Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 999 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, exceptie ridicata de Francisc Gardo în Dosarul nr. 2.532/255/P/2010 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penala si pentru cauze cu minori si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.364D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca autorul exceptiei a depus la dosar o cerere prin care solicita judecata în lipsa, iar partea Andrei Carol Biro a depus o cerere prin care solicita respingerea exceptiei ca neîntemeiata.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia penala nr. 624/R din 26 iunie 2012, completata prin Încheierea din 25 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.532/255/P/2010, Curtea de Apel Oradea - Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 120 pct. 8 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, exceptie ridicata de Francisc Gardo în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale referitoare la savârsirea unei infractiuni silvice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale mentionate încalca egalitatea în fata legii a cetatenilor, deoarece sunt în contradictie cu art. 18^1 din Codul penal, judecatorul nemaiputând aprecia cu privire la gradul de pericol social concret al unei infractiuni silvice.

Curtea de Apel Oradea - Sectia penala si pentru cauze cu minori opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, dispozitiile art. 120 pct. 8 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008. În realitate, Curtea constata ca în actul de sesizare s-a strecurat o eroare materiala, deoarece art. 120 din actul legal contestat are un singur alineat asupra caruia, de altfel, Curtea urmeaza a se pronunta prin prezenta decizie. Acest text are urmatorul continut: "Faptele prevazute la art. 106 - 113 prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, indiferent de modul si de mijloacele de savârsire a faptei, de scopul urmarit, de împrejurarile în care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si de conduita faptuitorului."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în fata legii a cetatenilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 568 din 3 mai 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 5 iulie 2011, si Deciziei nr. 1.309 din 14 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 9 noiembrie 2010, Curtea Constitutionala a statuat ca posibilitatea conferita judecatorului de a diminua pâna la anihilare una dintre trasaturile infractiunilor silvice în functie de atingerea minima adusa uneia dintre valorile sociale aparate, de modul si mijloacele de savârsire, de scopul urmarit, de persoana si conduita faptuitorului, precum si de alte criterii intrinseci ale faptei are drept scop protejarea unui interes public.

Totodata, cât priveste sustinerea potrivit careia dispozitiile legale criticate contravin art. 16 din Constitutie, Curtea a constatat ca nu poate fi primita, întrucât acestea se aplica tuturor celor aflati în ipoteza normei contestate, fara niciun fel de considerente arbitrare.

Curtea a mai constatat ca, în acord cu dispozitiile art. 1 alin. (4) din Constitutie referitoare la organizarea statului potrivit principiului separatiei puterilor legislativa, executiva si judecatoreasca, Parlamentul, ca unica autoritate legiuitoare a tarii, poate stabili, în considerarea unor situatii de interes public, ca anumite fapte antisociale sa fie catalogate drept infractiuni, autorii lor urmând a suporta consecintele ce decurg din aceasta. O asemenea reglementare este justificata de scopul urmarit privitor la prezervarea fondului forestier si, nu în ultimul rând, de preocuparea de a recunoaste si conferi oricarei persoane dreptul la un mediu înconjurator sanatos si echilibrat ecologic.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziilor mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, exceptie ridicata de Francisc Gardo în Dosarul nr. 2.532/255/P/2010 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penala si pentru cauze cu minori.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf