Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1158 din 27 noiembrie 2012

Pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si Serviciul Graniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperarii la nivel central si teritorial, semnat la Iasi la 29 noiembrie 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Protocolul dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si Serviciul Graniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperarii la nivel central si teritorial, semnat la Iasi la 29 noiembrie 2011.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Mircea Dusa
 
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu

 

 

PROTOCOL

între Ministerul Administratiei si Internelor din România prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si Serviciul Graniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperarii la nivel central si teritorial

 

Ministerul Administratiei si Internelor prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si Serviciul Graniceri al Republicii Moldova, denumite în continuare parti,

având în vedere prevederile Acordului între Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalitatii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999, denumit în continuare acord,

tinând cont de principiile Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981,

în scopul prevenirii si combaterii criminalitatii transfrontaliere, asigurarii climatului de siguranta si ordinii publice în zona de frontiera,

urmarind sa dezvolte relatiile de cooperare în vederea perfectionarii supravegherii si controlului la trecerea frontierei de stat dintre România si Republica Moldova, precum si pentru stabilirea celor mai bune forme ale activitatilor comune în diverse domenii de activitate,

dorind sa intensifice cooperarea în domeniul afacerilor europene si gestionarii integrate a frontierei,

au convenit urmatoarele:

 

I. DISPOZITII GENERALE

 

ART. 1

Partile, tinând cont de aspiratiile reciproce si în conformitate cu acordurile internationale si legislatia în vigoare a statelor lor, realizeaza cooperarea în urmatoarele directii principale:

1. perfectionarea controlului la frontiera comuna (controlul la trecerea frontierei si supravegherea frontierei);

2. coordonarea eforturilor în prevenirea si combaterea criminalitatii transfrontaliere, în particular a migratiei ilegale, falsificarii si contrafacerii documentelor de calatorie, traficului ilicit de marfuri si altor bunuri, precum si a altor infractiuni conexe;

3. schimbul de experienta în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei în rândul personalului propriu;

4. consolidarea cooperarii în domeniul relatiilor internationale si integrarii europene;

5. schimbul de experienta în domeniul gestionarii resurselor umane si pregatirii de specialitate a personalului;

6. schimbul de experienta cu privire la utilizarea tehnologiilor informationale moderne.

 

II. FORME SI METODE DE COLABORARE

 

ART. 2

Partile întreprind masuri concrete pentru a îmbunatati cooperarea dintre ele prin urmatoarele modalitati:

1. stabilirea prin schimb de corespondenta a unor structuri de coordonare a actiunilor comune de combatere a activitatii infractionale la frontiera comuna, în particular a migratiei ilegale, falsificarii si contrafacerii documentelor de calatorie, traficului ilicit de marfuri si altor bunuri, precum si a altor infractiuni conexe;

2. conlucrarea în cadrul centrelor/birourilor/punctelor de contact la frontiera comuna;

3. desfasurarea supravegherii frontierei prin realizarea de patrulari, în mod coordonat, pe râul Prut si pe sectorul comun al Dunarii, în baza unor planuri comune si a planificarilor lunare întocmite si aprobate la nivel teritorial de sefii structurilor teritoriale ale celor doua parti, care vor stipula conditiile de realizare a acestor activitati. Oricare dintre parti poate aduce modificari planificarilor lunare aprobate, cu conditia informarii cu operativitate a celeilalte parti prin intermediul canalelor de comunicare stabilite în acest sens;

4. întocmirea, în comun, a unor planuri de actiune si analize, conform planificarii sau situatiei operative din zona de frontiera care vor fi aprobate la nivel teritorial. Analizele privind evolutia situatiei operative vor fi întocmite lunar la nivel teritorial si anual sau ori de câte ori situatia evolutiei operative impune la nivel central;

5. realizarea coordonarii acestor actiuni pe ambele parti ale frontierei comune în mod direct si pe momente operative de catre structurile de coordonare care vor fi stabilite în conformitate cu punctul 1 al prezentului articol;

6. întocmirea si semnarea planurilor anuale de cooperare.

ART. 3

Cooperarea între parti se va realiza astfel:

1. Inspectorul general al Politiei de Frontiera Române si directorul general al Serviciului Graniceri al Republicii Moldova vor desfasura, cel putin o data pe an, întrevederi, în mod consecutiv pe teritoriul României si Republicii Moldova sau ori de câte ori situatia impune. În situatii ce nu sufera amânare, pot fi initiate si organizate întâlniri la frontiera.

2. În cadrul întrevederilor, vor fi efectuate evaluari ale masurilor realizate si se vor stabili masuri de cooperare viitoare.

3. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera din România si Aparatul Central al Serviciului Graniceri al Republicii Moldova vor organiza si vor conduce cooperarea în conformitate cu directiile prevazute si convenite de catre sefii structurilor.

4. Cooperarea include întrevederi la nivelul autoritatilor de frontiera centrale, regionale si locale, dezvoltarea si implementarea planurilor de cooperare anuale, întrevederi ale specialistilor în domeniu.

5. Rezultatele întâlnirilor vor fi consemnate în procese-verbale.

 

III. PROTECTIA DATELOR

 

ART. 4

(1) Atunci când este necesar partile pot face schimb reciproc de date cu caracter personal, cu respectarea dispozitiilor articolului 4 din acord si în conformitate cu legislatia nationala a statului fiecareia dintre parti.

(2) În îndeplinirea cererilor formulate de catre oricare dintre parti, cealalta parte va respecta procedura prevazuta la articolul 5, punctele 1 - 8, din acord.

(3) Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopul în care au fost solicitate, respectiv transmise si potrivit principiilor cuprinse în Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, si în Protocolul Aditional la Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal cu privire la autoritatile de control si fluxul transfrontalier al datelor personale, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001.

(4) Atunci când este necesar oricare dintre parti poate stabili, în conformitate cu dispozitiile legale nationale, termene de stocare si conditii privind prelucrarea datelor cu caracter personal transmise sau limitari ale prelucrarii. Partea care primeste datele cu caracter personal se angajeaza sa respecte conditiile sau limitarile comunicate si sa stearga datele cu caracter personal transmise, la împlinirea termenului de stocare comunicat sau, daca nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost transmise, chiar înainte de împlinirea termenului respectiv.

(5) Partile se angajeaza sa respecte drepturile persoanelor vizate, precum si sa adopte si sa respecte masurile tehnice si organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal.

(6) În caz de acces neautorizat sau diseminare a datelor transmise, partea primitoare va informa imediat structura competenta a partii trimitatoare în legatura cu împrejurarile aferente accesului neautorizat sau diseminarii, precum si în legatura cu masurile luate pentru evitarea unor astfel de incidente pe viitor.

(7) Atât structura competenta a partii trimitatoare, cât si cea a partii primitoare sunt obligate sa tina evidenta transmiterii, primirii, modificarii sau distrugerii datelor.

(8) Partile declara ca înteleg sa respecte cu strictete dispozitiile articolului 5 punctul 9 din acord.

ART. 5

În aplicarea prevederilor prezentului protocol, partile, cu respectarea legislatiilor interne ale statelor lor, convin sa nu faca schimb de informatii clasificate (în cazul informatiilor transmise de partea româna), respectiv de informatii considerate secret de stat (în cazul informatiilor transmise de partea moldoveana).

 

IV. DISPOZITII FINALE

 

ART. 6

Partea primitoare îsi va asuma toate cheltuielile legate de primirea reprezentantilor partii invitate, cu exceptia cheltuielilor ce tin de transportul international si vize, precum si de asigurarile de sanatate.

ART. 7

Prevederile prezentului protocol nu afecteaza drepturile si obligatiile statelor partilor, ce decurg din alte tratate internationale bilaterale si multilaterale la care acestea sunt parti.

ART. 8

(1) Orice divergenta care poate aparea în legatura cu interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului protocol va fi solutionata de catre parti pe calea negocierilor.

(2) În cazul în care partile nu ajung la un consens, divergentele vor fi solutionate prin canale diplomatice.

ART. 9

(1) Prezentul protocol se încheie pentru o perioada de 3 ani si intra în vigoare în a 30-a zi de la data primirii ultimei notificari prin care partile se informeaza, în scris, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

(2) Valabilitatea prezentului protocol se va prelungi automat pentru noi perioade de 3 ani, daca niciuna dintre parti nu va notifica în scris celeilalte parti prin canale diplomatice, cu cel putin 3 luni înainte de data încetarii valabilitatii, intentia sa de a-l denunta.

(3) În cazul denuntarii protocolului, acesta îsi înceteaza valabilitatea dupa 3 luni de la data la care una dintre parti a notificat în scris celeilalte parti, prin canale diplomatice, intentia sa de a-l denunta.

(4) Partile, de comun acord, pot aduce modificari si completari prezentului protocol. Aceste modificari si completari vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alineatului 1 al prezentului articol.

 

Semnat la Iasi la 29 noiembrie 2011, în doua exemplare originale.

 

Pentru

Ministerul Administratiei si Internelor,

Ioan Buda,

inspectorul general al Inspectoratului

General al Politiei de Frontiera,

chestor principal de politie

 

Pentru

Serviciul Graniceri al Republicii Moldova,

Roman Revenco,

director general al Serviciului Graniceri, maior

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf