Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 997 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 2 din Codul penal

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 60 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicata de Octavian Razvan Mihaila în Dosarul nr. 19.663/215/2012 al Judecatoriei Craiova - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.339D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 6 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 19.663/215/2012, Judecatoria Craiova - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 60 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicata de Octavian Razvan Mihaila în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cereri de liberare conditionata.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale mentionate sunt neconstitutionale, deoarece, în dezacord cu criteriile obiective si rezonabile, instituie o discriminare bazata pe vârsta.

Judecatoria Craiova - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 60 alin. 2 din Codul penal, cu denumirea marginala Liberarea conditionata în cazuri speciale, care au urmatorul continut: "Cei condamnati în timpul minoritatii, când ajung la vârsta de 18 ani, precum si condamnatii trecuti de vârsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei, pot fi liberati conditionat, dupa executarea unei treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depaseste 10 ani sau a unei jumatati în cazul închisorii mai mari de 10 ani, daca îndeplinesc celelalte conditii prevazute în art. 59 alin. 1."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) referitor la egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 20 referitor la Tratatele internationale privind drepturile omului, precum si dispozitiile art. 1 referitor la egalitatea fiintelor umane si art. 2 referitor la exercitarea drepturilor fara deosebire de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica, origine, avere, nastere sau orice alta situatie din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 423 din 10 mai 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 22 iunie 2007, Curtea Constitutionala a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 2 teza a doua din Codul penal, statuând ca textul de lege criticat reglementeaza acordarea liberarii conditionate dupa criteriul vârstei condamnatului, respectiv condamnatul sa fi împlinit 60 de ani daca este barbat sau 55 de ani daca este femeie. De acest criteriu se tine seama numai daca sunt îndeplinite cumulativ si urmatoarele conditii: sa fi executat o treime din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depaseste 10 ani sau jumatate în cazul închisorii mai mari de 10 ani si sa fie staruitor în munca, disciplinat si sa dea dovezi temeinice de îndreptare.

Curtea a constatat ca nu poate fi retinuta critica referitoare la încalcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece prin Decizia nr. 139 din 19 noiembrie 1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 20 ianuarie 1997, a statuat ca "principiul egalitatii în drepturi nu înseamna eo ipso aplicarea aceluiasi regim juridic unor situatii care, prin specificul lor, sunt diferite".

Totodata, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin Hotarârea din 23 iulie 1968, pronuntata în Cauza "Aspecte privind regimul lingvistic în scolile belgiene" împotriva Belgiei, a statuat, referitor la art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ca "autoritatile nationale competente se gasesc adesea în fata unor situatii sau probleme a caror diversitate reclama solutii juridice diferite; mai mult, unele inegalitati de drept nu urmaresc decât sa corecteze anumite inegalitati de fapt".

De asemenea, Curtea de la Strasbourg a retinut ca deosebirea de tratament juridic este discriminatorie atunci când nu este justificata în mod obiectiv si rezonabil, adica atunci când nu se urmareste un scop legitim sau nu se pastreaza un raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite si obiectivul avut în vedere. (Hotarârea din 16 septembrie 1996 pronuntata în Cauza Gaygusuz împotriva Austriei si Hotarârea din 6 iulie 2004 pronuntata în Cauza Bocancea si altii împotriva Moldovei).

Astfel, în conformitate cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, statele beneficiaza de o anumita marja de apreciere în a decide daca si în ce masura diferentele între diversele situatii similare justifica un tratament juridic diferit, iar scopul acestei marje variaza în functie de anumite circumstante, de domeniu si de context.

Având în vedere toate aceste aspecte, Curtea Constitutionala a constatat ca prin dispozitiile art. 60 alin. 2 teza a doua din Codul penal legiuitorul a instituit o masura de protectie speciala a femeilor. Aceasta masura este justificata obiectiv si rezonabil în raport cu situatia si conditia speciala a femeilor în societate, urmareste un scop legitim si pastreaza un raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite si obiectivul avut în vedere, fara a fi întemeiata pe o discriminare având la baza criteriul sexual.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziilor mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicata de Octavian Razvan Mihaila în Dosarul nr. 19.663/215/2012 al Judecatoriei Craiova - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf