comercial si cel al finantelor publice în procesul de consolidare a sectorului economic din Republica Moldova;

- evaluarea periodica a gradului de implementare a prezentului acord.

ART. 5BIS

În vederea identificarii si facilitarii relatiilor de afaceri, precum si a unor noi forme de cooperare economica, industriala si tehnico-stiintifica, Comisia mixta de colaborare economica:

- ofera asistenta în vederea deschiderii si functionarii de reprezentante economice, sucursale sau filiale, camere de comert si alte entitati economice, în conformitate cu legislatia partilor contractante;

- promoveaza si acorda asistenta misiunilor economice si de investitii, organizarii de târguri, expozitii, seminare, simpozioane, precum si alte activitati similare;

- acorda asistenta bancilor si institutiilor financiare ale partilor contractante în vederea stabilirii de contacte si pentru îmbunatatirea cooperarii bilaterale, încurajeaza participarea întreprinderilor mici si mijlocii la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, încurajeaza activitatile de investitii, crearea de întreprinderi mixte si sucursale;

- faciliteaza organizarea vizitelor reciproce ale grupurilor de functionari publici specialisti pe domenii, în vederea familiarizarii si schimbului de experienta.

ART. 6

Pentru a facilita implementarea si îndeplinirea obiectivelor în domeniul integrarii europene, Comisia mixta pentru integrare europeana va avea, printre altele, urmatoarele atributii:

- identificarea domeniilor de colaborare si asistenta pe linia integrarii europene;

- consolidarea dialogului în domeniul politicii externe, în spiritul Politicii externe si de securitate comune a Uniunii Europene;

- schimb de experienta în procesul de reformare si instruire a functionarilor publici în domeniul integrarii europene, precum si în ceea ce priveste activitatea de informare si comunicare;

- oferirea de asistenta directionata spre întarirea capacitatii administrative si institutionale a Republicii Moldova, inclusiv prin vizite de studiu si stagii în institutiile României, de catre experti în probleme legate de integrare si afaceri europene;

- explorarea modalitatilor, inclusiv în parteneriat cu alte state membre ale Uniunii Europene, de detasare a unor consilieri în afaceri europene care sa activeze în ministerele de resort din Republica Moldova, în baza proiectelor bilaterale de twinning si a programelor Uniunii Europene, precum si de participare a expertilor din Republica Moldova la stagii în cadrul ministerelor de resort din România;

- colaborarea în vederea perfectionarii mecanismului de atragere a fondurilor Uniunii Europene destinate proiectelor de cooperare transfrontaliera si celor dezvoltate în cadrul euroregiunilor la care participa unitati administrative de pe teritoriul statelor celor doua parti contractante;

- cooperarea si schimbul de experienta în ceea ce priveste participarea Republicii Moldova la programele Uniunii Europene;

- intensificarea colaborarii în domeniul justitiei si afacerilor interne, cu o atentie speciala acordata implementarii reformelor necesare pentru obtinerea liberei circulatii în Uniunea Europeana a cetatenilor din Republica Moldova."

 

ART. II

 

Capitolul III "Consultari" din Acord se modifica si va avea urmatorul continut:

"ART. 7

În vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor divergente, partile contractante vor solicita, în scris, organizarea, în cadrul Comisiei mixte de colaborare economica, respectiv, dupa caz, în cadrul Comisiei mixte pentru integrare europeana a unei reuniuni de consultari.

Reuniunea de consultari va avea loc în maximum 30 de zile de la data primirii solicitarii scrise."

 

ART. III

 

Prezentul protocol face parte integranta din Acord si va fi supus procedurilor constitutionale cerute de legile nationale ale partilor contractante.

 

ART. IV

 

Prezentul protocol intra în vigoare la data primirii ultimei notificari, pe canale diplomatice, prin care partile contractante se informeaza despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrarii lui în vigoare.

Prezentul protocol va fi în vigoare pe perioada valabilitatii Acordului.

 

Semnat la Bucuresti la 3 iulie 2012, în doua exemplare originale.

 

Pentru Guvernul României,
Andrei Marga,
ministrul afacerilor externe
 
Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Iurie Leanca,
ministrul afacerilor externe si integrarii europene
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf