Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 993 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3) si art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3) si art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Ioan Hudcic în Dosarul nr. 8.677/221/2011 al Judecatoriei Deva si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.304D/2012.

La apelul nominal se prezinta personal autorul exceptiei, constatându-se lipsa celeilalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca dosarul se afla la al treilea termen de judecata, ca urmare a solicitarii autorului exceptiei de neconstitutionalitate formulate în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012 si din 1 noiembrie 2012, când, în temeiul dispozitiilor art. 24 din Constitutie privind garantarea dreptului la aparare, ale art. 156 alin. 1 din Codul de procedura civila coroborate cu ale art. 14 din Legea nr. 47/1992, Curtea a dispus amânarea judecarii cauzei pentru data de 22 noiembrie 2012.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care mentioneaza ca nu are aparator si considera ca ar trebui sa beneficieze de aparare din partea Avocatului Poporului. Depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, mentionând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, respectiv Decizia nr. 1.384 din 20 octombrie 2011.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Sentinta civila nr. 4.231/2012 din 17 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.677/221/2011, Judecatoria Deva a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3) si art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Ioan Hudcic într-o cauza având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii, reglementata prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca prevederile criticate contravin art. 24 si 136 din Constitutie. În acest sens arata ca autostrazile si drumurile nationale fac parte din proprietatea publica, fiind construite si amenajate din impozite si taxe platite de cetateni, care sunt coproprietari, iar perceperea tarifelor de utilizare a drumurilor nationale constituie o conditionare a folosirii acestei proprietati. De asemenea, considera ca încheierea procesului-verbal în lipsa contravenientului încalca dreptul la aparare. Totodata, arata ca textele criticate sunt contrare Directivei nr. 62/1999/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

Judecatoria Deva opineaza în sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, raportat la art. 24 si 136 din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Avocatul Poporului arata ca dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, concluziile procurorului, sustinerile partii prezente, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (2) si (3) si art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

În urma sesizarii, art. 9 alin. (3) a fost completat cu teza a doua prin Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012.

Dispozitiile criticate au în prezent urmatorul cuprins:

- art. 1 alin. (2) si (3): "(2) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români si straini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reteaua de drumuri nationale din România si structurat în functie de perioada de parcurs si de stationare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totala maxima autorizata (MTMA) si de numarul de axe, dupa caz.

(3) Tariful de utilizare este prevazut în anexa nr. 1."

- art. 9 alin. (3): "(3) În cazurile prevazute la alin. (2), procesul-verbal de constatare a contraventiei se poate încheia si în lipsa contravenientului, dupa identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducatorului auto, în cazul utilizatorilor straini. Procesul-verbal se întocmeste si se comunica contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatarii contraventiei, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contraventiei pentru încalcarea prevederilor art. 8 alin. (1)."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 24 privind dreptul la aparare si art. 136 referitor la proprietate. De asemenea, mentioneaza Directiva nr. 62/1999/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce priveste tarifarea utilizarii infrastructurii de transport rutier.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România pentru toate vehiculele înmatriculate si pentru toti utilizatorii români si straini, structurat în functie de perioada de parcurs si stationare, încadrarea în clasa de emisii poluante, masa totala maxima autorizata si numarul de axe, dupa caz, ca urmare a transpunerii Directivei nr. 62/1999/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene seria L nr. 187/42 din 20 iulie 1999, în ceea ce priveste tarifarea utilizarii infrastructurii de transport rutier, aspecte retinute în jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 782 din 20 septembrie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 31 octombrie 2007, sau Decizia nr. 1.384 din 20 octombrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012.

De asemenea, Curtea a retinut ca tariful de utilizare a drumurilor publice instituit prin ordonanta criticata nu reprezinta o taxa, în sensul de obligatie fiscala impusa unei anumite categorii de persoane si care se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, deoarece, potrivit art. 12 alin. (1) din ordonanta criticata, sumele încasate în urma aplicarii tarifelor de utilizare se constituie venit la dispozitia Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. Totodata, aceste sume sunt utilizate - în exclusivitate - pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plati în numele autoritatii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor nationale si autostrazilor.

Totodata, Curtea a aratat ca prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 legiuitorul român a apreciat ca este necesar sa instituie obligatia platii unui tarif pentru utilizarea retelei de drumuri nationale din România, aplicabil tuturor utilizatorilor români si straini, pentru toate vehiculele înmatriculate, astfel cum se precizeaza în art. 1 alin. (2) al actului normativ mentionat. Neachitarea acestui tarif reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda, limitele acesteia fiind stabilite în functie de tipul vehiculului si fiind cuprinse în anexa nr. 2 la ordonanta, în acest sens fiind Decizia nr. 57 din 26 ianuarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2012.

Potrivit art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, contraventiilor prevazute de acest act normativ le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, care la art. 31 alin. (1) stabileste ca "Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia". Ca atare, nu se poate retine încalcarea dreptului la aparare, întrucât în fata instantei de judecata autorul îsi poate sustine motivele pe care le considera necesare în favoarea apararii sale.

Referitor la invocarea prevederilor art. 136 din Constitutie, Curtea observa ca prevederile criticate nu contin norme contrare dreptului de proprietate publica, întrucât, astfel cum s-a aratat si mai sus, tarifele astfel percepute sunt destinate finantarii, întretinerii si reparatiilor drumurilor nationale din România.

Fata de cele prezentate, Curtea constata ca dispozitiile art. 1 alin. (2) si (3) si art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 24 si art. 136, fiind în acord si cu Directiva nr. 62/1999/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene din 17 iunie 1999, iar exceptia de neconstitutionalitate urmeaza a fi respinsa ca neîntemeiata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3) si art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Ioan Hudcic în Dosarul nr. 8.677/221/2011 al Judecatoriei Deva.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf