Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 994 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 si art. 279 alin. 2 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 si art. 279 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Cornel Vasile Gheorghe Ilie în Dosarul nr. 43.376/299/2011 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.307D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Sentinta penala nr. 693 din 2 iulie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 43.376/299/2011, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala si art. I pct. 140 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, care a reprodus alin. 2 al art. 279 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Cornel Vasile Gheorghe Ilie în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva solutiei de netrimitere în judecata dispuse de procuror.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece a fost eliminata posibilitatea de atac a hotarârii instantei de fond privind plângerea împotriva rezolutiei procurorului de neîncepere a urmaririi penale. De asemenea, în ce priveste dispozitiile art. 279 alin. 2 din Codul de procedura penala, autorul exceptiei a aratat ca acestea obstructioneaza accesul liber la justitie, neputându-se adresa direct instantei de judecata cu plângere prealabila.

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, asa cum a fost modificat prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, precum si dispozitiile art. I pct. 140 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006. Însa, tinând seama de normele de tehnica legislativa, Curtea constata ca, pe lânga dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 279 alin. 2 din Codul de procedura penala, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 140 din Legea nr. 356/2006. Aceste dispozitii legale au urmatorul continut:

- Art. 278^1 alin. 10: "Hotarârea judecatorului pronuntata potrivit alin. 8 este definitiva.";

- Art. 279 alin. 2: "Plângerea prealabila se adreseaza organului de cercetare penala sau procurorului, potrivit legii."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 15 referitor la Universalitate, art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 referitor la Accesul liber la justitie si art. 53 referitor la Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, precum si ale art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitor la Dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 613 din 12 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 29 iunie 2012, Curtea Constitutionala, mentinând jurisprudenta existenta în materie, a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 si art. 279 alin. 2 din Codul de procedura penala, aratând ca împotriva hotarârilor judecatoresti partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, în conditiile legii, astfel încât reglementarea cailor de atac împotriva hotarârii prin care judecatorul solutioneaza plângerea împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Eliminarea cailor de atac în aceasta materie este justificata de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 278^1 din Codul de procedura penala, legiuitorul urmarind sa asigure celeritatea acesteia si obtinerea în mod rapid a unei hotarâri definitive prin care sa fie exercitat controlul judiciar cu privire la solutia procurorului. În acelasi sens sunt Decizia nr. 125 din 1 februarie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 aprilie 2011, si Decizia nr. 1.131 din 13 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutiile deciziilor mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

De asemenea, în ce priveste critica adusa dispozitiilor art. 279 alin. 2 din Codul de procedura penala, autorul exceptiei urmareste, în realitate, completarea textului de lege criticat, în sensul reglementarii posibilitatii ca pentru anumite infractiuni plângerea prealabila sa fie adresata direct instantei de judecata. O asemenea solicitare nu intra însa în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului (a se vedea în acelasi sens Decizia nr. 1.277 din 25 noiembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2009, si Decizia nr. 613 din 12 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 29 iunie 2012).

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

1. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Cornel Vasile Gheorghe Ilie în Dosarul nr. 43.376/299/2011 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

2. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

 
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf