Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 1155 din 27 noiembrie 2012

Privind infiintarea Penitenciarului Gaesti prin reorganizarea Centrului de Reeducare Gaesti

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 2 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba înfiintarea Penitenciarului Gaesti, cu sediul în orasul Gaesti, Str. Dumbravei nr. 2, unitate cu personalitate juridica în subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prin reorganizarea Centrului de Reeducare Gaesti, unitate cu personalitate juridica în subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care se desfiinteaza.

(2) Posturile din cadrul Centrului de Reeducare Gaesti se preiau de catre Penitenciarul Gaesti. În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, personalul încadrat pe aceste posturi se reîncadreaza, în conditiile legii, cu acordul sau scris, pe noile posturi din cadrul penitenciarului sau pe alte posturi vacante din sistemul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, puse la dispozitie de conducerea acestei institutii.

(3) Penitenciarul Gaesti preia patrimoniul Centrului de Reeducare Gaesti pe baza protocolului de predare-preluare, stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

(4) Protocolul de predare-preluare prevazut la alin. (3) cuprinde dispozitii referitoare la predarea-preluarea bugetului aprobat Centrului de Reeducare Gaesti, precum si a executiei bugetare pâna la data preluarii.

(5) Clasificarea unitatii înfiintate potrivit alin. (1) se stabileste prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

 

ART. 2

 

Minorilor din Centrul de Reeducare Gaesti li se asigura cazare în celelalte centre de reeducare din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit dispozitiilor legale.

 

ART. 3

 

În anexa la Hotarârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificarile ulterioare, punctul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"43. Penitenciarul Gaesti, Str. Dumbravei nr. 2, Gaesti, Dâmbovita"

 

ART. 4

 

La anexa nr. 3, punctul I litera B la Hotarârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) 33 de penitenciare

..........................................................................

d) doua centre de reeducare pentru minori".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei,
Mona Maria Pivniceru
 
Ministrul muncii,
familiei si protectiei sociale,
Mariana Câmpeanu
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf