Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 996 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Biota Com" - S.R.L. din Aiud în Dosarul nr. 30.689/3/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.338D/2012.

La apelul nominal se prezinta pentru partea Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA consilierul juridic Alina Suciu, cu delegatie la dosar. Lipsesc autoarea exceptiei si celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului partii prezente, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, sustine ca regimul juridic aplicabil este cel de drept public, iar interesul public este tocmai de finalizare a procedurii. Admiterea contestatiei de catre instanta de judecata determina autoritatea contractanta sa respecte decizia acesteia, astfel ca nu pot fi retinute criticile de neconstitutionalitate invocate de autoarea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 358/2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 6 iulie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 30.689/3/2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Biota Com" - S.R.L. din Aiud într-o cauza ce are ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate creeaza un avantaj neconstitutional autoritatii contractante si ofertantului câstigator, prin impunerea în sarcina ofertantului necâstigator a conditiei de a nu exercita contestatie daca doreste sa obtina restituirea garantiei în integralitate. Retinerea unei parti din garantia de participare reprezinta o masura abuziva din partea autoritatii contractante, taxarea contestatiilor formulate în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor fiind ilegala. Astfel, caracterul de "taxa mascata" al retinerii unei parti din garantia de participare intra în contradictie cu dispozitiile constitutionale care prevad gratuitatea caii administrativ-jurisdictionale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Astfel, dispozitiile legale referitoare la situatia în care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia ca nefondata, iar autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare în raport cu valoarea estimata a contractului anumite sume se aplica tuturor celor aflati în situatia prevazuta în ipoteza normei legale, fara nicio discriminare pe considerente arbitrare. Principiul egalitatii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmarit, nu sunt diferite. Cât priveste critica de neconstitutionalitate a art. 278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 fata de art. 21 din Constitutie, apreciaza ca aceasta nu poate fi retinuta. Astfel, dispozitiile legale criticate nu îngradesc accesul liber la justitie, în conditiile în care actele autoritatii contractante pot fi contestate în instanta, ci urmaresc, în fapt, descurajarea abuzului de drept.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu urmatorul continut: "(1) În masura în care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare în raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume:

a) între 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare;

b) între 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;

c) între 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;

d) între 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;

e) între 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;

f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei.

(2) În masura în care instanta competenta admite plângerea formulata împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului sumele prevazute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi si art. 21 referitor la accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii acestor dispozitii. Astfel, prin Decizia nr. 282 din 27 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2012, Curtea a retinut ca garantia de participare se constituie de catre ofertant, adica de persoana care si-a manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achizitie publica, iar scopul constituirii acestei garantii este acela de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia. Potrivit dispozitiilor art. 255 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, pot formula contestatie în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor persoanele care au un interes legitim cu privire la contractul de achizitie (în mod evident este vorba despre ofertantii prevazuti de art. 43^1 din ordonanta de urgenta) si care au suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante (în favoarea careia au constituit garantia de participare).

Analizând, în continuare, dispozitiile art. 278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Curtea a constatat ca, respingând contestatia, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor nu are competenta legala de a dispune prin decizie cu privire la garantia de participare constituita în favoarea autoritatii contractante. Prin urmare, actul de dispozitie cu privire la sumele cote-parti din garantia de participare nu poate fi calificat drept un act al autoritatii administrativ-jurisdictionale.

Retinerea sumelor prevazute de ordonanta de urgenta de catre autoritatea contractanta opereaza de drept, în temeiul art. 278^1 alin. (1), ca urmare a pronuntarii de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a deciziei de respingere a contestatiei ca nefondata. În cazul în care respingerea contestatiei se întemeiaza pe motivele ca aceasta a fost tardiv introdusa, lipsita de interes, lipsita de obiect, introdusa de o persoana fara calitate sau neîmputernicita sa formuleze contestatia, precum si pe orice alta exceptie de procedura sau de fond, autoritatea contractanta nu poate retine suma.

Retinerea sumelor prevazute de ordonanta de urgenta de catre autoritatea contractanta opereaza indiferent de motivatia sau întelegerea subiectiva sau obiectiva a contestatorului în exercitarea dreptului de a formula contestatia împotriva actului administrativ, cu conditia, însa, ca prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sa îi fie respinsa contestatia ca nefondata. Asa cum se arata în preambul, ordonanta de urgenta instituie o veritabila sanctiune aplicabila persoanei care ataca în contencios administrativ-jurisdictional actul autoritatii contractante care, în raport cu solutia de respingere pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, apare ca motivata de "comportamentul necorespunzator" prevazut de art. 43^1 din ordonanta de urgenta.

Prin urmare, analizând dispozitiile care reglementeaza procedura solutionarii contestatiilor în fata Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor, Curtea a constatat ca suma retinuta în cazul respingerii contestatiei nu reprezinta o taxa sau cautiune care sa se faca venit la bugetul de stat sau la bugetul autoritatii administrativ-jurisdictionale. Curtea a retinut ca gratuitatea consacrata de norma constitutionala cuprinsa în art. 21 alin. (4) vizeaza lipsa oricarei contraprestatii pecuniare din partea persoanei care, alegând calea contenciosului administrativ-jurisdictional, beneficiaza de serviciul prestat de autoritatea administrativ-jurisdictionala. Or, sub acest aspect, dispozitiile ordonantei criticate respecta cerinta constitutionala referitoare la caracterul neoneros al procedurii administrativ-jurisdictionale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, atât considerentele, cât si solutia acestor decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Biota Com" - S.R.L. din Aiud în Dosarul nr. 30.689/3/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf